μακαρία
μακάρια
μακάριαι
μακαρίαν
μακαριεῖ
μακάριζε
μακαρίζει
μακαρίζετε
μακαρίζομεν
μακαρίζοντες
μακαρίζουσιν
μακαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bless
  • to call blessed, count happy, consider fortunate, declare fortunate
  • to make glad, make fortunate
  • to congratulate
 • Forms:
  • ἐμακάριζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμακάριζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐμακάρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμακάρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμακάρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μακαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μακαριοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • μακαριοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μακαριοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μακαρίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • μακαρίσαιμ Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • μακαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • μακάριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μακαρίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μακαρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μακαρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μακαρίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μακαρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μακαρίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
μακάριοι
μακαρίοις
μακάριον
μακάριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed, happy, fortunate, well off
 • Forms:
  • μακαρίων Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • μακαρία Adj: Nom Sing Fem
  • μακάρια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μακάριαι Adj: Nom Plur Fem
  • μακαρίαν Adj: Acc Sing Fem
  • μακάριοι Adj: Nom Plur Masc
  • μακαρίοις Adj: Dat Plur Masc
  • μακάριον
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • μακαρίου Adj: Gen Sing Masc
  • μακαρίους Adj: Acc Plur Masc
  • μακαριωτέρα Adj: Nom Sing Feminine Comparative
μακαριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: happiness, bliss, blessedness, blissful state
 • Forms:
  • μακαριότητα Noun: Acc Sing Fem
μακαριότητα
μακαρίου
μακαριοῦμεν
μακαρίους
μακαριοῦσι
μακαριοῦσιν
μακαρίσαι
μακαρίσαιμ
μακαρίσεις
μακαρισθήσομαι
μακαρισμόν
μακαρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blessing, blessedness; beatification, i.e., attribution of good fortune
  • considered someone fortunate
 • Forms:
  • μακαρισμόν Noun: Acc Sing Masc
μακαριστόν
μακαριστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed, deemed happy, be deemed happy, enviable
 • Forms:
  • μακαριστόν Adj: Acc Sing Neut
μακαρίων
μακαρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blessedly, happily
μακαριωτέρα
μάκελλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shambles; a butcher's stall, meat market or provision-shop
 • Forms:
  • μακέλλῳ Noun: Dat Sing Neut
μακέλλῳ
μακρά
μακρᾷ
μακράν
 • Parse:
  • Adverb
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: far (off), good (great) way off, at a distance
μακράς
μακρᾶς
μακρόβιοι
μακρόβιον
μακρόβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long-lived
 • Forms:
  • μακρόβιοι Adj: Nom Plur Masc
  • μακρόβιον Adj: Acc Sing Neut
μακροβίωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMμακροβίωσιςμακροβιώσεις
GENμακροβιώσεωςμακροβιώσεων
DATμακροβιώσειμακροβιώσεσι(ν)
ACCμακροβίωσι(ν)μακροβιώσεις
μακροημερεύσει
μακροημερεύσετε
μακροημερεύσητε
μακροημέρευσιν
μακροημέρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: length of days, long life
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμακροημέρευσιςμακροημερεύσεις
GENμακροημερεύσεωςμακροημερεύσεων
DATμακροημερεύσειμακροημερεύσεσι(ν)
ACCμακροημέρευσι(ν)μακροημερεύσεις
μακροημερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live long, prolong life
  • to experience a long life
 • Forms:
  • ἐμακροημέρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • μακροημερεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μακροημερεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μακροημερεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
μακροήμεροι
μακροήμερος
μακρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • afar off, from far
  • from a distance, from afar
  • at a distance
μακροθυμεῖ
μακροθυμεῖτε
μακροθυμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have patience, wait
  • to be patient, forbearing
  • to delay
 • Cognates: ἀθυμέω, βαρυθυμέω, ἐπευθυμέω, ἐπιθυμέω, εὐθυμέω, λιποθυμέω, μακροθυμέω, ῥᾳθυμέω
 • Forms:
  • ἐμακροθύμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μακροθυμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μακροθυμεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μακροθυμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μακροθυμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μακροθυμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μακροθύμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μακροθυμήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μακροθυμῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μακροθυμήσας
μακροθυμήσατε
μακροθυμήσῃ
μακροθύμησον
μακροθυμήσω
μακροθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • patience, steadfastness, endurance
  • the ability to persist without giving up
  • forbearance, patience (toward someone), longsuffering
  • taking time before action (e.g., he took time before answering instead of giving a quick answer)
 • Cognates: ἀθυμία, ἐπιθυμία, μακροθυμία, προθυμία, ῥᾳθυμία
 • Forms:
  • μακροθυμίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μακροθυμίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μακροθυμίας Noun: Gen Sing Fem
μακροθυμίᾳ
μακροθυμίαν
μακροθυμίας
μακρόθυμον
μακρόθυμος
μακροθυμῶν
μακροθύμως
μακρόν
μακρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • size: far, long, large
  • time: long, lasting
  • distance: far away, distant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμακρόςμακράμακρόν
GENμακροῦμακρᾶςμακροῦ
DATμακρῷμακρᾷμακρῷ
ACCμακρόνμακράνμακρόν
VOCμακρέμακράμακρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMμακροίμακραίμακρά
GENμακρῶν
DATμακροῖςμακραῖςμακροῖς
ACCμακρούςμακράς
μακρᾶς
μακρά
VOCμακροίμακραίμακρά
 • Comparatives
 • μακροτέρα Adj: Nom Sing Fem compar
 • μακρότερα Adj: Acc Plur Neut compar
 • μακρότερον Adj: Acc Sing Masc compar
μακρότερα
μακροτέρα
μακρότερον
μακρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • long duration, prolongation
  • length (of time)
 • Forms:
  • μακρότητα Noun: Gen Sing Masc
  • μακρότητι Noun: Dat Sing Masc
  • μακρότητος Noun: Gen Sing Fem
μακρότητα
μακρότητι
μακρότητος
μακροτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to persevere
  • to prolong an activity
 • Forms:
  • ἐμακροτόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
μακρούς
μακροχρονίζω
μακροχρόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long-lived, live long, long-timed
μακροχρονίσῃ
μακροχρονίσωσιν
μάκρυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a thing put far away as abominable, abomination
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμάκρυμμαμακρύμματα
GENμακρύμματοςμακρυμμάτων
DATμακρύμματιμακρύμμασι(ν)
ACCμάκρυμμαμακρύμματα
μακρύμμασιν
μακρύναι
μακρῦναι
μακρυνεῖ
μακρυνεῖς
μακρύνης
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μακρύνω
μακρύνῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μακρύνω
μακρυνθείη
μακρυνθῆναι
μακρυνθήσεται
μακρυνθήσονται
μάκρυνον
μακρύνοντες
μακρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make large, enlarge
  • to increase the extent of, lengthen
  • to keep at a distance, remove to a distance, put away, be far away
  • to delay an action, prolong
  • to remain at a distance
 • Forms:
  • ἐμάκρυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμάκρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμάκρυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμακρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμακρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μακρῦναι Verb: Aor Act Infin
  • μακρύναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • μακρυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μακρυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μακρύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • μάκρυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μακρύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μακρυνθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • μακρυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μακρυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μακρυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • μεμακρυγκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • μεμακρυμμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
μακρῷ
μακρῶν