συναλγέω
 • Meaning: to share in suffering, sympathize, share pain with
 • Forms:
  • συναλγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
συναλγήσει
συναλγῶν
συναλιζόμενος
συναλίζω
 • Meaning:
  • to eat (salt) with
  • to bring together, assemble, gather together
 • Forms:
  • συναλιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συναλίσγομαι
 • Meaning: to be sullied by, contaminated by
συναλισγούμενοι
συναλίσκομαι
 • Meaning: to be taken captive
συνάλλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a mutual agreement, covenant, contract
  • agreement reached
  • Plural: dealings, transactions
 • Forms:
συναλλάγμασι, συναλλάγμασιν
συναλλάγματι
συναλλαγμάτων
συναλλάσσω
 • Meaning: to reconcile
 • Forms:
  • συνήλλασσε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
συναλοάω
 • Meaning:
  • to thresh out together
  • to grind to powder, shiver
  • to crush into pieces
 • Forms:
  • συνηλόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing