φθάνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάνειν
φθάνοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φθάνω
φθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to excel, profit
  • to come before, precede, rise before
  • to have just arrived, arrive, come
 • Cognates: ἁφθάνω, φθάνω, καταφθάνω, προφθάνω
 • Forms:
  • ἔφθακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἔφθασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφθάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔφθασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔφθασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔφθασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φθάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φθάνειν Verb: Pres Act Infin
  • φθάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • φθάσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • φθάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φθάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φθάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • φθάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
φθαρῇ
φθαρήσεται
φθαρήσονται
φθάρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: corruption, corrupted thing, corrupted act
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMφθάρμαφθάρματα
  GENφθάρματοςφθαρμάτων
  DATφθάρματιφθάρμασι(ν)
  ACCφθάρμαφθάρματα
φθάρματα
φθαρτά
φθαρτήν
φθαρτῆς
φθαρτοῖς
φθαρτόν
φθαρτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: corruptible, perishable, destructible
 • Cognates: ἄφθαρτος, ἀκάθαρτος, ἀπερικάθαρτος, εὔφθαρτος, φθαρτός
 • Forms:
  • φθαρτῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • φθαρτήν Adj: Acc Sing Fem
  • φθαρτούς Adj: Acc Plur Masc
  • φθαρτά Adj: Nom Sing Fem; Nom/Acc Plur Neut
  • φθαρτῆς Adj: Gen Sing Fem
  • φθαρτοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • φθαρτόν Adj: Nom/Acc Sing Masc
  • φθαρτοῦ Adj: Gen Sing Masc
φθαρτοῦ
φθαρτούς
φθαρτῶν
φθάσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φθάνω
φθάσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φθάνω
φθάσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φθάνω
φθέγγεσθαι
φθέγγεσθε
φθέγγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to speak, utter, proclaim
 • Cognates: ἀποφθέγγομαι
 • Forms:
  • ἐφθέγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • φθέγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • φθέγγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • φθέγγεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • φθεγγόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • φθεγγόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • φθεγγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • φθεγγομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • φθέγγου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • φθέγξαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • φθεγξάμενον Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • φθεγξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • φθέγξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • φθεγξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • φθέγξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • φθέγξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • φθέγξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
φθεγγόμεναι
φθεγγόμενοι
φθεγγόμενος
φθεγγομένῳ
φθέγγου
φθέγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: voice, sound
φθέγξαιτο
φθεγξάμενον
φθεγξάμενος
φθέγξασθαι
φθέγξασθε
φθεγξάσθωσαν
φθέγξεται
φθέγξομαι
φθέγξονται
φθεῖραι
φθείρας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φθείρω
φθείρει
φθείρεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: φθείρω
φθείρῃ
 • Parse: Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φθείρω
φθειριεῖ
φθειρίζει
φθειρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to delouse, remove lice, pick off the lice
 • Forms:
  • φθειριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φθειρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φθειρόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φθείρω
φθειρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: φθείρω
φθειρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φθείρω
φθείρονται
φθείρουσιν
φθείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to destroy, ruin, corrupt, spoil, ravage
   • to ruin (financially)
   • to seduce (a virgin)
   • to cheat (in a competition)
  • Passive:
   • to be morally corrupted
 • Cognates: διαφθείρω, καταφθείρω
 • Forms:
  • φθειρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • φθειρόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • φθείρεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἔφθαρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφθαρμένον
   • Verb: perf Mid/Pass part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐφθάρη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφθάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐφθείραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔφθειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔφθειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔφθειρε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔφθειρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • φθείρῃ Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Sing
  • φθαρῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φθαρήσονται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φθείρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φθειρόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • φθείρονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • φθείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φθείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φθερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φθεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • φθερεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • φθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
φθείρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φθείρω
φθερεῖ
φθερεῖτε
φθερῶ
φθινοπωρινά
φθινοπωρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: time when fruit withers; late autumn
 • Forms:
  • φθινοπωρινά Adj: Nom Plur Neut
φθίνουσαν
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Part Acc Sing Fem
 • Root: φθίνω
φθίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • to wane (of the moon)
  • to consume, destroy, kill
 • Forms:
  • φθίνουσαν Verb: Pres/Fut Act Part Acc Sing Fem
φθίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wane, decay, dwindle
φθόγγοι
φθόγγοις
φθόγγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sound, utterance, a musical note (vocal or instrumental)
 • Forms:
  • φθόγγοι Noun: Nom Plur Masc
  • φθόγγοις Noun: Dat Plur Masc
φθονερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: envious
φθονεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φθονέω
φθονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to envy, be jealous of (someone), begrudge, resent, be envious
 • Cognates: διαφθονέω
 • Forms:
  • ἐφθόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φθονήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • φθονήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φθονεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • φθονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
φθονήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φθονέω
φθονήσωμεν
φθόνοι
φθόνον
φθόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: envy, jealousy, ill-will
 • Forms:
  • φθόνοι Noun: Nom Plur Masc
  • φθόνον Noun: Acc Sing Masc
  • φθόνου Noun: Gen Sing Masc
  • φθόνους Noun: Acc Plur Masc
  • φθόνῳ Noun: Dat Sing Masc
φθόνου
φθονοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φθονέω
φθόνους
φθόνῳ
φθορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • corruption, destruction, dissolution, deterioration, ruin, decay
  • abortion
  • seduction (of a maiden)
  • (moral) depravity
  • destruction (of last days)
 • Cognates: διαφθορά, φθορά, καταφθορά
 • Forms:
  • φθορᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • φθοράν Noun: Acc Sing Fem
  • φθορᾶς Noun: Gen Sing Fem
φθορᾷ
φθοράν
φθορᾶς
φθορεῖς
φθορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: corrupter, seducer, abortionist
 • Forms:
  • φθορεῖς Noun: Nom Plur Masc
φθορία
φθόρος