ἐξάγαγε
  • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγεῖν
ἐξαγάγετε
  • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγέτω
  • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγέτωσαν
ἐξαγάγῃς
ἐξαγάγοι
ἐξαγαγόντα
  • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντες
  • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντι
  • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντος
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγών
  • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγῶν
  • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγγεῖλαι
ἐξαγγειλάτωσαν
ἐξαγγείλητε
ἐξαγγείλω
ἐξαγγελεῖ
ἐξαγγέλλει
ἐξαγγέλλω
ἐξαγγελοῦμεν
ἐξάγει
ἐξάγομεν
ἐξαγομένης
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Root: ἐξάγω
ἐξαγοράζετε
ἐξαγοραζόμενοι
ἐξαγοράζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • Active:
      • to gain time
      • to buy, buy up, redeem
      • to deliver (someone)
    • Middle:
      • to make the most of the time
  • Cognates: ἀγοράζω
  • Forms:
    • ἐξαγοράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
    • ἐξαγοράζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
    • ἐξαγοραζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
    • ἐξηγόρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαγοράσῃ
ἐξαγορεύοντες
ἐξαγορεύοντος
ἐξαγορεῦσαι
ἐξαγορεύσει
ἐξαγορεύσῃ
ἐξαγορεύσουσιν
ἐξαγορεύσω
ἐξαγορεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to confess, relate, declare, make known, tell out
    • to admit publicly to something wrongful having been committed
  • Cognates: ἀγορεύω, ἀναγορεύω, ἀπαγορεύω, διαγορεύω, ἐξαγορεύω, καταγορεύω, προσαγορεύω, ὑπαγορεύω
  • Forms:
    • ἐξαγορεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
    • ἐξαγορεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
    • ἐξαγορεῦσαι Verb: Aor Act Infin
    • ἐξαγορεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
    • ἐξαγορεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
    • ἐξαγορεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
    • ἐξαγορεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
    • ἐξηγόρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
    • ἐξηγόρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαγορία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • cure by confession, cleanse by confession
    • excantation (of disease), cure or free by an enchantment
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξαγορίαἐξαγορίαι
GENἐξαγορίαςἐξαγοριῶν
DATἐξαγορίᾳἐξαγορίαις
ACCἐξαγορίανἐξαγορίας
VOCἐξαγορίαἐξαγορίαι
ἐξαγορίαις
ἐξάγουσι
ἐξάγουσιν
ἐξαγριαίνω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • Active:
      • to make savage
    • Passive:
      • to be savage
      • to become savage
  • Cognates: ἀγριαίνω, ἐξαγριαίνω
  • Forms:
    • ἐξηγριάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐξάγω
  • Present
  • ἐξάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξάγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐξαγομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐξάγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Imperfect
  • ἐξῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήγοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • Future
  • ἐξαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐξάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Aorist
  • ἐξάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐξαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξαγαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξαγαγέτωσαν Verb: 2Aor Act Mid 3rd Plur
  • ἐξαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐξαγαγόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐξαγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξαγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξαγαγόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐξαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηγάγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Perfect
ἐξάγων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: ἐξάγω