ἐξάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγεῖν
ἐξαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγέτωσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγάγῃς
ἐξαγάγοι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντα
ἐξαγαγόντες
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγῶν
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγγεῖλαι
ἐξαγγειλάτωσαν
ἐξαγγείλητε
ἐξαγγείλω
ἐξαγγελεῖ
ἐξαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret information sent out
ἐξαγγέλλει
ἐξαγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to proclaim, report, tell out, make known
  • to give public, vocal expression to
 • Forms:
  • ἐξαγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαγγειλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐξαγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξαγγείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐξαγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαγγελοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐξήγγειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξήγγειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξαγγελοῦμεν
ἐξάγει
ἐξάγομεν
ἐξαγομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγοράζετε
ἐξαγοραζόμενοι
ἐξαγοράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to gain time
   • to buy, buy up, redeem
   • to deliver (someone)
  • Middle:
   • to make the most of the time
 • Forms:
  • ἐξαγοράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαγοράζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαγοραζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐξηγόρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαγοράσῃ
ἐξαγορεύοντες
ἐξαγορεύοντος
ἐξαγορεῦσαι
ἐξαγορεύσει
ἐξαγορεύσῃ
ἐξαγορεύσουσι(ν)
ἐξαγορεύσω
ἐξαγορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confess, relate, declare, make known, tell out
  • to admit publicly to something wrongful having been committed
 • Forms:
  • ἐξαγορεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐξαγορεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐξαγορεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαγορεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαγορεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαγορεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαγορεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξηγόρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηγόρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαγορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cure by confession, cleanse by confession
  • excantation (of disease), cure or free by an enchantment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξαγορίαἐξαγορίαι
GENἐξαγορίαςἐξαγοριῶν
DATἐξαγορίᾳἐξαγορίαις
ACCἐξαγορίανἐξαγορίας
VOCἐξαγορίαἐξαγορίαι
ἐξαγορίαις
ἐξάγουσι(ν)
ἐξαγριαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make savage
  • Passive:
   • to be savage
   • to become savage
 • Forms:
  • ἐξηγριάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐξάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead out, bring out
  • to cause to move outside
  • to banish
  • to remove (from where one would rather remain)
  • to free from bonds, remove from life, put to death
  • to bring into existence
 • Forms:
Present
 • ἐξάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐξάγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐξαγομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐξάγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐξάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐξάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐξῆγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐξήγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐξαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐξάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐξάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐξάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐξαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξαγαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξαγαγέτωσαν Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐξαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐξαγαγόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐξαγαγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐξαγαγόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐξαγαγόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐξαγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξήγαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξηγάγοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
ἐξάγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐξάγω