δεῦρο
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place: come here!, hither
  • Of Time: until now, hitherto
  • Adverb: here, to this place
δεῦτε
 • Parse: Adverb (indeclined form)
 • Meaning:
  • come here!
  • follow!
δευτέρα
δευτέρᾳ
δευτεραῖος
δευτέραν
δευτέρας
δευτερεῦον
δευτερεύοντα
δευτερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be second (in rank)
  • to serve as deputy
 • Forms:
  • δευτερεῦον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • δευτερεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • δευτερεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δευτεροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
δευτερεύων
δευτέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • second
  • of inferior quality; second war-chariot
  • spare chariot, standby chariot
 • Forms:
δεύτεροι
δευτερολογέω
δεύτερον
δευτερονόμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Deuteronomy, law second time, law again, law repeated
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδευτερονόμιονδευτερονόμια
GENδευτερονομίουδευτερονομίων
DATδευτερονομίῳδευτερονομίοις
ACCδευτερονόμιονδευτερονόμια
δευτερόπρωτος
δεύτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: second (in order), afterward, again, second time
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδεύτεροςδευτέραδεύτερον
GENδευτέρουδευτέραςδευτέρου
DATδευτέρῳδευτέρᾳδευτέρῳ
ACCδεύτερονδευτέρανδεύτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMδεύτεροιδεύτεραιδεύτερα
GENδευτέρων
DATδευτέροιςδευτέραιςδευτέροις
ACCδευτέρουςδευτέραςδεύτερα
δευτέρου
δευτεροῦντα
δευτερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to repeat
  • to occur twice
 • Forms:
  • δευτερῶσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • δευτερώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δευτερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δευτερώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δευτερώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δευτερώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐδευτέρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδευτέρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δευτέρῳ
δευτερῶσαι
δευτερώσατε
δευτερώσεως
δευτερώσῃ
δευτερώσῃς
δευτερώσητε
δευτέρωσιν
δευτέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • retelling, iteration, repeating
  • second rank, second course
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδευτέρωσιςδευτερώσεις
GENδευτερώσεωςδευτερώσεων
DATδευτερώσειδευτερώσεσι(ν)
ACCδευτέρωσι(ν)δευτερώσεις
δευτερώσω