δέχεσθαι
δέχεσθε
δέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέχομαι
δέχηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: δέχομαι
δεχθήσεται
δεχθήτω
δέχομαι
 • Present
 • δέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δέχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • δέχηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • δεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • δέχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • δέχωνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐδέχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • ἐδέχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • δέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • δέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • δεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δεχθήτω Verb: Fut Pass Imperative 3rd Sing
 • Aorist
 • δέξαι Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
 • δεξαμένη Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Fem Also see δεξαμενή reservoir, tank, cistern
 • δεξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • δεξαμένοις Verb: Aor mid part Dat Plur Masc/Neut
 • δεξάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • δεξαμένων Verb: Aor mid part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • δέξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
 • δέξασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • δεξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • δέξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • δέξηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
 • δέξωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
 • ἐδεξάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ἐδεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐδέξαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐδέξασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐδέξατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • δεχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Perfect
 • δέδεκται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
δεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δέχομαι
δέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: δέχομαι
δέχωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: δέχομαι