ἐξαναλίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to consume completely, spend entirely
   • to destroy utterly
   • to exhaust utterly
   • to exterminate
  • Passive:
   • to perish
 • Cognates: ἁλίσκω, ἀναλίσκω, ἐξαναλίσκω, καταναλίσκω, παραναλίσκω, προσαναλίσκω, συναλίσκομαι
 • Forms:
  • ἐξαναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαναλωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξαναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαναλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαναλώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐξανηλώμεθα Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξανηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξανήλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξανήλωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξαναλωθήσεται
ἐξαναλωθήσονται
ἐξαναλῶσαι
ἐξαναλώσει
ἐξαναλώσεις
ἐξαναλώσῃ
ἐξαναλώσω
ἐξαναστάντες
ἐξαναστάντων
ἐξαναστάς
ἐξανάστασιν
ἐξανάστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξανάστασιςἐξαναστάσεις
GENἐξαναστάσεωςἐξαναστάσεων
DATἐξαναστάσειἐξαναστάσεσι(ν)
ACCἐξανάστασι(ν)ἐξαναστάσεις
ἐξαναστῇς
ἐξαναστήσεις
ἐξαναστήσεσθε
ἐξαναστήσεται
ἐξαναστησόμεθα
ἐξαναστήσῃ
ἐξανάστησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐξανίστημι
ἐξαναστήσονται
ἐξαναστήσουσιν
ἐξαναστήσωμεν
ἐξαναστῶμεν
ἐξανατέλλοντι
ἐξανατέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause something to spring up
  • to spring up (from the ground), come forth
 • Cognates: ἀνατέλλω, ἐντέλλω, ἐξανατέλλω, προανατέλλω, τέλλω
 • Forms:
  • ἐξανατέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξανατέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξανατελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξανέτειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανέτειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξανατέλλων
ἐξανατελῶ
ἐξανέστη
ἐξανέστηκεν
ἐξανέστησαν
ἐξανέστησας
ἐξανέστησεν
ἐξανέτειλε
ἐξανέτειλεν
ἐξανηλώθη
ἐξανηλώμεθα
ἐξανήλωσα
ἐξανήλωσαν
ἐξανθεῖ
ἐξανθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sprout
  • to put out flowers, produce flowers, flourish
  • to make flowers bloom, make flowers blossom
  • to burst out from the surface
  • to break out (like a sore)
  • to make appearance with force
 • Cognates: ἀνθέω, ἐπανθέω, ἐξανθέω
 • Forms:
  • ἐξανθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξανθοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἐξανθοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐξανθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐξήνθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήνθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξανθήμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flower, blossom, flourish
 • Forms:
  • ἐξανθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐξανθήσει
ἐξανθήσῃ
ἐξανθήσουσιν
ἐξανθοῦντα
ἐξανθοῦσα
ἐξανθούσης
ἐξανίσταιτο
ἐξανίστασο
ἐξανίστημι
ἐξανοίγω
ἐξαντλέω
ἐξαντλῆσαι
ἐξαντλήσει