πονεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
πονεῖν
πονεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πονέω
πονέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
πονέσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: πονέω
πονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to labour, toil, work hard
  • to be troubled (about someone, for someone)
  • to be hurt (by something)
  • to suffer, be wounded
  • to be pained
  • to undertake hard labour
  • to be oppressed
  • to cause distress and suffering
 • Cognates: διαπονέω, καταπονέω, πονέω, συμπονέω, φιλοπονέω
 • Forms:
  • ἐπόνεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπόνεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπονέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπόνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πονήσαντα
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • πονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πονεῖν Verb: Aor Act Infin
  • πονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πονέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πονέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πονούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πονῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πονῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
πονηρά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: πονηρός
πονηρᾷ
πονηραί
πονηραῖς
πονηράν
πονηρᾶς
πονηράς
πονηρέ
πονηρεύεσθαι
πονηρεύεσθε
πονηρεύεται
πονηρεύηται
πονηρεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act wickedly, do wickedness, commit evil
  • to slander
  • to conduct oneself immorally
  • to be evil, play the rogue
 • Forms:
  • πονηρεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • πονηρεύσῃ Verb: Pres Mid Subj 2nd Sing
  • ἐπονηρεύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπονηρεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπονηρεύσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐπονηρεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπονηρεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • πεπονηρεῦσθαι Verb: Perf Mid Infin
  • πονηρεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πονηρεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • πονηρευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • πονηρευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • πονηρευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • πονηρευομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πονηρευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • πονηρεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πονηρεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • πονηρεύσησθε Verb: 1Aor Aor Mid Subj 2nd Plur
  • πονηρεύσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • πονηρεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
πονηρευόμενοι
πονηρευομένοις
πονηρευόμενος
πονηρευομένους
πονηρευομένων
πονηρεύονται
πονηρεύσεται
πονηρεύσῃ
πονηρεύσησθε
πονηρεύσηται
πονηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • iniquity, wickedness, evilness
  • evil design and intention
  • depravity, i.e., (esp.), malice
  • painful, grievous situation, calamity, disaster
  • poor quality (e.g., poor quality of fruit)
  • Plur (concretely)plots, sins
 • Forms:
  • πονηρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πονηρίαι Noun: Nom Plur Fem
  • πονηρίαις Noun: Dat Plur Fem
  • πονηρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πονηρίας Noun: Gen Sing Fem
  • πονηριῶν Noun: Gen Plur Fem
πονηρίᾳ
πονηρίαι
πονηρίαις
πονηρίαν
πονηρίας
πονηριῶν
πονηροί
πονηροῖς
πονηρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πονηρός
πονηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • evil, morally wrong, ethically wrong, bad
   • harmful, injurious
   • seriously dangerous, grievous
   • out of favour
   • deficient, of poor quality
   • harmful, hurtful
   • lewd, malicious, wicked
  • Substantive:
   • evil things, immorality
   • disaster, calamity
 • Forms:
  • πονηραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • πονηρότατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • πονηροτέρα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut Comp
   • Adj: Nom Sing Fem Comp
  • πονηροτάτου Adj: Gen Sing Masc/Neut Superlative
  • πονηρότατα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut superl
   • Adj: Nom Sing Fem Superlative
  • πονηρά
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Dat Sing Fem
   • Adj: Nom Sing Fem
  • πονηρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • πονηραί Adj: Nom Plur Fem
  • πονηράν Adj: Acc Sing Fem
  • πονηρᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • πονηράς Adj: Acc Plur Fem
  • πονηρέ Adj: Voc Sing Masc
  • πονηροί Adj: Nom Plur Masc
  • πονηροῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • πονηρόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πονηροτάτῳ Adj: Dat Sing Masc Superlative
  • πονηρότερα Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • πονηρότερον Adj: Nom Sing Neut compar
  • πονηρότερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • πονηροῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • πονηρούς Adj: Acc Plur Masc
  • πονηρῷ Adj: Dat Sing Masc
  • πονηρῶν Adj: Gen Plur Masc/Neut
πονηρότατα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut superl
  • Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • Root: πονηρός
πονηρότατος
πονηροτάτου
πονηροτάτῳ
πονηρότερα
πονηροτέρα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut Comp
  • Adj: Nom Sing Fem Comp
 • Root: πονηρός
πονηρότερον
πονηρότερος
πονηροῦ
πονηρούς
πονήροφρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evil-minded
 • Forms:
  • πονηρόφρων Adj: Gen Plur Masc
πονηρόφρων
πονηρῷ
πονηρῶν
πονηρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: basely, wickedly
πονήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πονέω
πόνοι
πόνοις
πόνον
πόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • labour, hard work, toil, suffering
  • product as a result of toil (e.g., honey produced by bees)
  • physical pain, distress, affliction, anguish, misery, grief
 • Cognates: ἄπονος, ἔμπονος, ἐπίπονος, κατάπονος, πόνος
 • Forms:
  • πόνοι Noun: Nom Plur Masc
  • πόνοις Noun: Dat Plur Masc
  • πόνον Noun: Acc Sing Masc
  • πόνου Noun: Gen Sing Masc
  • πόνους Noun: Acc Plur Masc
  • πόνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • πόνων Noun: Gen Plur Masc
πόνου
πονοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πονέω
πονούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πονέω
πόνους
ποντίζω
ποντόβροχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: drowned in the sea
 • Forms:
  • ποντοβρόχους Adj: Acc Plur Fem
ποντοβρόχους
ποντοπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass through the sea (like a ship)
 • Forms:
  • ποντοπορούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
ποντοπορούσης
πόντος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the sea, the open sea, ocean
 • Forms:
  • πόντῳ Noun: Dat Sing Masc
πόντῳ
πονῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: πονέω
πόνῳ
πόνων
πονῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πονέω