φθάνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάνειν
φθάνοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φθάνω
φθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to excel, profit
  • to arrive, reach
  • to come before, precede, rise before
  • to outdistance others
  • to be the first to arrive
  • to act ahead of time and too early
  • to have just arrived, arrive, come
  • to befall
 • Cognates: ἁφθάνω, φθάνω, καταφθάνω, προφθάνω
 • Forms:
 • Present
 • φθάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φθάνειν Verb: Pres Act Infin
 • φθάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • ἔφθασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφθάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφθασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφθασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφθασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φθάσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • φθάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φθάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φθάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • φθάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἔφθακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
φθαρῇ
φθαρήσεται
φθαρήσονται
φθάρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • corruption, corrupted thing, corrupted act
  • defective features (unsuitable for offerings)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφθάρμαφθάρματα
GENφθάρματοςφθαρμάτων
DATφθάρματιφθάρμασι(ν)
ACCφθάρμαφθάρματα
φθάρματα
φθαρτά
φθαρτήν
φθαρτῆς
φθαρτοῖς
φθαρτόν
φθαρτός
Singular
 MascFemNeut
NOMφθαρτόςφθαρτήφθαρτόν
GENφθαρτοῦφθαρτῆςφθαρτοῦ
DATφθαρτῷφθαρτῇφθαρτῷ
ACCφθαρτόνφθαρτήνφθαρτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφθαρτοίφθαρταίφθαρτά
GENφθαρτῶνφθαρτῶνφθαρτῶν
DATφθαρτοῖςφθαρταῖςφθαρτοῖς
ACCφθαρτούςφθαρτάςφθαρτά
φθαρτοῦ
φθαρτούς
φθαρτῶν
φθάσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φθάνω
φθάσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φθάνω
φθάσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φθάνω
φθέγγεσθαι
φθέγγεσθε
φθέγγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to speak, utter
  • to proclaim (esp., a prophecy)
 • Cognates: ἀποφθέγγομαι
 • Forms:
 • Present
 • φθέγγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • φθέγγεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • φθεγγόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • φθεγγόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • φθεγγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • φθεγγομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • φθέγγου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • φθέγξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φθέγξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φθέγξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐφθέγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • φθέγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • φθέγξαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • φθεγξάμενον Verb: Aor Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • φθεγξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • φθέγξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • φθεγξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • Perfect
φθεγγόμεναι
φθεγγόμενοι
φθεγγόμενος
φθεγγομένῳ
φθέγγου
φθέγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: voice, sound, something uttered
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφθέγμαφθέγματα
GENφθέγματοςφθεγμάτων
DATφθέγματιφθέγμασι(ν)
ACCφθέγμαφθέγματα
φθέγξαιτο
φθεγξάμενον
φθεγξάμενος
φθέγξασθαι
φθέγξασθε
φθεγξάσθωσαν
φθέγξεται
φθέγξομαι
φθέγξονται
φθεῖραι
φθείρας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φθείρω
φθείρει
φθείρεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: φθείρω
φθείρῃ
 • Parse: Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φθείρω
φθειριεῖ
φθειρίζει
φθειρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to delouse, remove lice, pick off the lice
 • Forms:
  • φθειριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φθειρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φθειρόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φθείρω
φθειρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: φθείρω
φθειρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φθείρω
φθείρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φθείρω
φθείρουσιν
φθείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to destroy, ruin, spoil, ravage
   • to disfigure, damage
   • to ruin (financially)
   • to disable
   • to seduce (a virgin)
   • to corrupt (morally)
   • to cheat (in a competition)
  • Passive:
   • to be morally corrupted
 • Cognates: διαφθείρω, καταφθείρω
 • Forms:
 • Present
 • φθειρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • φθειρόμενα
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • φθείρεται
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • φθείρῃ Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Sing
 • φθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φθειρόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • φθείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φθείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φθείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔφθειρε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔφθειρεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • φθαρήσονται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φθερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φθερεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • φθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐφθάρη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφθάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐφθείραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφθειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφθειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • φθαρῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • φθείρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φθεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • Perfect
 • ἔφθαρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφθαρμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
φθείρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φθείρω
φθερεῖ
φθερεῖτε
φθερῶ
φθινοπωρινά
φθινοπωρινός
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • late autumn
  • time when fruit withers
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφθινοπωρινόςφθινοπωρινήφθινοπωρινόν
GENφθινοπωρινοῦφθινοπωρινῆςφθινοπωρινοῦ
DATφθινοπωρινῷφθινοπωρινῇφθινοπωρινῷ
ACCφθινοπωρινόνφθινοπωρινήνφθινοπωρινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφθινοπωρινοίφθινοπωριναίφθινοπωρινά
GENφθινοπωρινῶνφθινοπωρινῶνφθινοπωρινῶν
DATφθινοπωρινοῖςφθινοπωριναῖςφθινοπωρινοῖς
ACCφθινοπωρινούςφθινοπωρινάςφθινοπωρινά
φθίνουσαν
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Part Acc Sing Fem
 • Root: φθίνω
φθίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • to wane (of the moon)
  • to consume, destroy, kill
 • Forms:
  • φθίνουσαν Verb: Pres/Fut Act Part Acc Sing Fem
φθίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wane, decay, dwindle
φθόγγοι
φθόγγοις
φθόγγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sound, utterance (clear and distinct with a message)
  • a musical note (vocal or instrumental)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφθόγγοςφθόγγοι
GENφθόγγουφθόγγων
DATφθόγγῳφθόγγοις
ACCφθόγγονφθόγγους
VOCφθόγγεφθόγγοι
φθονερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • envious
  • unduly possessive of (something) and unwilling to part with it
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφθονερόςφθονεράφθονερόν
GENφθονεροῦφθονερᾶςφθονεροῦ
DATφθονερῷφθονερᾷφθονερῷ
ACCφθονερόνφθονεράνφθονερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφθονεροίφθονεραίφθονερά
GENφθονερῶν
DATφθονεροῖςφθονεραῖςφθονεροῖς
ACCφθονερούςφθονεράςφθονερά
φθονεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φθονέω
φθονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to envy, be jealous of (someone), resent, be envious
  • to begrudge, be unwilling to act generously
 • Cognates: διαφθονέω
 • Forms:
  • ἐφθόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φθονήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • φθονήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φθονεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • φθονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
φθονήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φθονέω
φθονήσωμεν
φθόνοι
φθόνον
φθόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: malevolent envy, jealousy, ill-will
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφθόνοςφθόνοι
GENφθόνουφθόνων
DATφθόνῳφθόνοις
ACCφθόνονφθόνους
VOCφθόνεφθόνοι
φθόνου
φθονοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φθονέω
φθόνους
φθόνῳ
φθορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • corruption, destruction, dissolution, deterioration, ruin, decay
  • abortion
  • seduction (of a maiden)
  • exhaustion (physical and mental)
  • (moral) depravity, moral decay
  • destruction (of last days)
 • Cognates: διαφθορά, φθορά, καταφθορά
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφθοράφθοραί
GENφθορᾶςφθορῶν
DATφθορᾷφθοραῖς
ACCφθοράνφθορᾶς
φθορᾷ
φθοράν
φθορᾶς
φθορεῖς
φθορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: corrupter, seducer, abortionist
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφθορεύςφθορεῖς
GENφθορέωςφθορέων
DATφθορεῖφθορεῦσι(ν)
ACCφθορέαφθορέας
φθορία
Feminine
 SingularPlural
NOMφθορίαφθορίαι
GENφθορίαςφθοριῶν
DATφθορίᾳφθορίαις
ACCφθορίανφθορίας
φθόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMφθόροςφθόροι
GENφθόρουφθόρων
DATφθόρῳφθόροις
ACCφθόρονφθόρους
VOCφθόρεφθόροι