ἐξάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγεῖν
ἐξαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγέτωσαν
ἐξαγάγῃς
ἐξαγάγοι
ἐξαγαγόντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγῶν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγγεῖλαι
ἐξαγγειλάτωσαν
ἐξαγγείλητε
ἐξαγγείλω
ἐξαγγελεῖ
ἐξαγγέλλει
ἐξαγγέλλω
ἐξαγγελοῦμεν
ἐξάγει
ἐξάγομεν
ἐξαγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγοράζετε
ἐξαγοραζόμενοι
ἐξαγοράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to gain time
   • to buy, buy up, redeem
   • to deliver (someone)
  • Middle:
   • to make the most of the time
 • Cognates: ἀγοράζω
 • Forms:
  • ἐξαγοράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαγοράζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαγοραζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐξηγόρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαγοράσῃ
ἐξαγορεύοντες
ἐξαγορεύοντος
ἐξαγορεῦσαι
ἐξαγορεύσει
ἐξαγορεύσῃ
ἐξαγορεύσουσιν
ἐξαγορεύσω
ἐξαγορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confess, relate, declare, make known, tell out
  • to admit publicly to something wrongful having been committed
 • Cognates: ἀγορεύω, ἀναγορεύω, ἀπαγορεύω, διαγορεύω, ἐξαγορεύω, καταγορεύω, προσαγορεύω, ὑπαγορεύω
 • Forms:
  • ἐξαγορεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξαγορεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐξαγορεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαγορεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαγορεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαγορεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαγορεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξηγόρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηγόρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαγορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cure by confession, cleanse by confession
  • excantation (of disease), cure or free by an enchantment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξαγορίαἐξαγορίαι
GENἐξαγορίαςἐξαγοριῶν
DATἐξαγορίᾳἐξαγορίαις
ACCἐξαγορίανἐξαγορίας
VOCἐξαγορίαἐξαγορίαι
ἐξαγορίαις
ἐξάγουσι
ἐξάγουσιν
ἐξαγριαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make savage
  • Passive:
   • to be savage
   • to become savage
 • Cognates: ἀγριαίνω, ἐξαγριαίνω
 • Forms:
  • ἐξηγριάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐξάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead out, bring out
  • to cause to move outside
  • to banish
  • to remove (from where one would rather remain)
  • to free from bonds, remove from life, put to death
  • to bring into existence
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἐξαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐξαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξαγαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξαγαγέτωσαν Verb: 2Aor Act Mid 3rd Plur
  • ἐξαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐξαγαγόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐξαγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξαγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξαγαγόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐξαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξάγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐξαγομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐξάγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐξάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηγάγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξῆγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἐξάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐξάγω