δεῦρο, δεῦρ’
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place: come here!, hither
  • Of Time: until now, hitherto
  • Adverb: here, to this place
δεῦτε
 • Parse: Adverb (indeclined form)
 • Meaning:
  • come here!
  • follow!
δευτέρα
δευτέρᾳ
δευτεραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secondary, next day
 • Forms:
δευτεραῖοι
δευτέραν
δευτέρας
δευτερεῖα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • the second price
δευτερείοις
δευτερεῖος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of second quality
δευτερείων
δευτερεύειν
δευτερεῦον
δευτερεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: δευτερεύω
δευτερεύουσι, δευτερεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to be second
 • Root:δευτερεύω
δευτερεύω
 • Meaning:
  • to be second (in rank)
  • to serve as deputy
 • Forms:
  • δευτερεῦον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • δευτερεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • δευτερεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • δευτεροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
δευτερεύων
δευτέριον
δευτέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • second
  • of inferior quality; second war-chariot
  • spare chariot, standby chariot
 • Forms:
δευτερογαμία
δεύτεροι
δευτερολογέω
 • Meaning: to repeat, speak a second time
 • Forms:
  • ἐδευτερολόγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δεύτερον
 • Parse:
  • Adverb
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δεύτερος
δευτερονόμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Deuteronomy, law second time, law again, law repeated
 • Forms:
δευτερονομίῳ
δευτερόπρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: second
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδευτερόπρωτοςδευτεροπρώταδευτερόπρωτον
GENδευτεροπρώτουδευτεροπρώταςδευτεροπρώτου
DATδευτεροπρώτῳδευτεροπρώτᾳδευτεροπρώτῳ
ACCδευτερόπρωτονδευτεροπρώτανδευτερόπρωτον
VOCδευτερόπρωτεδευτεροπρώταδευτερόπρωτε
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδευτερόπρωτοιδευτερόπρωταιδευτερόπρωτα
GENδευτεροπρώτωνδευτεροπρώτωνδευτεροπρώτων
DATδευτεροπρώτοιςδευτεροπρώταιςδευτεροπρώτοις
ACCδευτεροπρώτουςδευτεροπρώταςδευτερόπρωτα
VOCδευτερόπρωτοιδευτερόπρωταιδευτερόπρωτα
δευτεροπρώτῳ
δεύτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • second (in order)
  • second time
  • afterward, again
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεύτεροςδευτέραδεύτερον
GENδευτέρουδευτέραςδευτέρου
DATδευτέρῳδευτέρᾳδευτέρῳ
ACCδεύτερονδευτέρανδεύτερον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεύτεροιδεύτεραιδεύτερα
GENδευτέρων
DATδευτέροιςδευτέραιςδευτέροις
ACCδευτέρουςδευτέραςδεύτερα
δευτέρου
δευτεροῦντα
δευτερόω
 • Meaning:
  • to repeat
  • to occur twice
 • Forms:
  • δευτερῶσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • δευτερώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δευτερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δευτερώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δευτερώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δευτερώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐδευτέρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδευτέρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δευτέρῳ
δευτέρων
δευτερῶσαι
δευτερώσατε
δευτερώσεως
δευτερώσῃ
δευτερώσῃς
δευτερώσητε
δευτέρωσι, δευτέρωσιν
δευτέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • retelling, iteration, repeating
  • second rank, second course
δευτερώσω