συζάω
 • Meaning:
  • to live together
  • to live in common with; to live in harmony with
  • to co-live
  • to co-survive
 • Forms:
Present
 • συνζῇ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • συνζῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • συνζῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συζῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συζην Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • συζήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • συνέζησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνζῆθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
συζεύγνυμι
 • Meaning: to join together, pair, yoke together, couple (one another)
 • Forms:
  • συνεζευγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • συνέζευξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέζευξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συζέω
 • Meaning: to boil together
συζῆν, συζῇν
συζήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: συζάω
συζητεῖν
συζητεῖτε
συζητέω
 • Meaning:
  • to seek together
  • to discuss, carry on a discussion
  • to dispute, debate, argue (with someone)
  • to reflect, mediate, contemplate, think
 • Forms:
Present
 • συνζητεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • συνζητεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συζητῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • συνζητῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συζητεῖν Verb: Pres Act Infin
 • συζητεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συζητοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • συζητοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συζητούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • συνεζήτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνζητεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
Aorist
Perfect
συζητήσεως
συζήτησιν
συζήτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a dispute, discussion, argument
συζητητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debater, disputer
 • Forms:
συζητοῦντας
συζητοῦντες
συζητούντων
συζητῶ
σύζυγε
συζυγεῖς
συζυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 3Macc 4:8
  Apostolic Fathers: _

 • Meaning: consort, spouse, husband
 • Forms:
  • συνζυγεῖς Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
σύζυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: comrade, co-yoked, yokefellow, colleague
 • Forms:
  • σύζυγε Adj: Voc Sing Masc
συζῶ
 • Parse #1: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: συζάω
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: συζέω
συζῶμεν
 • Parse #1: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: συζάω
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: συζέω
συζῶν
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συζάω
 • ——
 • Parse #2: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: συζέω
συζώννυμι
 • Active Meaning:
  • to gird together, gird up together
 • Middle Meaning:
  • to gird on about oneself
 • Forms:
  • συνεζώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • συνέζωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέζωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συζῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: συζάω
συζωοποιέω
 • Meaning: to reanimate with, make alive together with
 • Forms:
  • συνεζωοποίησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεζωοποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συζῶσι, συζῶσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • Meaning: to live with
 • Root: συζάω