πορεῖα
πορείᾳ
πορεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a journey, trip, a distance
  • a course (taken by someone travelling)
  • a way of life, conduct
  • a walking, mode of walking, journeying, ways; travel (by land); figuratively (plural) proceedings, i.e., career
 • Forms:
  • πορείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πορεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • πορείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πορείαν Noun: Acc Sing Fem
  • πορείας Noun: Acc Plur Fem
πορεῖαι
πορείαις
πορείαν
πορείας
πορεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • transport animals, beasts of burden
  • means of conveyance, carriage, wagon, cart
 • Forms:
  • πορεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
πορεύεσθαι
πορεύεσθε
πορευέσθω
πορευέσθωσαν
πορεύεται
πορεύῃ
πορεύησθε
πορεύηται
πορευθείς
πορευθεῖσα
πορευθεῖσαι
πορευθεῖσιν
πορευθέντα
πορευθέντας
πορευθέντες
πορευθέντι
πορευθέντων
πορευθῇ
πορευθῆναι
πορευθῇς, πορευθῆς
πορευθήσῃ
πορευθῆτε
πορεύθητε
πορεύθητι
πορευθήτω
πορευθῶ
πορευθῶμεν
πορευθῶσι
πορευθῶσιν
πορεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to proceed, go
  • to leave one place to go to another
  • to go about in a certain state and manner
  • to march, move along (in a continuous fashion)
  • to depart (from someone)
  • to conduct oneself, live, walk
  • Euphemism: to go to one's death, die, pass away
  • Figurative: to grow, develop
  • Figurative: to conduct oneself, follow a certain moral lifestyle
  • Figurative: to function, work
  • Figurative: to asociate onself with someone or something
 • Cognates: διαπορεύομαι, εἰσπορεύομαι, ἐκπεριπορεύομαι, ἐκπορεύομαι, ἐμπορεύομαι, ἐπιπορεύομαι, καταπορεύομαι, παραπορεύομαι, παρεισπορεύομαι, περιπορεύομαι, πορεύομαι, προπορεύομαι, προσπορεύομαι, συμπορεύομαι, συμπροπορεύομαι, συνεκπορεύομαι
 • Forms:
  • ἐπορεύεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἐπορεύετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπορεύθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπορεύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπορεύθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπορεύθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπορεύθησαν Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐπορεύθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπορευόμεθα Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st. Plur
  • ἐπορευόμην Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐπορεύοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐπορεύου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • πεπόρευμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • πεπορευμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπορευμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • πεπορευμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπορευμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • πεπόρευνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • πεπόρευσαι Verb: Perf Mid imp 2nd Sing
  • πεπόρευσθε Verb: Perf Mid Ind 2nd Plur
  • πεπόρευται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd plur
  • πορεύσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • πορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • πορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • πορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • πορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • πορεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • πορεύησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • πορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • πορευθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • πορευθεῖσα Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • πορευθεῖσαι Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Fem
  • πορευθεῖσιν Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • πορευθέντα Verb: Aor Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • πορευθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • πορευθέντες Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • πορευθέντι Verb: Aor Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • πορευθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • πορευθῇ Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • πορευθῆναι Verb: Aor Pass Deponent Infin
  • πορευθῆς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πορευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πορευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • πορευθῆτε Verb: Aor Pass Deponent Subj 2nd Plur
  • πορεύθητι Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • πορευθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • πορευθῶ Verb: Aor Pass Deponent Subj 1st Sing
  • πορευθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • πορευθῶσι Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Plur
  • πορευθῶσιν Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Plur
  • πορευόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • πορευόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
  • πορευομένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • πορευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • πορευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • πορευόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
  • πορευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • πορευομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • πορευομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • πορευομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • πορευομένων
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Fem
  • πορευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • πορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πορεύου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • πορεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • πορεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • πορεύσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • πορεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • πορευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • πορεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • πορευσώμεθα Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Plur
  • πορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Sing
  • πορεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • πορευώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
πορευόμεθα
πορευόμενα
πορευόμεναι
πορευομένη
πορευόμενοι
πορευομένοις
πορευόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
 • Root: πορεύομαι
πορευόμενος
πορευομένου
πορευομένους
πορευομένῳ
πορευομένων
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Fem
 • Root: πορεύομαι
πορεύονται
πορεύου
πορεύσει
πορεύσεσθε
πορεύσεται
πορεύσεως
πορεύσῃ
πορεύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trek, journey
 • Forms:
  • πορεύσεως Noun: Gen Sing Fem
πορεύσομαι
πορευσόμεθα
πορεύσονται
πορευσώμεθα
πορευτήν
πορευτόν
πορευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: passable, safe for travel, gone over, passed, suitable for travel
 • Forms:
  • πορευτήν Adj: Acc Sing Fem
  • πορευτόν Adj: Acc Sing Neut
πορεύωμαι
πορευώμεθα
πορεύωνται
πορθεῖς
πορθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay waste, devastate, destroy, ravage, subdue, plunder, kill and destroy
 • Cognates: ἐκπορθέω
 • Forms:
  • ἐπόρθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπόρθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπόρθουν Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • πορθῆσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • πορθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πορθήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
πορθῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: πορθέω
πορθήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πορθέω
πορίζειν
πορίζω
πορισμόν
πορισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • means of livelihood
  • means of gaining, gain
  • furnishing, procuring, acquisition
  • financial gain acquired
 • Forms:
  • πορισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • πορισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • πορισμῶν Noun: Gen Plur Masc
πορισμοῦ
πορισμῶν
πόρναι
πόρναις
πόρνας
πορνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prostitution, harlotry
  • fornication (any sexual activity including adultery and incest)
  • sexual immorality
  • lustful action
  • Figurative: idolatry, apostasy, unfaithfulness
 • Forms:
  • πορνείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πορνεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • πορνείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πορνείαν Noun: Acc Sing Fem
  • πορνείας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
πορνείᾳ
πορνεῖαι
πορνείαις
πορνείαν
πορνείας
πορνεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brothel, a house of prostitution
πορνεύοντα
πορνεύοντες
πορνεύουσιν
πορνεῦσαι
πορνεύσαντες
πορνεύσει
πορνεύσεις
πορνεύσῃς
πορνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prostitute, practice prostitution
  • to commit sexual immorality, (distinguished from adultery)
  • to practice idolatry
  • to act unfaithfully (toward God)
 • Forms:
  • ἐπόρνευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπόρνευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπόρνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπόρνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπορνεύκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πορνεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πορνεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πορνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πορνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πορνεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πορνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πορνεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πορνεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • πορνεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πορνεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • πορνεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
πορνεύωμεν
πορνεύων
πορνεύωσιν
πόρνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • professional prostitute, harlot, whore, strumpet
  • temple prostitute
  • Figurative: idolater
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπόρνηπόρναι
GENπόρνηςπόρνων
DATπόρνῃπόρναις
ACCπόρνηνπόρνας
VOCπόρνηπόρναι
πόρνῃ
πόρνην
πόρνης
πορνικόν
πορνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for a prostitute
 • Forms:
  • πορνικόν Adj: Acc Sing Neut
πόρνοι
πόρνοις
πορνοκόπος
πόρνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • male fornicator, whoremonger, a male prostitute, catamite
 • Forms:
  • πόρνοι Noun: Nom Plur Masc
  • πόρνοις Noun: Dat Plur Masc
  • πόρνους Noun: Acc Plur Masc
  • πόρνῳ Noun: Dat Sing Masc
πόρνους
πόρνῳ
πόρνων
πόρον
πόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: means and way of achieving an end
 • Forms:
  • πόρον Noun: Acc Sing Masc
πόρπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: buckle, brooch, pin (an emblem of rank)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπόρπηπόρπαι
GENπόρπηςπορπῶν
DATπόρπῃπόρπαις
ACCπόρπηνπόρπας
VOCπόρπηπόρπαι
πόρπην
πόῤῥω, πόρρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • far, a great way off
  • forwards, i.e., at a distance
  • to a distance
πόῤῥωθεν, πόρρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • afar off
  • from far, or (by implication) at a distance, i.e., distantly
  • from afar
πορρώτερον
πορρωτέρω
πορφύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • purple, purple stripe, blue-red colour
  • the "purple" mussel, and a garment dyed with it
  • purple fabric (very expensive)
  • robe made of purple fabric
 • Forms:
  • πορφύρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πορφύραν Noun: Acc Sing Fem
  • πορφύρας Noun: Gen Sing Fem
πορφύρᾳ
πορφυρᾶ
πορφύραν
πορφύρας
πορφύρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple
 • Forms:
  • πορφυροῖς Adj: Dat Plur Neut
  • πορφυρῶν Adj: Gen Plur Fem
πορφυρίδων
πορφυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a purple garment (worn by royalty)
 • Forms:
  • πορφυρίδων Noun: Gen Plur Fem
πορφυρίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purple coot (an aquatic bird)
  • the water-hen
  • flaming
 • Forms:
  • πορφυρίωνα Noun: Acc Sing Masc
πορφυρίωνα
πορφυροῖς
πορφυρόπωλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: seller of purple; a female trader in purple cloth
πορφυροῦ
πορφυροῦν
πορφυροῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple; purpureal, i.e., bluish red; purple dyed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπορφυροῦςπορφυρᾶπορφυροῦν
GENπορφυροῦπορφυρᾶςπορφυροῦ
DATπορφυρῷπορφυρᾷπορφυρῷ
ACCπορφυροῦνπορφυρᾶνπορφυροῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMπορφυροῖπορφυραῖπορφυρᾶ
GENπορφυρῶν
DATπορφυροῖςπορφυραῖςπορφυροῖς
ACCπορφυροῦςπορφυρᾶςπορφυρᾶ
πορφυρῶν