δεῖ
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • it is necessary
  • to be proper, be meet
  • ought, should
 • Forms:
  • δέῃ Verb: Pres Impersonal Active Subj 3rd Sing
  • δεῖν Verb: Pres Impersonal Active Infin
  • ἔδει Verb: Imperfect Impersonal Act Ind 3rd Sing
δεῖγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMδεῖγμαδείγματα
GENδείγματοςδειγμάτων
DATδείγματιδείγμασι(ν)
ACCδεῖγμαδείγματα
δείγματα
δειγματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exhibit, expose, make an example of, disgrace, make a show
 • Cognates: δειγματίζω, παραδειγματίζω
 • Forms:
  • δειγματίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐδειγμάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δειγματίσαι
δείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stand in awe of
  • to dread, fear, feel scared
 • Forms:
  • δέδοικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • δεδοίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • δεδοικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • δεδοικώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐδεδοίκειν Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
δεικνύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
 • Root: δεικνύω
δεικνύειν
δεικνύεις
δείκνυμι
δεικνύντας
δεικνύοντος
δεικνύουσιν
δεικνύς
δείκνυσιν
δείκνυται
δεικνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. form of δείκνυμι
 • Meaning:
  • to show, point out, make known
  • to explain, prove
 • Cognates: ἀναδείκνυμι, ἀναδεικνύω, ἀποδείκνυμι, δεικνύω, ἐνδείκνυμι, ἐνδεικνύω, ἐπιδείκνυμι, ἐπιδεικνύω, καταδεικνύω, παραδεικνύω, παρεπιδείκνυμι, προαποδείκνυμι, ὑποδείκνυμι, ὑποδεικνύω
 • Forms:
  • δεδειγμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • δέδειχεν
   • Verb: perf act infin
   • Verb: perf act ind 3rd Sing
   • Verb: pluperf act ind 3rd plur
  • δέδειχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δείκνυται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • δεικνύει
   • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • δεικνύειν Verb: Pres Act Infin
  • δεικνύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεικνύντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δεικνύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • δεικνύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεικνύς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δείκνυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δεικνύω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • δεικνύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δεῖξαι Verb: Aor Act Infin
  • δείξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δείξασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • δείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δειξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • δείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δείξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δείξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δείξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δεῖξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δείξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • δειχθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • δειχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δειχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἔδειξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔδειξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔδειξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδειξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
δεικνύω
δεικνύων
δείκτης
δειλαία
δείλαιαι
δειλαινόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δειλαίνω
δειλαινόμενος
δειλαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be a coward
   • to act cowardly
  • Passive:
   • to be overcome with fright
 • Forms:
  • δειλαινόμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • δειλαινόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • δειλανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
δείλαιοι
δείλαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wretched, sorry, miserable, paltry
 • Forms:
  • δειλαία Adj: Nom Sing Fem
  • δείλαιαι Adj: Nom Plur Fem
  • δείλαιοι Adj: Nom Plur Masc
δειλαῖς
δειλανδρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be cowardly
  • to behave as a coward
 • Forms:
  • δειλανδρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δειλανδρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δειλανδροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
δειλανδρῆσαι
δειλανδρήσωμεν
δειλανδροῦντες
δειλανθῇ
δείλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • afternoon
  • evening, late afternoon
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδείληδειλαί
GENδείληςδειλῶν
DATδείλῃδειλαῖς
ACCδείληνδειλάς
VOCδείληδειλαί
δειλή
δείλης
δειλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cowardice, timidity
  • fear, fearfulness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδειλία 
GENδειλίας 
DATδειλίᾳ 
ACCδειλίαν 
δειλίᾳ
δειλιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make afraid, frighten
 • Forms:
  • δειλιᾶν Verb: Pres Act Infin
  • δειλιάνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
δειλίαν
δειλιᾶν
δειλιάνῃ
δειλίας
δειλιάσει
δειλιάσῃ
δειλιάσῃς
δειλιάσητε
δειλιάσουσιν
δειλιάσω
δειλιάτω
δειλιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be afraid, fear, be fearful
  • to be timid, be cowardly
 • Forms:
  • δειλιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δειλιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δειλιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δειλιάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δειλιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δειλιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δειλιάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐδειλίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδειλίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δειλινήν
δειλινῆς
δειλινόν
δειλινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
  • Substantival:
   • afternoon, toward evening, dusk
 • Forms:
  • δειλινήν Adj: Acc Sing Fem
  • δειλινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • δειλινόν Adj: Acc Sing Neut
δειλοί
δειλοῖς
δειλόν
δειλόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fear, be afraid, become scared of
 • Forms:
  • δειλούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • δειλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐδειλώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
δειλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • timid, fearful, cowardly, fainthearted
  • miserable, wretched, worthless
  • deserving pity, deserving contempt
 • Forms:
  • δειλαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • δειλή Adj: Nom Sing Fem Also see δείλη afternoon
  • δειλοί Adj: Nom Plur Masc
  • δειλοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • δειλόν Adj: Nom Sing Neut
  • δειλοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • δειλούς Adj: Acc Plur Masc
δειλοῦ
δειλούμενον
δειλούς
δειλόψυχοί
δειλόψυχος
δειλωθῆτε
δεῖμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear, terror, sense of dread
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδεῖμαδείματα
GENδείματοςδειμάτων
DATδείματιδείμασι(ν)
ACCδεῖμαδείματα
 • Forms:
  • δείματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • δείματα
  δειματόω
  δεῖν
  • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Infin
  • Root: δεῖ
  δεῖνα
  • Parse:
   • Adj: Nom Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: so-and-so, such a one (used when the person is not specified)
  δεινά
  δεινάζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to be in straits, take offence, be indignant, be displeased
   • to become angry
  • Forms:
   • ἐδείναζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  δειναῖς
  δεινάς
  δεινή
  δεινήν
  δεινοῖς
  δεινόν
  δεινός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: dreadful, terrible, fearful, threatening, horrible
  • Forms:
   • δεινοτάτη Adj: Nom Sing Fem superl
   • δεινάς Adj: Acc plur fem
   • δειναῖς Adj: Dat Plur Fem
   • δεινή Adj: Nom Sing Fem
   • δεινήν Adj: Acc Sing Fem
   • δεινοῖς Adj: Dat Plur Neut
   • δεινόν Adj: Acc Sing Neut
   • δεινούς Adj: Acc Plur Masc
   • δεινῷ Adj: Dat Sing Masc
   • δεινῶν Adj: Gen Plur Masc
  δεινοτάτη
  δεινούς
  δεινῷ
  δεινῶν
  δεινῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • terribly, fearfully, dreadfully, horribly, excessively, grievously, vehemently
   • to frightening degree
   • to vehement, forcible manner
  δεῖξαι
  δείξας
  δείξασα
  δείξατε
  δειξάτω
  δείξει
  δείξεις
  δείξῃ
  δείξῃς
  δείξητε
  δεῖξις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMδεῖξιςδείξεις
  GENδείξεωςδείξεων
  DATδείξειδείξεσι(ν)
  ACCδεῖξινδείξεις
  δεῖξον
  δείξουσιν
  δείξω
  δείξωσιν
  δειπνεῖν
  δειπνέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to dine, eat the main meal (the evening meal), eat supper
   • to have dinner
  • Cognates: δειπνέω, περιδειπνέω, συνδειπνέω
  • Forms:
   • δειπνεῖν Verb: Pres Act Infin
   • δειπνῆσαι Verb: Aor Act Infin
   • δειπνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • δειπνήσω
    • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
    • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • δειπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • ἐδείπνησα Verb: Aor Act ind 1st sing
   • ἐδείπνησας Verb: Aor Act ind 2nd sing
  δειπνῆσαι
  δειπνήσουσιν
  δειπνήσω
  • Parse:
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Root: δειπνέω
  δείπνοις
  δειπνοκλήτωρ
  δεῖπνον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • main meal (in evening), supper
   • formal dinner, banquet, feast
   • food, provisions
  • Cognates: δεῖπνον, περίδειπνον
  • Forms:
   • δείπνοις Noun: Dat Plur Neut
   • δείπνου Noun: Gen Sing Neut
   • δείπνῳ Noun: Dat Sing Neut
  δείπνου
  δειπνοῦντες
  δείπνῳ
  δεῖραι
  • Parse: Verb: Aor Act Infin
  • Root: δέρω
  δείραντες
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: δέρω
  δεῖσθαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • Root: δέω
  δεισιδαιμονέστερος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • Meaning: more religious than others, too superstitious
  • Forms:
   • δεισιδαιμονεστέρους Adj: Acc Plur Masc Comparative
  δεισιδαιμονεστέρους
  δεισιδαιμονία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: religion, superstition, fear of the gods, religious feeling
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMδεισιδαιμονία 
  GENδεισιδαιμονίας 
  DAT  
  ACCδεισιδαιμονίανδεισιδαιμονίας
  δεισιδαιμονίαν
  δεισιδαιμονίας
  δεισιδαίμων
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: fearing the gods, superstitious
  δεισιδαιμόνως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: fearing the gods, superstitiously
  δεῖται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: δέω
  δειχθέντα
  δειχθῆναι
  δειχθήτω