μάλα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very, exceedingly, quite, right, certainly, indeed, however, rather
μάλαγμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: emollient, bandage, medicinal plaster, soft materials, padding
μαλακά
μαλακή
μαλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sickness, infirmity, disease
  • weakness, i.e., enervation (debility)
  • softness
 • Forms:
  • μαλακιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • μαλακίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μαλακίαις Noun: Dat Plur Fem
  • μαλακίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μαλακίας Noun: Gen Sing Fem
μαλακιῶν
μαλακίᾳ
μαλακίαις
μαλακίαν
μαλακίας
μαλακίζομαι
μαλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be diseased, ill
  • to be sick, be softened, be infirm, be discouraged
 • Forms:
  • ἐμαλακίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαλακίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • μαλακίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μαλακισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μαλακισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μαλακίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • μεμαλάκισται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • μαλακισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
μαλακισθείς
μαλακισθέντες
μαλακισθῆναι
μαλακίσθητι
μαλακοί
μαλακοῖς
μαλακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: soft, delicate (e.g., soft clothing)
  • Of people: dainty, effeminate, soft, tender
  • Substantival: a catamite, homosexual boy
 • Forms:
  • μαλακά Adj: Acc Plur Neut
  • μαλακή Adj: Nom Sing Fem
  • μαλακοί Adj: Nom Plur Masc
  • μαλακοῖς Adj: Dat Plur Neut
μαλακοψυχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be cowardly, be ill advised
μαλακοψυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fainthearted, be cowardly
 • Forms:
  • μαλακοψυχήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
μαλακοψυχήσαντας
μαλακύνω
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to soften, weaken
 • Forms:
  • ἐμαλάκυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
μαλακῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: softly
μάλιστα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • most of all, above all, chiefly, especially, particularly, very greatly
  • most assuredly, certainly
μᾶλλον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • more, rather
  • to a greater degree, more