δεῖ
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • it is necessary
  • to be proper, be meet
  • ought, should
 • Forms:
  • δέῃ Verb: Pres Impersonal Active Subj 3rd Sing
  • δεῖν Verb: Pres Impersonal Active Infin
  • ἔδει Verb: Imperfect Impersonal Act Ind 3rd Sing
δεῖγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMδεῖγμαδείγματα
GENδείγματοςδειγμάτων
DATδείγματιδείγμασι(ν)
ACCδεῖγμαδείγματα
δείγματα
δειγματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exhibit, expose, make an example of, disgrace, make a show
 • Cognates: δειγματίζω, παραδειγματίζω
 • Forms:
  • δειγματίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐδειγμάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δειγματίσαι
δείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stand in awe of
  • to dread, fear, feel scared
 • Forms:
  • δέδοικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • δεδοίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • δεδοικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • δεδοικώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐδεδοίκειν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
δεικνύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
 • Root: δεικνύω
δεικνύειν
δεικνύεις
δείκνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to show, point out, make known, reveal
  • to explain, prove
  • to cause to be seen
  • to point to
  • to bring to light, display
  • to demonstrate
 • Note: Alt. form of δεικνύω
δεικνύντας
δεικνύοντος
δεικνύουσιν
δεικνύς
δείκνυσιν
δείκνυται
δεικνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. form of δείκνυμι
 • Meaning:
  • to show, point out, make known
  • to explain, prove
  • to cause to be seen
  • to point to
  • to bring to light, display
  • to demonstrate
 • Forms:
 • Present
 • δείκνυται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
 • δεικνύει
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
 • δεικνύειν Verb: Pres Act Infin
 • δεικνύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δεικνύντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • δεικνύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • δεικνύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δεικνύς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δείκνυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δεικνύω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • δεικνύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • δείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δείξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • δεῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • δείξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • δείξασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • δείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δειξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • δείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δείξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δείξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δεῖξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δείξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • δειχθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • δειχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δειχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἔδειξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔδειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔδειξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔδειξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • δεδειγμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • δέδειχεν
  • Verb: Perf act infin
  • Verb: Perf act ind 3rd Sing
  • Verb: pluperf act ind 3rd plur
 • δέδειχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
δεικνύω
δεικνύων
δείκτης
δειλαία
δείλαιαι
δειλαινόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δειλαίνω
δειλαινόμενος
δειλαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be a coward
   • to act cowardly
  • Passive:
   • to be overcome with fright
 • Forms:
  • δειλαινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • δειλαινόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • δειλανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
δείλαιοι
δείλαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wretched, sorry, miserable, paltry
 • Forms:
  • δειλαία Adj: Nom Sing Fem
  • δείλαιαι Adj: Nom Plur Fem
  • δείλαιοι Adj: Nom Plur Masc
δειλαῖς
δειλανδρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be cowardly
  • to behave as a coward
 • Forms:
  • δειλανδρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δειλανδρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δειλανδροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
δειλανδρῆσαι
δειλανδρήσωμεν
δειλανδροῦντες
δειλανθῇ
δείλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • afternoon
  • evening, late afternoon
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδείληδειλαί
GENδείληςδειλῶν
DATδείλῃδειλαῖς
ACCδείληνδειλάς
VOCδείληδειλαί
δειλή
δείλης
δειλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cowardice, timidity
  • fear, fearfulness, apprehension
  • faintness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδειλίαδειλίαι
GENδειλίαςδειλίων
DATδειλίᾳδειλίαις
ACCδειλίανδειλίας
δειλίᾳ
δειλιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make afraid, frighten
 • Forms:
  • δειλιᾶν Verb: Pres Act Infin
  • δειλιάνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
δειλίαν
δειλιᾶν
δειλιάνῃ
δειλίας
δειλιάσει
δειλιάσῃ
δειλιάσῃς
δειλιάσητε
δειλιάσουσι(ν)
δειλιάσω
δειλιάτω
δειλιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be afraid, fear, be fearful
  • to be timid, be cowardly
 • Forms:
  • δειλιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δειλιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δειλιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δειλιάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δειλιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δειλιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δειλιάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐδειλίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδειλίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δειλινήν
δειλινῆς
δειλινόν
δειλινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
  • Substantival:
   • afternoon, toward evening, dusk
 • Forms:
  • δειλινήν Adj: Acc Sing Fem
  • δειλινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • δειλινόν Adj: Acc Sing Neut
δειλοί
δειλοῖς
δειλόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δειλός
δειλόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fear, be afraid, become scared of
 • Forms:
  • δειλούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • δειλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐδειλώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
δειλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • timid, fearful, cowardly, fainthearted
  • miserable, wretched, worthless
  • deserving pity, deserving contempt
 • Note: Also see δείλη = afternoon
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδειλόςδειλήδειλόν
GENδειλοῦδειλῆςδειλοῦ
DATδειλῷδειλῇδειλῷ
ACCδειλόνδειλήνδειλόν
Plural
 MascFemNeut
NOMδειλοίδειλαίδειλά
GENδειλῶνδειλῶνδειλῶν
DATδειλοῖςδειλαῖςδειλοῖς
ACCδειλούςδειλάςδειλά
δειλοῦ
δειλούμενον
δειλούς
δειλόψυχοί
δειλόψυχος
δειλωθῆτε
δεῖμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear, terror, sense of dread
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδεῖμαδείματα
GENδείματοςδειμάτων
DATδείματιδείμασι(ν)
ACCδεῖμαδείματα
δείματα
δειματόω
δεῖν
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Infin
 • Root: δεῖ
δεῖνα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: so-and-so, such a one (used when the person is not specified)
 • Forms:
Indefinite
 SingularPlural
NOMδεῖναδεῖνες
GENδεῖνοςδείνων
DATδεῖνι--
ACCδεῖναδεῖνας
δεινά
δεινάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be in straits, take offence, be indignant, be displeased
  • to become angry
 • Forms:
  • ἐδείναζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
δειναῖς
δεινάς
δεινή
δεινήν
δεινοῖς
δεινόν
δεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dreadful, terrible, fearful, threatening, horrible
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδεινόςδεινήδεινόν
GENδεινοῦδεινῆςδεινοῦ
DATδεινῷδεινῇδεινῷ
ACCδεινόνδεινήνδεινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMδεινοίδειναίδεινά
GENδεινῶνδεινῶνδεινῶν
DATδεινοῖςδειναῖςδεινοῖς
ACCδεινούςδεινάςδεινά
 • Comparatives & Superlatives
 • δεινοτάτη Adj: Nom Sing Fem superl
δεινοτάτη
δεινούς
δεινῷ
δεινῶν
δεινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • terribly, fearfully, dreadfully, horribly, excessively, grievously, vehemently
  • to frightening degree
  • to vehement, forcible manner
δεῖξαι
δείξας
δείξασα
δείξατε
δειξάτω
δείξει
δείξεις
δείξῃ
δείξῃς
δείξητε
δεῖξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: proof, mode of proof, exhibition, display
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδεῖξιςδείξεις
GENδείξεωςδείξεων
DATδείξειδείξεσι(ν)
ACCδεῖξινδείξεις
δεῖξον
δείξουσι(ν)
δείξω
δείξωσιν
δειπνεῖν
δειπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dine, eat the main meal (the evening meal), eat supper
  • to have dinner
 • Cognates: δειπνέω, περιδειπνέω, συνδειπνέω
 • Forms:
  • δειπνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • δειπνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δειπνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δειπνήσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δειπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐδείπνησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδείπνησας Verb: Aor Act ind 2nd Sing
δειπνῆσαι
δειπνήσουσι(ν)
δειπνήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: δειπνέω
δείπνοις
δειπνοκλήτωρ
δεῖπνον
Neuter
 SingularPlural
NOMδεῖπνονδεῖπνα
GENδείπνουδείπνων
DATδείπνῳδείπνοις
ACCδεῖπνονδεῖπνα
δείπνου
δειπνοῦντες
δείπνῳ
δεῖραι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: δέρω
δείραντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δέρω
δεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δέω
δεισιδαιμονέστερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: more religious than others, too superstitious
 • Forms:
  • δεισιδαιμονεστέρους Adj: Acc Plur Masc Comparative
δεισιδαιμονεστέρους
δεισιδαιμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: religion, superstition, fear of the gods, religious feeling
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδεισιδαιμονίαδεισιδαιμονίαι
GENδεισιδαιμονίαςδεισιδαιμονίων
DATδεισιδαιμονίᾳδεισιδαιμονίαις
ACCδεισιδαιμονίανδεισιδαιμονίας
δεισιδαιμονίαν
δεισιδαιμονίας
δεισιδαίμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fearing the gods, superstitious
δεισιδαιμόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fearing the gods, superstitiously
δεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δειχθέντα
δειχθῆναι
δειχθήτω