πορεῖα
πορείᾳ
πορεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a journey, trip, a distance
  • a way of life, conduct
  • a walking, mode of walking, journeying, ways; travel (by land); figuratively (plural) proceedings, i.e., career
 • Forms:
  • πορείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πορεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • πορείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πορείαν Noun: Acc Sing Fem
  • πορείας Noun: Acc Plur Fem
πορεῖαι
πορείαις
πορείαν
πορείας
πορεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: means of conveyance, carriage, wagon, cart
 • Forms:
  • πορεῖα Noun: Acc Plur Neut
πορεύεσθαι
πορεύεσθε
πορευέσθω
πορευέσθωσαν
πορεύεται
top
πορεύῃ
πορεύησθε
πορεύηται
πορευθείς
πορευθεῖσα
πορευθεῖσαι
πορευθεῖσιν
πορευθέντα
πορευθέντας
πορευθέντες
πορευθέντι
πορευθέντων
πορευθῇ
πορευθῆναι
πορευθῇς
top
πορευθήσῃ
πορευθῆτε
πορεύθητι
πορευθήτω
πορευθῶ
πορευθῶμεν
πορευθῶσι
πορευθῶσιν
πορεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to proceed, go
  • to depart (from someone)
  • euphemism: to go to one's death, die, pass away
  • to conduct oneself, live, walk
 • Cognates: διαπορεύομαι, εἰσπορεύομαι, ἐκπεριπορεύομαι, ἐκπορεύομαι, ἐμπορεύομαι, ἐπιπορεύομαι, καταπορεύομαι, παραπορεύομαι, παρεισπορεύομαι, περιπορεύομαι, πορεύομαι, προπορεύομαι, προσπορεύομαι, συμπορεύομαι, συμπροπορεύομαι, συνεκπορεύομαι
 • Forms:
  • ἐπορεύεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἐπορεύετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπορεύθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπορεύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπορεύθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπορεύθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπορεύθησαν Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐπορεύθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπορευόμεθα Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st. Plur
  • ἐπορευόμην Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐπορεύοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐπορεύου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • πεπόρευμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • πεπορευμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπορευμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • πεπορευμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπορευμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • πεπόρευνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • πεπόρευσαι Verb: Perf Mid imp 2nd Sing
  • πεπόρευσθε Verb: Perf Mid Ind 2nd Plur
  • πεπόρευται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd plur
  • πορεύσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • πορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • πορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • πορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • πορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • πορεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • πορεύησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • πορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • πορευθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • πορευθεῖσα Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • πορευθεῖσαι Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Fem
  • πορευθεῖσιν Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • πορευθέντα Verb: Aor Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • πορευθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • πορευθέντες Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • πορευθέντι Verb: Aor Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • πορευθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • πορευθῇ Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • πορευθῆναι Verb: Aor Pass Deponent Infin
  • πορευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πορευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • πορευθῆτε Verb: Aor Pass Deponent Subj 2nd Plur
  • πορεύθητι Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • πορευθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • πορευθῶ Verb: Aor Pass Deponent Subj 1st Sing
  • πορευθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • πορευθῶσι Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Plur
  • πορευθῶσιν Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Plur
  • πορευόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • πορευόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
  • πορευομένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • πορευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • πορευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • πορευόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
  • πορευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • πορευομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • πορευομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • πορευομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • πορευομένων
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Fem
  • πορευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • πορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πορεύου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • πορεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • πορεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • πορεύσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • πορεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • πορευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • πορεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • πορευσώμεθα Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Plur
  • πορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Sing
  • πορεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • πορευώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
top
πορευόμεθα
πορευόμενα
πορευόμεναι
πορευομένη
πορευόμενοι
πορευομένοις
πορευόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
 • Root: πορεύομαι
πορευόμενος
πορευομένου
πορευομένους
πορευομένῳ
πορευομένων
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Fem
 • Root: πορεύομαι
πορεύονται
πορεύου
πορεύσει
top
πορεύσεσθε
πορεύσεται
πορεύσεως
πορεύσῃ
πορεύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trek, journey
 • Forms:
  • πορεύσεως Noun: Gen Sing Fem
πορεύσομαι
πορευσόμεθα
πορεύσονται
πορευσώμεθα
πορευτήν
πορευτόν
πορευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: passable, safe for travel, gone over, passed
 • Forms:
  • πορευτήν Adj: Acc Sing Fem
  • πορευτόν Adj: Acc Sing Neut
πορεύωμαι
πορευώμεθα
top
πορεύωνται
πορθεῖς
πορθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay waste, devastate, destroy, ravage, subdue, plunder
 • Cognates: ἐκπορθέω
 • Forms:
  • ἐπόρθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπόρθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπόρθουν Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • πορθῆσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • πορθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πορθήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
πορθῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: πορθέω
πορθήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πορθέω
πορίζειν
πορίζω
πορισμόν
πορισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • means of livelihood
  • means of gaining, gain
  • furnishing, procuring, acquisition
 • Forms:
  • πορισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • πορισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • πορισμῶν Noun: Gen Plur Masc
πορισμοῦ
πορισμῶν
top
πόρναι
πόρναις
πόρνας
πορνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prostitution, harlotry
  • fornication (any sexual activity including adultery and incest)
  • Figurative: idolatry, apostasy, unfaithfulness
 • Forms:
  • πορνείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πορνεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • πορνείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πορνείαν Noun: Acc Sing Fem
  • πορνείας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
πορνείᾳ
πορνεῖαι
πορνείαις
πορνείαν
πορνείας
πορνεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brothel, a house of prostitution
πορνεύοντα
πορνεύοντες
πορνεύουσιν
πορνεῦσαι
top
πορνεύσαντες
πορνεύσει
πορνεύσεις
πορνεύσῃς
πορνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prostitute, practice prostitution
  • to commit sexual immorality, (distinguished from adultery)
  • to practice idolatry
 • Forms:
  • ἐπόρνευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπόρνευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπόρνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπόρνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπορνεύκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πορνεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πορνεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πορνεύουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πορνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πορνεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πορνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πορνεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πορνεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • πορνεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πορνεύωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • πορνεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
πορνεύωμεν
πορνεύων
πορνεύωσιν
πόρνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prostitute, harlot, whore, strumpet
  • Figurative: idolater
 • Forms:
  • πόρνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • πόρναι Noun: Nom Plur Fem
  • πόρναις Noun: Dat Plur Fem
  • πόρνας Noun: Acc Plur Fem
  • πόρνην Noun: Acc Sing Fem
  • πόρνης Noun: Gen Sing Fem
  • πόρνων Noun: Gen Plur Fem
πόρνῃ
πόρνην
top
πόρνης
πορνικόν
πορνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for prostitute
 • Forms:
  • πορνικόν Adj: Acc Sing Neut
πόρνοι
πόρνοις
πορνοκόπος
πόρνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fornicator, whoremonger, a male or female prostitute, catamite
 • Forms:
  • πόρνοι Noun: Nom Plur Masc
  • πόρνοις Noun: Dat Plur Masc
  • πόρνους Noun: Acc Plur Masc
  • πόρνῳ Noun: Dat Sing Masc
πόρνους
πόρνῳ
πόρνων
πόρπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: buckle, brooch, pin
 • Forms:
  • πόρπην Noun: Acc Sing Fem
πόρπην
πόῤῥω, πόρρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: far, a great way off; forwards, i.e., at a distance
πόῤῥωθεν, πόρρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afar off; from far, or (by implication) at a distance, i.e., distantly
top
πορρώτερον
πορρωτέρω
πορφύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purple; the "purple" mussel, i.e., (by implication) the red-blue colour itself, and finally a garment dyed with it
 • Forms:
  • πορφύρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πορφύραν Noun: Acc Sing Fem
  • πορφύρας Noun: Gen Sing Fem
πορφύρᾳ
πορφυρᾶ
πορφύραν
πορφύρας
πορφύρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple
 • Forms:
  • πορφυροῖς Adj: Dat Plur Neut
  • πορφυρῶν Adj: Gen Plur Fem
πορφυρίδων
πορφυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a purple garment
 • Forms:
  • πορφυρίδων Noun: Gen Plur Fem
πορφυρίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purple coat
  • flaming
  • the water-hen
 • Forms:
  • πορφυρίωνα Noun: Acc Sing Masc
πορφυρίωνα
πορφυροῖς
top
πορφυρόπωλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: seller of purple; a female trader in purple cloth
πορφυροῦ
πορφυροῦν
πορφυροῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple; purpureal, i.e., bluish red
 • Forms:
  • πορφυρᾶ Adj: Nom Sing Fem
  • πορφυροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • πορφυροῦν Adj: Acc Sing Neut
πορφυρῶν