ἀντηγωνίζετο
ἀντηπασάμην
ἀντησπασάμην
ἀντήχει
ἀντηχέω