δέσει
δεσέρτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deserter, military deserter
δέσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • chain
  • binding together, setting of stones, tying in bundles
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδέσις 
GEN  
DATδέσει 
ACC  
δεσμά
δέσμας
δεσμεύειν
δεσμεύεις
δεσμεύοντας
δεσμεύοντες
δεσμεύουσι
δεσμεύουσιν
δεσμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind, enchain
  • to bandage (a wound), dress a wound
  • to tie up (in a bundle), secure a load (e.g., on a donkey)
 • Cognates: ἀποδεσμεύω, καταδεσμεύω
 • Forms:
  • δεσμεύειν Verb: Pres Act Infin
  • δεσμεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεσμεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δεσμεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δεσμεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεσμεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεσμεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐδεσμεύετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐδέσμευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
δεσμεύων
δεσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind, tie up
 • Note: alternate form ofδεσμεύω
 • Forms:
  • ἐδεσμεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
δέσμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bundle, package
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδέσμηδέσμαι
GENδέσμηςδεσμῶν
DATδέσμῃδέσμαις
ACCδέσμηνδέσμας
VOCδέσμηδέσμαι
δέσμην
δέσμιαι
δέσμιοι
δεσμίοις
δέσμιον
δέσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: binding, captive
  • Substantival:prisoner, a bound captive
  • one who is deprived of freedom of movement
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδέσμιος δέσμιον
GEN   
DAT   
ACCδέσμιον δέσμιον
Plural
 MascFemNeut
NOMδέσμιοιδέσμιαι 
GENδεσμίων
DATδεσμίοις  
ACCδεσμίους  
δεσμίους
δεσμίων
δεσμοί
δεσμοῖς
δεσμόν
δεσμός
 MasculineNeuter
 SingularPlural
Masc
Plural
Neut
NOMδεσμόςδεσμοίδεσμά
GENδεσμοῦδεσμῶν
DATδεσμῷδεσμοῖς
ACCδεσμόνδεσμούςδεσμά
δεσμοῦ
δεσμούς
δεσμοφύλακι
δεσμοφύλαξ
Masculine
 SingularPlural
NOMδεσμοφύλαξ 
GEN  
DATδεσμοφύλακι 
ACC  
δεσμῷ
δεσμῶν
δεσμῶται
δεσμώτας
δεσμωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prison, jail, dungeon
 • Forms:
  • δεσμωτήριου Noun: Gen Sing Neut
  • δεσμωτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
δεσμωτήριου
δεσμωτηρίῳ
δεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prisoner, captive, someone incarcerated
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδεσμώτηςδεσμῶται
GENδεσμώτου 
DAT  
ACC δεσμώτας
δεσμώτου
δεσπόζει
δεσπόζειν
δεσπόζεις
δεσπόζῃ
δεσπόζοντα
δεσπόζοντι
δεσπόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be lord, be master, rule
  • to have absolute authority and control over
 • Forms:
  • δεσπόσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δεσπόζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δεσπόζειν Verb: Pres Act Infin
  • δεσπόζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεσπόζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • δεσπόζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • δεσπόζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • δεσπόζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
δεσπόζων
δεσπόσεις
δέσποτα
δεσπόταις
δεσπότας
δεσποτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rule, dominion, sovereignty, the power of a master or lord
  • absolute authority and control
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδεσποτεία 
GENδεσποτείας 
DAT  
ACC  
δεσποτείας
δεσποτεύοντος
δεσποτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rule, have dominion, enjoy ownership of
 • Forms:
  • δεσποτεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
δεσπότῃ
δεσπότην
δεσπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lord, master, despot
  • owner of a ship
  • one who wields absolute authority and control
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδεσπότηςδεσπόται
GENδεσπότουδεσποτῶν
DATδεσπότῃδεσπόταις
ACCδεσπότηνδεσπότας
VOCδέσποταδεσπόται
δεσπότου
δεσποτῶν