ἀντί
 • Parse: Preposition + Gen
 • Meaning:
  • in payment for something or service

   μεμίσθωμαι γάρ σὲ ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ μου
   for I have hired you for my son's mandrakes (Gen 30:16)

   δώσω σοί καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας
   I will give her to you in exchange for your labour (Gen 29:27)

  • in commendation or condemnation

   ἀνθ᾿ ὧν = because
   ἐνευλογηθήσονται ... πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, ἀνθ’ ὧν ὑπήκουσας τῆς ἐμῆς φωνῆς
   all the nations of the land will be blessed, because you listened to my voice

  • against, opposite
  • in compensation for

   ἀποτείσει ἀντὶ ... τοῦ προβάτου
   he shall pay ... in compensation for the sheep (Ex 22:1)

  • in return for
  • in place of, instead of
  • as a substitute for
  • in succession to
  • analogously to, just like
Combinations
 • ἀνθ’ ὧν = in place of, instead of, since, because, although
 • ἀντ’ αὐτοῦ = after him, in his stead, instead of him
 • ἀντὶ σοῦ = after you, in your stead, instead of you
 • Forms:
  • ἀνθ᾿ Prep
  • ἀντ᾿ Prep