πόλει
πόλεις
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πόλις
πολεμεῖ
πολεμεῖν
πολεμεῖς
πολεμεῖτε
πολεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make war, battle, fight
  • Middle:
   • to make war, fight
  • Passive:
   • to be warred upon, be fought against
 • Cognates: ἀντιπολεμέω, ἐκπολεμέω, καταπολεμέω, πολεμέω, συμπολεμέω, συνεκπολεμέω
 • Forms:
  • πολεμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πολεμουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πολεμουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • πολεμηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπολέμει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπολέμεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐπολέμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπολεμήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπολέμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπολέμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπολέμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπολέμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπολέμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πολεμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πολεμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πολεμεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πολεμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πολεμῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • πολεμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πολεμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πολεμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πολεμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πολεμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πολεμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πολεμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πολεμήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • πολέμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πολεμήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πολεμήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πολεμήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πολεμήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • πολεμήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πολεμοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πολεμουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πολεμουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • πολεμοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πολεμοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πολεμοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πολεμοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • πολεμούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πολεμοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πολεμῇ
πολεμηθήσεται
πολεμηθήσονται
top
πολεμῆσαι
πολεμήσατε
πολεμήσει
πολεμήσεις
πολεμήσετε
πολεμήσῃ
πολεμήσομεν
πολέμησον
πολεμήσουσι
πολεμήσουσιν
πολεμήσω
πολεμήσωμεν
πολεμήσωσιν
πολεμίαν
πολέμιε
top
πολεμικά
πολεμικαῖς
πολεμική
πολεμικοῖς
πολεμικόν
πολεμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • military
  • of or for war
  • skilled in war
  • warlike
 • Forms:
  • πολεμικά Adj: Acc Plur Neut
  • πολεμικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • πολεμική Adj: Nom Sing Fem
  • πολεμικοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • πολεμικόν Adj: Nom Sing Neut
πολέμιοι
πολεμίοις
πολέμιον
πολέμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: enemy of war
 • Forms:
  • πολεμίαν Adj: Acc Sing Fem
  • πολέμιε Adj: Voc Sing Masc
  • πολέμιοι Adj: Nom Plur Masc
  • πολεμίοις Adj: Dat Plur Masc
  • πολέμιον Adj: Acc Sing Masc
  • πολεμίου Adj: Gen Sing Masc
  • πολεμίους Adj: Acc Plur Masc
  • πολεμίων Adj: Gen Plur Masc
πολεμίου
πολεμίους
πολεμισταί
top
πολεμισταῖς
πολεμιστάς
πολεμιστήν
πολεμιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: warrior
 • Forms:
  • πολεμισταί Noun: Nom Plur Masc
  • πολεμισταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • πολεμιστάς Noun: Acc Plur Masc
  • πολεμιστήν Noun: Acc Sing Masc
  • πολεμιστοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • πολεμιστῶν Noun: Gen Plur Masc
πολεμιστοῦ
πολεμιστῶν
πολεμίων
πόλεμοι
πολέμοις
πόλεμον
πόλεμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • armed conflict, war, battle
  • strife, conflict, quarrel
 • Forms:
  • πόλεμοι Noun: Nom Plur Masc
  • πολέμοις Noun: Dat Plur Masc
  • πόλεμον Noun: Acc Sing Masc
  • πολέμου Noun: Gen Sing Masc
  • πολέμους Noun: Acc Plur Masc
  • πολέμῳ Noun: Dat Sing Masc
  • πολέμων Noun: Gen Plur Masc
πολεμοτροφεῖν
πολεμοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to maintain war
  • to keep up war, continue the battle, keep fighting
  • to keep up the feud
 • Forms:
  • ἐπολεμοτρόφει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • πολεμοτροφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πολεμοτροφοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
top
πολεμοτροφοῦσιν
πολέμου
πολεμοῦμεν
πολεμουμένη
πολεμουμένοις
πολεμουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πολεμέω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πολεμόω
πολεμουμένους
πολεμοῦντα
πολεμοῦνται
πολεμοῦντας
πολεμοῦντες
πολεμοῦντος
πολεμούντων
πολέμους
πολεμοῦσιν
top
πολεμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to war, make an enemy of
 • Forms:
  • πολεμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πολεμουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πολεμουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • πολεμῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πολέμῳ
πολέμων
πολεμῶν
πόλεσι
πόλεσιν
πόλεων
πόλεως
πολιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: old age, grayness of hair, grey-haired
 • Forms:
  • πολιᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • πολιαί Noun: Nom Plur Fem
  • πολιαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • πολιάν Noun: Acc Sing Fem
  • πολιάς Noun: Acc Plur Fem
  • πολιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • πολιᾶς
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
πολιᾷ
πολιαί
πολιαῖς
πολιάν
πολιάς
top
πόλιν
πολιορκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hem in a city, blockade, beleaguer, besiege, harass
 • Cognates: ἐκπολιορκέω
 • Forms:
  • ἐπολιόρκει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπολιόρκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπολιόρκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • πεπολιόρκημαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • πολιορκῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • πολιορκήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πολιορκουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πολιορκοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πολιορκοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πολιορκοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πολιορκούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πολιορκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πολιορκῆσαι
πολιορκήσει
πολιόρκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: withstanding a siege, besieging
 • Forms:
  • πολιορκήσει Noun: Dat Sing Fem
πολιορκήσουσιν
πολιορκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a besieging, siege
  • distress, tribulation, anguish
 • Forms:
  • πολιορκίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πολιορκίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πολιορκίας Noun: Gen Sing Fem
πολιορκίᾳ
πολιορκίαν
πολιορκίας
πολιορκουμένη
πολιορκοῦντα
top
πολιορκοῦντας
πολιορκοῦντες
πολιορκούντων
πολιορκοῦσιν
πολιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gray, hoary
 • Forms:
  • πολιοῦ Adj: Gen Sing Masc
πολιοῦ
πόλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • city; a town (properly, with walls, of greater or less size)
  • inhabitants of a city
 • Forms:
  • πόλεας Noun: Acc Plur Fem
  • πόλεες Noun: Nom/Voc Plur Fem
  • πόλει Noun: Dat Sing Fem (Attic form)
  • πόλεϊ Noun: Dat Sing Fem
  • πόλεις Noun: Nom/Acc/Voc Plur Fem
  • πόλεσι Noun: Dat Plur Fem
  • πόλεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • πόλεων Noun: Gen Plur Fem
  • πολέων Noun: Gen Plur Fem
  • πόλεως Noun: Gen Sing Fem (Attic form)
  • πόλι Noun: Dat/Voc Sing Fem
  • πόλιας Noun: Acc Plur Fem
  • πόλιες Noun: Nom/Voc Plur Fem
  • πόλιν Noun: Acc Sing Fem
  • πόλιος Noun: Gen Sing Fem
  • πόλισι Noun: Dat Plur Fem
  • πολίων Noun: Gen Plur Fem
πολῖται
πολίταις
πολιτάρχας
πολιτάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruler of the city, a town-officer, civic magistrate
 • Forms:
  • πολιτάρχας Noun: Acc Plur Masc
πολίτας
πολιτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • citizenship
  • commonwealth, state, body politic
  • community
  • way of life, conduct
 • Forms:
  • πολιτείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πολιτείαν Noun: Acc Sing Fem
  • πολιτείας Noun: Gen Sing Fem
πολιτείᾳ
top
πολιτείαν
πολιτείας
πολιτεύεσθαι
πολιτεύεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: πολιτεύω
πολιτεύεται
πολίτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • commonwealth, state
  • a community, citizenship
  • body of citizens
  • conversation
πολιτεύομαι
πολιτευόμενοι
πολιτευόμενος
πολιτευομένους
πολιτεύονται
πολιτευσαμένην
πολιτευσαμένοις
πολιτευσώμεθα
πολιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have one's citizenship or home
  • to behave as a citizen
  • to rule or govern the state
  • to live, conduct oneself, lead one's life
  • to live as a citizen, be a citizen
 • Cognates: ἀντιπολιτεύομαι, ἐκπολιτεύω πολιτεύομαι, συμπολιτεύομαι
 • Forms:
  • πολιτευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • πολιτευσαμένην Verb: 1Aor Mid Part Acc Sing Fem
  • πολιτεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πεπολίτευμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πολιτεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • πολιτεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πολιτεύεται Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πολιτεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πολιτευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • πολιτευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • πολιτευομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πολιτευσαμένοις Verb: Aor Mid Paret Dat Plur Masc/Neut
top
πολίτην
πολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • citizen (of a town), a townsman
  • fellow-citizen, fellow-townsman
 • Forms:
  • πολῖται Noun: Nom Plur Masc
  • πολίταις Noun: Dat Plur Masc
  • πολίτας Noun: Acc Plur Masc
  • πολίτην Noun: Acc Sing Masc
  • πολιτῶν Noun: Gen Plur Masc
πολιτῶν
πολιῶν
πολλά
πολλαί
πολλαῖς
πολλάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: often, many times, frequently
πολλαπλασίονα
πολλαπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many times as much, manifold more, very much more
 • Forms:
  • πολλαπλασίονα Adj: Acc Plur Neut
πολλάς
πολλαχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from many places, in many ways, by many examples
πολλαχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in many ways
πολλή
top
πολλῇ
πολλήν
πολλῆς
πολλοί
πολλοῖς
πολλοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great deal, very much, one of many
πολλοῦ
πολλούς
πολλῷ
πολλῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: πολύς
πολύ
πολυαγάπητον
πολυαγάπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: much loved
 • Forms:
  • πολυαγάπητον Adj: Acc Sing Masc
πολύαθλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of many labours, many struggles
 • Forms:
  • πολυάθλου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
top
πολυάθλου
πολυανδρεῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: cemetery
 • Forms:
  • πολυάνδριον
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • πολυανδρίῳ Noun: Dat Sing Neut
πολυάνδριον
πολυάνδριος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: full of men, of or connected with many men (i.e., prostitution); a place where many people assemble
πολυανδρίῳ
πολύγονον
πολύγονος
πολυγονώτεραι
πολύδακρυν
πολύδακρυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or with many tears, tearful, much wept
 • Forms:
  • πολύδακρυν Adj: Acc Sing Masc
πολυέλεε
πολυέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very merciful, all-merciful
 • Forms:
  • πολυέλεε Adj: Voc Sing Masc
πολυετές
πολυετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of many years, full of years, prolonged
 • Forms:
  • πολυετές Adj: Gen Sing Neut
top
πολυευσπλαγχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: richness in mercy
 • Forms:
  • πολυευσπλαγχνίαν Noun: Acc Sing Fem
πολυευσπλαγχνίαν
πολυεύσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very compassionate
πολυεύτακτον
πολυεύτακτος
πολυημερεύσητε
πολυημερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live a long life, attain length of days, many days
 • Forms:
  • πολυημερεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
πολυήμεροι
πολυήμερος
πολύθρηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many sorrows, woeful, full of sorrows, much-wailing
πολυΐστωρ
πολύκαρπον
πολύκαρπος
top
πολυκέφαλον
πολυκέφαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many-headed
 • Forms:
  • πολυκέφαλον Adj: Acc Sing Fem
πολύλαλος
πολυλογία
πολυλογίᾳ
πολυλογίας
πολυμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: learned
πολυμερές
πολυμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: consisting of many parts, manifold, of various kinds
 • Forms:
  • πολυμερές Adj: Nom Sing Neut
πολυμερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at sundry times; in many portions, i.e., variously as to time and agency (piecemeal)
πολύν
πολυοδία
πολυοδίαις
top
πολύορκος
πολυόρκου
πολυοχλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crowd of people, great multitude
 • Forms:
  • πολυοχλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πολυοχλίας Noun: Gen Sing Fem
πολυοχλίαν
πολυοχλίας
πολύπαις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: many children
πολυπειρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great experience, extensive experience, many experiences
 • Cognates: ἐμπειρία, πολυπειρία
 • Forms:
  • πολυπειρίαν Noun: Acc Sing Fem
πολυπειρίαν
πολύπειρος
πολυπλάσια
πολυπλασιάζω
πολυπλασιασθῆτε
top
πολυπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many times over, multiplied
 • Forms:
  • πολυπλάσια Adj: Acc Plur Neut
πολυπληθεῖ
πολυπλήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: large crowd, whole congregation, great multitude
 • Forms:
  • πολυπλήθειαν Noun: Acc Sing Fem
πολυπλήθειαν
πολυπληθεῖτε
πολυπληθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to multiply, become numerous
 • Forms:
  • πολυπληθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πολυπληθεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
πολυπληθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great multitude
πολυπληθύνω
πολυπληθυνῶ
πολυπλοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cunning, craftiness
 • Forms:
  • πολυπλοκίαν Noun: Acc Sing Fem
πολυπλοκίαν
πολυπλόκοις
πολύπλοκον
top
πολύπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • much-tangled, thick-wreathed
  • much-twisting, complex, intricate
  • wily, crafty, subtle, acute, tortuous, ingenious
 • Forms:
  • πολυπλόκοις Adj: Dat Plur Masc
  • πολύπλοκον Adj: Acc Sing Fem
  • πολυπλόκων Adj: Gen Plur Masc
πολυπλόκων
πολύποδα
πολυποίκιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many sided, manifold; much variegated, i.e., multifarious
πολύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: octopus
 • Forms:
  • πολύποδα Noun: Gen Sing Masc
πολυπραγμονεῖν
πολυπραγμονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be busy about many things
  • to be interested in
  • to inquire closely into
 • Forms:
  • πολυπραγμονεῖν Verb: Pres Act Infin
πολυπραγμόνων
πολυπραγμοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquisitiveness, meddlesomeness, fussiness, officiousness
 • Forms:
  • πολυπραγμοσύνης Noun: Gen Sing Fem
πολυπραγμοσύνης
πολυπράγμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inquisitive
 • Forms:
  • πολυπραγμόνων Adj: Gen Plur
πολυρῆμον
top
πολυρήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: much-speaking, wordy
 • Forms:
  • πολυρῆμον Adj: Nom Sing Neut
πολύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Number: many, abundant, plenteous, numerous
  • Size, Degree, Force: much, mighty, great, very
  • Sleep: deep
  • Sound: loud
  • Value, Worth: high, expensive
  • Space: large, wide, far, great way
  • Time: long, often, far (spent)
 • Forms:
  • πολλά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πολλαί Adj: Nom Plur Fem
  • πολλαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • πολλάς Adj: Acc Plur Fem
  • πολλῇ Adj: Dat Sing Fem
  • πολλή Adj: Nom Sing Fem
  • πολλήν Adj: Acc Sing Fem
  • πολλῆς Adj: Gen Sing Fem
  • πολλοί Adj: Nom Plur Masc
  • πολλοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • πολλοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • πολλούς Adj: Acc Plur Masc
  • πολλῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • πολλῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • πολύ Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πολύν Adj: Acc Sing Masc
πολυσπλαγχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sympathy, compassion, mercy
 • Forms:
  • πολυσπλαγχνίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πολυσπλαγχνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
πολυσπλαγχνίᾳ
πολυσπλαγχνίᾳ
πολυσπλαγχνίαν
πολύσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sympathetic, compassionate, merciful
 • Forms:
  • πολυσπλαγχνίᾳ Adj: Dat Sing Fem
πολυτελεῖ
πολυτέλεια
πολυτελείᾳ
πολυτέλειαι
top
πολυτέλειαν
πολυτελείας
πολυτελεῖς
πολυτελές
πολυτελέσιν
πολυτελῆ
πολυτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: costly, valuable, very precious, of great price, extremely expensive
 • Forms:
  • πολυτελεῖ Adj: Dat Sing Masc
  • πολυτελεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • πολυτελές Adj: Nom Sing Neut
  • πολυτελέσιν Adj: Dat Plur Masc
  • πολυτελῆ Adj: Acc Sing Fem
  • πολυτελοῦς Adj: Gen Sing Fem
  • πολυτελῶν Adj: Gen Plur Masc
πολυτελοῦς
πολυτελῶν
πολυτελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: abundantly, lavishly
πολυτεχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: skill in many arts
 • Forms:
  • πολυτεχνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πολυτεχνίαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
πολυτεχνίᾳ
πολυτεχνίαν
πολύτιμον
πολύτιμος
πολυτιμότερον
πολυτίμου
top
πολυτόκα
πολυτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prolific, bearing more than one child
 • Forms:
  • πολυτόκα Adj: Nom Plur Neut
πολυτρόποις
πολυτρόπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: various, of many shifts, versatile, manifold, multiform, variegated
 • Forms:
  • πολυτρόποις Adj: Dat Plur Masc
  • πολυτροπωτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
  • πολυτροπωτέρων Adj: Gen Plur Fem comp
πολυτρόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in various ways
πολυτροπωτάτη
πολυτροπωτέρων
πολυφρόντιδα
πολυφροντίς
πολυχρονιεῖτε
πολυχρονίζω
πολυχρόνιοι
πολυχρόνιον
top
πολυχρόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long time, long-lived, everlasting, eternal, aged
 • Forms:
  • πολυχρόνιοι Adj: Nom Plur Masc
  • πολυχρόνιον Adj: Nom Sing Neut
  • πολυχρονίους Adj: Acc Plur Fem
  • πολυχρονίῳ Adj: Dat Sing Fem
πολυχρονίους
πολυχρονίῳ
πολυωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to esteem highly
  • to be very careful
  • to provide, care for
 • Forms:
  • ἐπολυώρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • πολυωρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πολυωρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
πολυωρήσει
πολυωρήσεις