ἐξᾶραι
ἐξάραι
ἐξάραντες
ἐξάρας
ἐξάρατε
ἐξαρεῖ
ἐξαρεῖς
ἐξαρεῖτε
ἐξάρῃ
ἐξάρητε
ἐξαρθῇ
ἐξαρθῆναι
ἐξαρθῇς
ἐξαρθήσεσθε
ἐξαρθήσεται
ἐξαρθήσῃ
ἐξαρθήσονται
ἔξαρθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dislocated (joint or limbs)
ἐξαρθρόω
ἐξαριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to enumerate, count, number
   • to count completely
   • to size up, determine the size and extent completely
   • to go through (a period of time)
  • Middle:
   • to enumerate, count, number
 • Cognates: ἀπαριθμέω, ἀριθμέω, διαριθμέω, ἐξαριθμέω, καταριθμέω, παραριθμέω, συναριθμέω
 • Forms:
  • ἐξαριθμήσῃ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐξαριθμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐξαριθμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξαριθμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαριθμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐξηρίθμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξηρίθμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρίθμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαριθμηθήσεται
ἐξαριθμῆσαι
ἐξαριθμήσασθαι
ἐξαριθμήσει
ἐξαριθμήσεις
ἐξαριθμήσεται
ἐξαριθμήσῃ
ἐξαριθμήσομαι
ἐξαρκέσει
ἐξαρκέω
ἐξαρνέομαι
ἐξαρνήσομαί
ἐξάρξατε
ἔξαρον
ἐξαροῦμεν
ἐξαροῦσιν
ἐξαρπάζω
ἐξαρπάσαι
ἐξάρσει
ἔξαρσις
ἐξαρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attach
  • to hang up, hang upon
  • to be attached to (someone)
  • to be an adherent (of someone)
 • Cognates: ἀρτάω, διαρτάω, ἐξαρτάω
 • Forms:
  • ἐξηρτημέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
ἐξαρτίζω
ἐξαρτίσαι
ἐξάρχειν
ἐξάρχετε
ἐξαρχόντων
ἐξάρχω
ἐξαρῶ
ἐξάρωμεν
ἐξάρωσιν