ἄσχημον
ἀσχήμονα
ἀσχημονεῖ
ἀσχημονεῖν
ἀσχημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to incur disgrace, dishonour oneself
  • to behave disgracefully, be indecent
 • Cognates: εὐσχημονέω
 • Forms:
  • ἀσχημονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀσχημονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀσχημονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀσχημονοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀσχημονοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
top
ἀσχημονήσει
ἀσχήμονι
ἀσχημονοῦσα
ἀσχημονοῦσαν
ἀσχημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shame, disgrace, discredit
  • shameful things not for public display (i.e., private parts, pudenda)
  • shameful deed
  • ordure, human feces
 • Forms:
  • ἀσχημοσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσχημοσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσχημοσύνης Noun: Gen Sing Fem
ἀσχημοσύνῃ
ἀσχημοσύνην
top
ἀσχημοσύνης
ἀσχήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indecent, shameful, unseemly, unpresentable, unworthy
 • Forms:
  • ἄσχημον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀσχήμονα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀσχήμονι Adj: Dat Sing Masc
ἀσχολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to engage, occupy
  • Middle:
   • to occupy oneself (with), be mentally concerned with
 • Forms:
  • ἀσχοληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀσχοληθήσεται
ἀσχολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • occupation, engagement, lack of leisure
  • something that occupies a person's time and thoughts
 • Forms:
  • ἀσχολίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀσχολίαν