ποτ᾿
ποτά
ποταμοί
ποταμοῖς
ποταμόν
ποταμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: river, flood, stream, water; a current, brook or freshet (as drinkable), i.e., running water
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMποταμόςποταμοί
GENποταμοῦποταμῶν
DATποταμῷποταμοῖς
ACCποταμόνποταμούς
VOCποταμέποταμοί
ποταμοῦ
ποταμούς
ποταμοφόρητον
ποταμοφόρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: carried away of the flood; river-borne, i.e., overwhelmed by a stream
 • Forms:
  • ποταμοφόρητον Adj: Acc Sing Fem
ποταμῷ
ποταμῶν
ποταπαί
ποταπή
ποταπήν
ποταποί
ποταπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of what sort?, of what kind?
  • whatever, of what possible sort
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMποταπόςποταπήποταπόν
GENποταποῦποταπῆςποταποῦ
DATποταπῷποταπῇποταπῷ
ACCποταπόνποταπήνποταπόν
Plural
 MascFemNeut
NOMποταποίποταπαίποταπά
GENποταπῶνποταπῶνποταπῶν
DATποταποῖςποταπαῖςποταποῖς
ACCποταπούςποταπάςποταπά
ποταπούς
ποταπῷ
ποταπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in what way, how
ποτέ, ποτε
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning:
  • ever, once, at any time, at some time or other, formerly, aforetime
  • ποτὲ μὲν ... ποτὲ δὲ = at one time ... at another
πότε
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning:
  • when? at what time?
  • ἕως πότε = how long?
  • whatever
 • Forms:
  • ποτ᾿ Adverb
πότερον
πότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: whether, whether (this or that)
 • Note: Acts like an Adverb
 • Forms:
  • πότερον Adj: Acc Sing Masc
πότημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a drink, draught, portion
  • a flight
ποτήρια
ποτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cup, drinking-vessel
  • the contents within a cup
  • one's destiny, lot or fate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποτήριονποτήρια
GENποτηρίουποτηρίων
DATποτηρίῳποτηρίοις
ACCποτήριονποτήρια
ποτηρίου
ποτηρίῳ
ποτηρίων
ποτιεῖ
ποτιεῖς
ποτιεῖτε
πότιζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποτίζω
ποτίζει
ποτίζειν
ποτιζομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ποτίζω
ποτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • people:
    • to give (something) (to someone) to drink, give a drink
    • to force someone to drink something
    • to make someone drunk
   • animals: to water, give (water) to (animal), e.g., water the horses
   • plants, field: to irrigate, water
  • Middle:
   • to water oneself, drink
 • Forms:
 • Present
 • πότιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ποτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ποτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ποτιζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ποτίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ποτίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐποτίζοντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐποτίζετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπότιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐπότιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐποτίζετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • ἐπότιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ποτιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ποτιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ποτιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ποτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ποτιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ποτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ποτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ποτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐπότισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐποτίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπότισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπότισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐποτίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ποτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ποτίσαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ποτίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπότισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπότισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐποτίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ποτίσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ποτισθέντα
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • ποτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πότισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • πεποτισμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • πεπότικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπότικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ποτίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποτίζω
ποτίζωσιν
ποτιοῦμεν
ποτιοῦσιν
ποτίσαι
ποτίσαντες
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ποτίζω
ποτίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποτίζω
ποτίσει
ποτίσῃ
ποτισθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ποτίζω
ποτισθήσεται
πότισον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποτίζω
ποτιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: channel, water trough, animal's drinking trough
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποτιστήριονποτιστήρια
GENποτιστηρίουποτιστηρίων
DATποτιστηρίῳποτιστηρίοις
ACCποτιστήριονποτιστήρια
ποτιστηρίων
ποτίσωμεν
ποτιῶ
πότοι
πότοις
ποτοῖς
πότον
ποτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: drink, draught, something which someone drinks
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποτόνποτά
GENποτοῦποτῶν
DATποτῷποτοῖς
ACCποτόνποτά
VOCποτόνποτά
πότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • drinkable liquid, wine, water, etc.
  • fit for drinking
  • drinking party, orgy, carousal
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπότοςπότοι
GENπότουπότων
DATπότῳ, ποτῷπότοις
ACCπότονπότους
VOCπότεπότοι
ποτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • drunk, fit for drinking
  • drink (e.g., drink of wine, drink of water)
 • Forms:
  • ποτόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ποτά Adj: Acc Plur Neut
πότου
πότῳ
ποτῷ
ποτῶν