ποτ᾿
ποτά
ποταμοί
ποταμοῖς
ποταμόν
ποταμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: river, flood, stream, water; a current, brook or freshet (as drinkable), i.e., running water
 • Forms:
  • ποταμοί Noun: Nom Plur Masc
  • ποταμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ποταμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ποταμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ποταμούς Noun: Acc Plur Masc
  • ποταμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ποταμῶν Noun: Gen Plur Masc
ποταμοῦ
ποταμούς
ποταμοφόρητον
ποταμοφόρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: carried away of the flood; river-borne, i.e., overwhelmed by a stream
 • Forms:
  • ποταμοφόρητον Adj: Acc Sing Fem
ποταμῷ
ποταμῶν
ποταπαί
ποταπή
ποταπήν
ποταποί
ποταπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of what sort?, of what kind?
  • whatever, of what possible sort
 • Forms:
  • ποταπαί Adj: Nom Plur Fem
  • ποταπή Adj: Nom Sing Fem
  • ποταπήν Adj: Acc Sing Fem
  • ποταποί Adj: Nom Plur Masc
  • ποταπούς Adj: Acc Plur Masc
  • ποταπῷ Adj: Dat Sing Masc
ποταπούς
ποταπῷ
ποταπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in what way, how
ποτέ
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning:
  • ever, once, at any time, at some time or other, formerly, aforetime
  • ποτὲ μὲν ... ποτὲ δὲ = at one time ... at another
ποτε
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: ever, once, at any time, at some time or other, formerly, aforetime
πότε
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning:
  • when? at what time?
  • ἕως πότε = how long?
  • whatever
 • Forms:
  • ποτ᾿ Adverb
πότερον
πότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: whether, whether (this or that)
 • Note: Acts like an Adverb
 • Forms:
  • πότερον Adj: Acc Sing Masc
πότημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a drink, draught, portion
  • a flight
ποτήρια
ποτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cup, drinking-vessel
  • the contents within a cup
  • one's destiny, lot or fate
 • Forms:
  • ποτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ποτηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • ποτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ποτηρίων Noun: Gen Plur Neut
ποτηρίου
ποτηρίῳ
ποτηρίων
ποτιεῖ
ποτιεῖς
ποτιεῖτε
πότιζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποτίζω
ποτίζει
ποτίζειν
ποτιζομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ποτίζω
ποτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • people:
    • to give (something) (to someone) to drink, give a drink
    • to force someone to drink something
    • to make someone drunk
   • animals: to water, give (water) to (animal), e.g., water the horses
   • plants, field: to irrigate, water
  • Middle:
   • to water oneself, drink
 • Forms:
  • πεποτισμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐποτίζοντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐποτίζετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπότιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπότιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐποτίζετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐπότιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπότισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐποτίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπότισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπότισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐποτίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπότισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπότισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐποτίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • πεπότικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπότικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ποτιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ποτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ποτιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πότιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ποτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ποτίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ποτιζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ποτίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ποτίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ποτιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ποτιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ποτίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ποτίσαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ποτίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ποτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ποτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πότισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ποτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ποτίσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • ποτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ποτισθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
ποτίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποτίζω
ποτίζωσιν
ποτιοῦμεν
ποτιοῦσιν
ποτίσαι
ποτίσαντες
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ποτίζω
ποτίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποτίζω
ποτίσει
ποτίσῃ
ποτισθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ποτίζω
ποτισθήσεται
πότισον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποτίζω
ποτιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: channel, water trough, animal's drinking trough
 • Forms:
  • ποτιστηρίων Noun: Gen Plur Neut
ποτιστηρίων
ποτίσωμεν
ποτιῶ
πότοι
πότοις
ποτοῖς
πότον
ποτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: drink, draught, something which someone drinks
 • Forms:
  • ποτοῖς Noun: Dat Plur Neut
  • ποτῶν Noun: Gen Plur Neut
πότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • drinkable liquid, wine, water, etc.
  • fit for drinking
  • drinking party, orgy, carousal
 • Forms:
  • πότοι Noun: Nom Plur Masc
  • πότοις Noun: Dat Plur Masc
  • πότον Noun: Acc Sing Masc
  • πότου Noun: Gen Sing Masc
  • πότῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ποτῷ Noun: Dat Sing Neut
ποτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • drunk, fit for drinking
  • drink (e.g., drink of wine, drink of water)
 • Forms:
  • ποτόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ποτά Adj: Acc Plur Neut
πότου
πότῳ
ποτῷ
ποτῶν