δέσει
δεσέρτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deserter, military deserter
δέσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • chain
  • binding together, setting of stones, tying in bundles
 • Forms:
  • δέσει Noun: Dat Sing Fem
δεσμά
δέσμας
δεσμεύειν
δεσμεύεις
δεσμεύοντας
δεσμεύοντες
δεσμεύουσι
δεσμεύουσιν
δεσμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind, enchain
  • to bandage (a wound), dress a wound
  • to tie up (in a bundle), secure a load (e.g., on a donkey)
 • Cognates: ἀποδεσμεύω, καταδεσμεύω
 • Forms:
  • δεσμεύειν Verb: Pres Act Infin
  • δεσμεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεσμεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δεσμεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δεσμεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεσμεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεσμεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐδεσμεύετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐδέσμευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
δεσμεύων
δεσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind, tie up
 • Note: alternate form ofδεσμεύω
 • Forms:
  • ἐδεσμεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
δέσμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bundle, package
 • Forms:
  • δέσμας Noun: Acc Plur Fem
  • δέσμην Noun: Acc Sing Fem
δέσμην
δέσμιαι
δέσμιοι
δεσμίοις
δέσμιον
δέσμιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prisoner, a bound captive
  • one who is deprived of freedom of movement
 • Forms:
  • δέσμιαι Adj: Nom Plur Fem
  • δέσμιοι Noun: Nom Plur Masc
  • δεσμίοις Noun: Dat Plur Masc
  • δέσμιον Noun: Acc Sing Masc
  • δεσμίους Noun: Acc Plur Masc
  • δεσμίων Noun: Gen Plur Masc
δεσμίους
δεσμίων
δεσμοί
δεσμοῖς
δεσμόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: band, bond, shackle, chain, string
 • Forms:
  • δεσμά Noun: Nom/Acc Plur Neut
δεσμόν
δεσμός
δεσμοῦ
δεσμούς
δεσμοφύλακι
δεσμοφύλαξ
δεσμῷ
δεσμῶν
δεσμῶται
δεσμώτας
δεσμωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prison, jail, dungeon
 • Forms:
  • δεσμωτήριου Noun: Gen Sing Neut
  • δεσμωτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
δεσμωτήριου
δεσμωτηρίῳ
δεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prisoner, captive, someone incarcerated
 • Forms:
  • δεσμῶται Noun: Nom Plur Masc
  • δεσμώτας Noun: Acc Plur Masc
  • δεσμώτου Noun: Gen Sing Masc
δεσμώτου
δεσπόζει
δεσπόζειν
δεσπόζεις
δεσπόζῃ
δεσπόζοντα
δεσπόζοντι
δεσπόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be lord, be master, rule
  • to have absolute authority and control over
 • Forms:
  • δεσπόσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δεσπόζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δεσπόζειν Verb: Pres Act Infin
  • δεσπόζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεσπόζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • δεσπόζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • δεσπόζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • δεσπόζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
δεσπόζων
δεσπόσεις
δέσποτα
δεσπόταις
δεσπότας
δεσποτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rule, dominion, sovereignty, the power of a master or lord
  • absolute authority and control
 • Forms:
  • δεσποτείας Noun: Gen Sing Fem
δεσποτείας
δεσποτεύοντος
δεσποτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rule, have dominion, enjoy ownership of
 • Forms:
  • δεσποτεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
δεσπότῃ
δεσπότην
δεσπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lord, master, despot
  • owner of a ship
  • one who wields absolute authority and control
 • Forms:
  • δέσποτα Noun: Voc Sing Masc
  • δεσπόταις Noun: Dat Plur Masc
  • δεσπότας Noun: Acc Plur Masc
  • δεσπότῃ Noun: Dat Sing Masc
  • δεσπότην Noun: Acc Sing Masc
  • δεσπότου Noun: Gen Sing Masc
  • δεσποτῶν Noun: Gen Plur Masc
δεσπότου
δεσποτῶν