δέχεσθαι
δέχεσθε
δέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέχομαι
δέχηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: δέχομαι
δεχθήσεται
δεχθήτω
δέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive approvingly, receive willingly
  • to take
  • to accept
  • to accept and forgive (an injustice)
  • to welcome
 • Cognates: ἀναδέχομαι, ἀπεκδέχομαι, ἀποδέχομαι, δέχομαι, διαδέχομαι, εἰσδέχομαι, ἐκδέχομαι, ἐνδέχομαι, ἐπιδέχομαι, καταδέχομαι, παραδέχομαι, παρεκδέχομαι, προσδέχομαι, ὑποδέχομαι
 • Forms:
  • δέδεκται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • δέξαι Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
  • δεξαμένη Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Fem Also see δεξαμενή reservoir, tank, cistern
  • δεξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • δεξαμένοις Verb: Aor mid part Dat Plur Masc/Neut
  • δεξάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • δεξαμένων Verb: Aor mid part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • δέξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • δέξασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • δεξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • δέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δέξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • δέξηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
  • δέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • δέξωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
  • δέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • δέχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • δέχηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • δεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δεχθήτω Verb: Aor/Fut Pass Imperative 3rd Sing
  • δεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • δέχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • δέχωνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
  • ἐδεξάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἐδεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐδέξαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐδέξασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐδέξατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐδέχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐδέχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
δεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δέχομαι
δέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: δέχομαι
δέχωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: δέχομαι