μαραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to blast (by wind)
   • to quench, destroy
   • to melt
   • to waste, consume
   • to cause to wither
  • Passive:
   • to wither
   • to be withered
   • to die out (gradually), fade, disappear
 • Forms:
  • μεμαραμμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐμάραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμαράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μαράναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • μαρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μαρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεμαρασμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • μεμαρασμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • μεμαρασμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
μαράν
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαράνα
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαραναθά
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαρανα-θά
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαράναι
μαρανθῆναι
μαρανθήσεται
μαργαρῖται
μαργαρίταις
μαργαρίτας
μαργαρίτῃ
μαργαρίτην
μαργαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pearl
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμαργαρίτηςμαργαρῖται
GENμαργαρίτουμαργαριτῶν
DATμαργαρίτῃμαργαρίταις
ACCμαργαρίτηνμαργαρίτας
μαργαρίτου
μαργαριτῶν
μαρμάρινοι
μαρμάρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of marble
 • Forms:
  • μαρμάρινοι Adj: Nom Plur Masc
μάρμαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: marble
 • Forms:
  • μαρμάρου Noun: Gen Sing Masc
μαρμάρου
μαρσίππιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small bag, purse, pouch (used for money)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμαρσίππιμαμαρσιππίματα
GENμαρσιππίματοςμαρσιππιμάτων
DATμαρσιππίματιμαρσιππίμασι(ν)
ACCμαρσίππιμαμαρσιππίματα
μαρσιππίου
μαρσιππίῳ
μαρσίπποις
μάρσιππον
μάρσιππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: big bag (used to hold grain)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμάρσιπποςμάρσιπποι
GENμαρσίππουμαρσίππων
DATμαρσίππῳμαρσίπποις
ACCμάρσιππονμαρσίππους
VOCμάρσιππεμάρσιπποι
μαρσίππου
μαρσίππους
μαρσίππῳ
μάρτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: month of March
 • Forms:
  • μαρτίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
μαρτίων
μάρτυρα
μάρτυρας
μαρτύρασθαι
μαρτυρεῖ
μαρτυρεῖν
μαρτυρεῖς
μαρτυρεῖσθαι
μαρτυρεῖται
μαρτυρεῖτε
μαρτυρείτω
μάρτυρες
μαρτυρέω
 • Present
 • μαρτυρείτω Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μαρτυρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μαρτυρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μαρτυρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • μαρτυρεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μαρτυρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μαρτυρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • μαρτυροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • μαρτυρουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • μαρτυρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • μαρτυρούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • μαρτυρουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • μαρτυροῦν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • μαρτυροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • μαρτυροῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • μαρτυροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • μαρτυρῶ
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • μαρτυρουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • μαρτυρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • μαρτυρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • μαρτυροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • μαρτυροῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • μαρτυρούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • μαρτυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐμαρτύρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐμαρτύρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐμαρτυρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • μαρτυρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐμαρτυρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμαρτυρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμαρτυρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐμαρτύρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐμαρτύρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμαρτύρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μαρτύρασθαι Verb: Aor Pass Infin
 • μαρτυρηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • μαρτυρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • μαρτυρήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • μαρτυρήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • μαρτυρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μαρτύρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μαρτυρήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • μαρτυρήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Perfect
 • μεμαρτύρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • μεμαρτύρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • μεμαρτύρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμαρτύρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμαρτυρημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • μεμαρτυρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • μεμαρτυρημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • μεμαρτυρημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • μεμαρτυρημένων Verb: Perf Mid/Pass pat Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • μεμαρτύρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μεμαρτυρημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • μεμαρτυρημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
μαρτυρηθέντες
μαρτυρῆσαι
μαρτυρήσαντας
μαρτυρήσαντος
μαρτυρήσας
μαρτυρήσει
μαρτυρήσῃ
μαρτύρησον
μαρτυρήσω
μάρτυρι
μαρτυρία
Feminine
 SingularPlural
NOMμαρτυρίαμαρτυρίαι
GENμαρτυρίαςμαρτυριῶν
DATμαρτυρίᾳμαρτυρίαις
ACCμαρτυρίανμαρτυρίας
VOCμαρτυρίαμαρτυρίαι
μαρτύρια
μαρτυρίᾳ
μαρτυρίαι
μαρτυρίαις
μαρτυρίαν
μαρτυρίας
μαρτυρίοις
μαρτύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: proof, testimony, witness, martyrdom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμαρτύριονμαρτύρια
GENμαρτυρίουμαρτυρίων
DATμαρτυρίῳμαρτυρίοις
ACCμαρτύριονμαρτύρια
μαρτυρίου
μαρτυρίῳ
μαρτυρίων
μαρτύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to testify, bear witness
  • to invite to serve as a witness
  • to affirm, insist, implore
  • to remind forcefully
 • Cognates: διαμαρτύρομαι, προμαρτύρομαι
 • Forms:
  • μαρτυρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • μαρτυρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • μαρτυρόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • μαρτυρουμένης Verb: Fut Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • μαρτυρομένη Verb: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
μαρτυρόμεθα
μαρτυρομένη
μαρτυρόμενοι
μαρτυρόμενος
μάρτυρος
μαρτυροῦμεν
μαρτυρουμένη
μαρτυρουμένης
μαρτυρούμενοι
μαρτυρούμενος
μαρτυρουμένους
μαρτυροῦν
μαρτυροῦντες
μαρτυροῦντι
μαρτυροῦντος
μαρτυρούντων
μαρτυροῦσα
μαρτυροῦσαι
μαρτυρούσης
μαρτυροῦσιν
μαρτυρῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: μαρτυρέω
μαρτύρων
μαρτυρῶν
μάρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a person who testifies, bears witness
  • witness, martyr, record
  • a person who was present at an event whether he heard or saw anything
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμάρτυςμάρτυρες
GENμάρτυροςμαρτύρων
DATμάρτυριμάρτυσι(ν)
ACCμάρτυραμάρτυρας
μάρτυσι
μάρτυσιν
μαρυκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to chew (the cud)
 • Cognates: ἀναμαρυκάομαι, μαρυκάομαι
 • Forms:
  • μηρυκᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μαρυκᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μαρυκώμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • μαρυκώμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
μαρυκᾶται
μαρυκώμενα
μαρυκώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: μαρθκάομαι