συνειδήσει
συνειδήσεσιν
συνειδήσεως
συνείδησιν
συνείδησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: conscience, moral consciousness, inner consciousness
συνεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to perceive visually and become aware of
 • Forms:
  • συνειδυίας Part: Perf Act Gen Sing Fem
  • συνειδυίης Part: Perf Act Gen Sing Fem
  • συνιδόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • συνιδών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • σύνοιδα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • σύνοιδεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνειδώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • συνειδότος Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
συνειδότας
συνειδότος
συνειδότων
συνειδυίας
συνειδυίης
συνείδω
 • Meaning: to consider, know, be privy, be aware of, realize
 • Forms:
  • συνειδυίας Part: Perf Act Gen Sing Fem
  • συνειδυίης Part: Perf Act Gen Sing Fem
  • συνιδόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • συνιδών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • σύνοιδα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • σύνοιδεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνειδώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • συνειδότος Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
συνειδώς
συνείκω
 • Meaning: to give way to (someone), yield to (someone)
 • Forms:
  • συνείξαντάς Part: Aor Act Acc Sing Masc
συνειλημμένη
συνειλημμένοι
συνείληπται
συνειληφυῖα
συνείληφεν
σύνειμι
 • Meaning #1: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be with (someone), live with (someone)
  • to perceive, hear, understand
 • ——
 • Meaning #2: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to follow (someone)
  • to come together, gather
  • to accompany (on a journey)
 • Forms:
Present
 • συνεῖναι Verb: Pres Act Infin
 • συνέστω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • συνῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • συνῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • συνίοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc
 • συνιόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • συνόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • συνόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • συνούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • συνοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Neut
Imperfect
 • συνήμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • συνῆσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
Perfect
συνεῖναι
συνείξαντάς
συνειπάμεθα
συνείπασθε
συνείπετο
συνεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Active Meaning:
  • to speak with
 • Middle Meaning:
  • to agree among themselves
 • Forms:
  • συνειπάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • συνείπασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
συνεισβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to make inroads into
συνεισελεύσεται
συνεισέλθῃ
συνεισελθόντας
συνεισέρχεσθαι
συνεισέρχομαι
 • Meaning:
  • to enter along with (someone else)
  • to penetrate with (as an inquirer)
 • Forms:
  • συνεισελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συνεισέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συνεισελθόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • συνεισέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • συνεισῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεισέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
συνεισῆλθε, συνεισῆλθεν
συνεισέλθῃ
συνεῖχε, συνεῖχεν
συνείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συνέχω
συνείχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: συνέχω