πονεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
πονεῖν
πονεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πονέω
πονέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
πονέσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: πονέω
πονέω
 • Present
 • πονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • πονούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • πονῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • πονῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • πονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • πονέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πονέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπόνεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπόνεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπονέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπόνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πονήσαντα
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • πονεῖν Verb: Aor Act Infin
 • Perfect
πονηρά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: πονηρός
πονηρᾷ
πονηραί
πονηραῖς
πονηράν
πονηρᾶς
πονηράς
πονηρέ
πονηρεύεσθαι
πονηρεύεσθε
πονηρεύεται
πονηρεύηται
πονηρεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act wickedly, do wickedness, commit evil
  • to slander
  • to conduct oneself immorally
  • to be evil, play the rogue
 • Forms:
 • Present
 • πονηρεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • πονηρεύσῃ Verb: Pres Mid Subj 2nd Sing
 • πονηρεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πονηρεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • πονηρευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • πονηρευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • πονηρευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • πονηρευομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • πονηρευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • πονηρεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πονηρεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐπονηρεύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • πονηρεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐπονηρεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπονηρεύσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπονηρεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπονηρεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • πονηρεύσησθε Verb: 1Aor Aor Mid Subj 2nd Plur
 • πονηρεύσηται Verb: Aor Mid Sing 3rd Sing
 • Perfect
 • πεπονηρεῦσθαι Verb: Perf Mid Infin
πονηρευόμενοι
πονηρευομένοις
πονηρευόμενος
πονηρευομένους
πονηρευομένων
πονηρεύονται
πονηρεύσεται
πονηρεύσῃ
πονηρεύσησθε
πονηρεύσηται
πονηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • iniquity, wickedness, evilness
  • evil design and intention
  • depravity, i.e., (esp.), malice
  • painful, grievous situation, calamity, disaster
  • poor quality (e.g., poor quality of fruit)
  • Plur (concretely)plots, sins
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπονηρίαπονηρίαι
GENπονηρίαςπονηριῶν
DATπονηρίᾳπονηρίαις
ACCπονηρίανπονηρίας
VOCπονηρίαπονηρίαι
πονηρίᾳ
πονηρίαι
πονηρίαις
πονηρίαν
πονηρίας
πονηριῶν
πονηροί
πονηροῖς
πονηρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πονηρός
πονηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • evil, morally wrong, ethically wrong, bad
   • harmful, injurious
   • seriously dangerous, grievous
   • out of favour
   • deficient, of poor quality
   • harmful, hurtful
   • lewd, malicious, wicked
  • Substantival:
   • evil things, immorality
   • disaster, calamity
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπονηρόςπονηράπονηρόν
GENπονηροῦπονηρᾶςπονηροῦ
DATπονηρῷπονηρᾷπονηρῷ
ACCπονηρόνπονηράνπονηρόν
VOCπονηρέπονηράπονηρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπονηροίπονηραίπονηρά
GENπονηρῶν
DATπονηροῖςπονηραῖςπονηροῖς
ACCπονηρούςπονηράςπονηρά
Comparative
Singular
 MascFemNeut
NOMπονηρότεροςπονηροτέραπονηρότερον
GENπονηροτέρουπονηροτέραςπονηροτέρου
DATπονηροτέρῳπονηροτέρᾳπονηροτέρῳ
ACCπονηρότερονπονηροτέρανπονηρότερον
Plural
 MascFemNeut
NOMπονηρότεροιπονηρότεραιπονηρότερα
GENπονηροτέρων
DATπονηροτέροιςπονηροτέραιςπονηροτέροις
ACCπονηροτέρουςπονηροτέραςπονηρότερα
Superlative
Singular
 MascFemNeut
NOMπονηρότατοςπονηροτάτηπονηρότατον
GENπονηροτάτουπονηροτάτηςπονηροτάτου
DATπονηροτάτῳπονηροτάτῃπονηροτάτῳ
ACCπονηρότατονπονηροτάτηνπονηρότατον
Plural
 MascFemNeut
NOMπονηρότατοιπονηρόταταιπονηρότατα
GENπονηροτάτων
DATπονηροτάτοιςπονηροτάταιςπονηροτάτοις
ACCπονηροτάτουςπονηροτάταςπονηρότατα
πονηρότατα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut Superlative
  • Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • Root: πονηρός
πονηρότατος
πονηροτάτου
πονηροτάτῳ
πονηρότερα
πονηροτέρα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut Comparative
  • Adj: Nom Sing Fem Comparative
 • Root: πονηρός
πονηρότερον
πονηρότερος
πονηροῦ
πονηρούς
πονήροφρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evil-minded
 • Forms:
  • πονηρόφρων Adj: Gen Plur Masc
πονηρόφρων
πονηρῷ
πονηρῶν
πονηρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: basely, wickedly
πονήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πονέω
πόνοι
πόνοις
πόνον
πόνος
Masculine
 SingularPlural
NOMπόνοςπόνοι
GENπόνουπόνων
DATπόνῳπόνοις
ACCπόνονπόνους
VOCπόνεπόνοι
πόνου
πονοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πονέω
πονούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πονέω
πόνους
ποντίζω
ποντόβροχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: drowned in the sea
 • Forms:
  • ποντοβρόχους Adj: Acc Plur Fem
ποντοβρόχους
ποντοπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass through the sea (like a ship)
 • Forms:
  • ποντοπορούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
ποντοπορούσης
πόντος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the sea, the open sea, ocean
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπόντοςπόντοι
GENπόντουπόντων
DATπόντῳπόντοις
ACCπόντονπόντους
VOCπόντεπόντοι
πόντῳ
πονῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: πονέω
πόνῳ
πόνων
πονῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πονέω