μάχαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μάχη
μάχαιρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • literally: a short sword, dagger, large knife
  • figuratively: war, judicial punishment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμάχαιραμάχαιραι
GENμαχαίρας, μαχαίρηςμαχαιρῶν
DATμαχαίρᾳ, μαχαίρῃμαχαίραις
ACCμάχαιρανμαχαίρας
μαχαίρᾳ
μάχαιραι
μαχαίραις
μάχαιραν
μαχαίρας
μαχαίρῃ
μαχαίρης
μαχαιρῶν
μάχαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: μάχη
μάχας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μάχη
μαχάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to wish to fight
μαχεὶρ
 • Parse: Transliteration of Hebrew
 • Meaning: food
 • Hebrew:
 • Concord: 1Kings 5:11
μάχεσθαι
μάχεσθε
μάχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • battle, combat
  • fighting, quarrels, strife, dispute, contention, argument
  • controversy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμάχημάχαι
GENμάχηςμαχῶν
DATμάχῃμάχαις
ACCμάχηνμάχας
VOCμάχημάχαι
μάχῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: μάχη
μάχην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μάχη
μάχης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: μάχη
μαχηταί
μαχηταῖς
μαχητάς
μαχητήν
μαχητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fighter, warrior
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμαχητήςμαχηταί
GENμαχητοῦμαχητῶν
DATμαχητῇμαχηταῖς
ACCμαχητήνμαχητάς
μαχητοῦ
μαχητῶν
μάχιμοι
μάχιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • trained for battle
   • fit for battle, warlike
   • quarrelsome, argumentive
  • Substantival:
   • warrior, fighter
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμάχιμοςμάχιμον
GENμαχίμου
DATμαχίμῳ
ACCμάχιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMμάχιμοιμάχιμα
GENμαχίμων
DATμαχίμοις
ACCμαχίμουςμάχιμα
μαχίμου
μαχίμους
μαχίμων
μαχίρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: food
 • Concord: 1Kings 5:25 (LXX); 5:11 (MT)
μαχμα
 • Parse: Hebrew transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: bedspread, quilt, gauze, thick cloth
 • Concord: 2Kings 8:15
μάχομαι
 • Forms:
  • ἐμαχεσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐμαχέσαντο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμαχέσατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμάχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μάχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μάχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • μαχομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
  • μαχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μαχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • μαχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • μάχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
μαχομένοις
μαχόμενος
μαχομένους
μαχομένων
μάχωνται