συνεργεῖ
συνεργές
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: working together
 • Root: συνεργός
συνεργέω
 • Meaning:
  • to be a co-worker
  • to co-operate, team-working
  • to work together with
  • to assist
 • Forms:
  • συνεργήσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • συνεργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνεργοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συνεργοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • συνεργοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • συνήργει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
συνεργήσασαν
συνεργοί
συνεργόν
συνεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • helping, furthering, advantageous, working together, joining in work
 • Substantival Meaning:
  • co-worker, companion in labour, fellow-helper, assistant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυνεργόςσυνεργόν
GENσυνεργοῦ
DATσυνεργῷ
ACCσυνεργόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσυνεργοίσυνεργά
GENσυνεργῶν
DATσυνεργοίς
ACCσυνεργούςσυνεργά
συνεργοῦντες
συνεργοῦντι
συνεργοῦντος
συνεργούς
συνεργῷ
συνεργῶν
συνερείδω
 • Meaning: to meet in close conflict
συνερίζω
 • Meaning:
  • to contend together with (someone)
  • to join in contending together
  • to encounter
 • Forms:
  • συνερίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
συνερίσαντες
συνέρχεσθαι
συνέρχεσθε
συνέρχεται
συνέρχησθε
συνέρχομαι
 • Meaning:
  • to come together, assemble, gather
  • to accompany (with someone)
  • to join sexually
  • to go together (with someone)
  • to travel (with someone)
 • Forms:
Present
 • συνέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συνέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • συνέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνέρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • συνερχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συνερχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • συνέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • συνήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνήρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • συνελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συνελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • συνελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • συνελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • συνελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συνέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνελθόν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • συνελθόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • συνελθόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • συνελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • συνελθόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • συνελθόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • συνελθούσαις Part: 2Aor Act Dat Plur Fem
 • συνελθούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • συνέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συνῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • συνεληλύθεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • συνεληλυθότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • συνεληλυθυῖαι Part: Perf Act Nom Plur Fem
συνερχόμενοι
συνερχομένων
συνέρχονται