ἐξᾶραι
ἐξάραι
ἐξάραντες
ἐξάρας
ἐξάρατε
ἐξαρεῖ
ἐξαρεῖς
ἐξαρεῖτε
ἐξάρῃ
ἐξάρητε
ἐξαρθῇ
ἐξαρθῆναι
ἐξαρθῇς
ἐξαρθήσεσθε
ἐξαρθήσεται
ἐξαρθήσῃ
ἐξαρθήσονται
ἔξαρθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dislocated (joint or limbs)
ἐξαρθρόω
ἐξαριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to enumerate, count, number
   • to count completely
   • to determine the total number of (something)

    εἰ δύναταί τις ἐξαριθμῆσαι τὴν ἄμμον τῆς γῆς, καὶ τὸ σπέρμα σου ἐξαριθμηθήσεται
    if any one is able to determine the total number of the dust of the land, then the total number of your seed will be determined (Gen 13:16)

   • to size up, determine the size and extent completely
   • to go through (a period of time)
  • Middle:
   • to enumerate, count, number
 • Cognates: ἀπαριθμέω, ἀριθμέω, διαριθμέω, ἐξαριθμέω, καταριθμέω, παραριθμέω, συναριθμέω
 • Forms:
  • ἐξαριθμήσῃ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐξαριθμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐξαριθμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξαριθμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαριθμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐξηρίθμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξηρίθμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρίθμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαριθμηθήσεται
ἐξαριθμῆσαι
ἐξαριθμήσασθαι
ἐξαριθμήσει
ἐξαριθμήσεις
ἐξαριθμήσεται
ἐξαριθμήσῃ
ἐξαριθμήσομαι
ἐξαρκέσει
ἐξαρκέω
ἐξαρνέομαι
ἐξαρνήσομαί
ἐξάρξατε
ἔξαρον
ἐξαροῦμεν
ἐξαροῦσιν
ἐξαρπάζω
ἐξαρπάσαι
ἐξάρσει
ἔξαρσις
ἐξαρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attach
  • to hang up, hang upon
  • to be attached to (someone)
  • to be an adherent (of someone)
 • Cognates: ἀρτάω, διαρτάω, ἐξαρτάω
 • Forms:
  • ἐξηρτημέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
ἐξαρτίζω
ἐξαρτίσαι
ἐξάρχειν
ἐξάρχετε
ἐξαρχόντων
ἐξάρχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to begin, lead off, take the lead
  • to act as a leader (in singing, lamenting)
  • to act as a song leader

   ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριὰμ
   Miriam acted as song leader (Ex 15:21)

 • Cognates: ἀπάρχω, ἄρχω, ἐνάρχομαι, ἐπάρχω, ἐξάρχω, κατάρχω, προενάρχομαι, προϋπάρχω, ὑπάρχω
 • Forms:
  • ἐξάρχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐξάρχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαρχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐξάρξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξῆρχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξῆρχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐξαρῶ
ἐξάρωμεν
ἐξάρωσιν