ἀνταγωνίζομαι
ἀνταγωνιζόμενοι
ἀνταγωνιστής
ἀνταίρω
ἀντακούσεται
ἀντακούω
ἀνταλλαγή
ἀνταλλαγῆς
ἀντάλλαγμα
ἀνταλλάξει
ἀνταλλάξεται
ἀνταλλάσσω
ἀντάμειψιν
ἀντάμειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exchanging, requital
 • Forms:
  • ἀντάμειψιν Noun: Acc Sing Fem
ἀνταναιρεῖται
ἀνταναιρεθῇ
ἀνταναιρεθήσονται
ἀνταναιρέω
ἀνταναιροῦντες
ἀνταναιρῶν
ἀντανακλάω
ἀντανακλωμένη
ἀνταναπληρόω
ἀνταναπληρῶ
ἀντανελεῖς
ἀντανέλῃς
ἀντανέρχομαι
ἀντανέστησαν
ἀντανῃρέθην
ἀντανίστημι
ἀνταπεδίδοσαν
ἀνταπέδωκα
ἀνταπέδωκας
ἀνταπεδώκατε
ἀνταπέδωκε
ἀνταπέδωκεν
ἀνταπεκρίναντο
ἀνταπεκρίθη
ἀνταπεκρίθην
ἀνταπέστειλεν
ἀνταποδιδόντα
ἀνταποδιδόντες
ἀνταποδιδόντος
ἀνταποδίδοται
ἀνταποδίδοτε
ἀνταποδιδούς
ἀνταποδιδοῦσιν
ἀνταποδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to requite, repay
  • to recompense, make amends, compensate
  • to give back, mete out (as recompense), tender in repayment
  • to render, return
 • Cognates: ἀναδίδωμι, ἀνταποδίδωμι, ἀντιδίδωμι, ἀπεκδίδωμι, ἀποδίδωμι, διαδίδωμι, δίδωμι, ἐκδίδωμι, ἐνδίδωμι, ἐπιδίδωμι, καταπροδίδωμι, μεταδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι, προδίδωμι, προσδίδωμι
 • Forms:
  • ἀνταπεδίδοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀνταπέδωκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνταπέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀνταπεδώκατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνταπέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνταπέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνταποδιδόντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀνταποδιδόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀνταποδιδόντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀνταποδίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνταποδίδοτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀνταποδιδούς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀνταποδιδοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀνταποδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνταποδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνταπόδος Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνταπόδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνταποδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀνταποδῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνταποδῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀνταποδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνταποδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνταποδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀνταποδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀνταποδώσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
ἀνταποδίδωσιν
ἀνταποδοθήσεται
ἀνταπόδομα
ἀνταπόδος
ἀνταποδόσεις
ἀνταποδόσεως
ἀνταπόδοσιν
ἀνταπόδοσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of repaying, a giving back in turn, reward, requital, rendering, repayment, retribution, act of compensation
 • Cognates: ἀνταπόδοσις, ἀπόδοσις, δόσις, παράδοσις
 • Forms:
  • ἀνταποδόσεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἀνταποδόσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀνταπόδοσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀνταπόδοτε
ἀνταποδότης
ἀνταποδοῦναι
ἀνταποδῷ
ἀνταποδῷς
ἀνταποδώσει
ἀνταποδώσεις
ἀνταποδώσομεν
ἀνταποδώσω
ἀνταποδώσων
ἀνταποθανεῖται
ἀνταποθνήσκω
ἀνταποκριθῆναι
ἀνταποκρίνομαι
ἀνταποκρινόμενος
ἀνταπόκρισιν
ἀνταπόκρισις
ἀνταποστέλλω
ἀνταποτείσει
ἀνταποτίνω
ἀντάρῃ
ἀντασπάζομαι