ἀντέγραψαν
ἀντέγραψεν
ἀντεδίδου
ἀντεδίδους
ἀντεδίκησεν
ἀντεῖπαν
ἀντειπεῖν
ἀντεῖπεν
ἀντείπῃ
ἀντεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to speak against, contradict, dispute
  • to register oral dissent or disapproval
 • Cognates: ἀντεῖπον, ἀπεῖπον, εἶπον, ἐξεῖπον, κατεῖπον, προσεῖπον, συνεῖπον
 • Forms:
  • ἀντεῖπαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀντεῖπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀντειπών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀντειπεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀντείπῃ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀντερεῖν Verb: Fut Act Infin
  • ἀντεροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀντεροῦσα Verb: Fut Act Part Nom Sing Fem
ἀντειπών
ἀντείχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀντέχω
ἀντεκάθισας
ἀντελάβετο
ἀντελαβόμεθα
ἀντελαβόμην
ἀντελάβοντο
ἀντελάβου
ἀντελαμβάνετο
ἀντελαμβάνοντο
ἀντέλεγον
ἀντελοιδόρει
ἀντεπάλαισαν
ἀντερείδεται
ἀντερείδω
ἀντερεῖν
ἀντεροῦμεν
ἀντεροῦσα
ἀντερῶ
ἀντέστη
ἀντέστην
ἀντέστης
ἀντέστησαν
ἀντέσχε
ἀντεφιλοσόφησαν
ἀντέχεσθαι
ἀντέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀντέχω
ἀντέχομαι
ἀντεχόμεθα
ἀντεχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντέχω
 • Present
 • ἀντέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • ἀντέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀντεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀντεχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀντεχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀντεχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • ἀντεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἀντέχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἀντέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀντεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • ἀντείχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀνθέξεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀντέσχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀντέχωνται