συννεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:συννεύω
συννεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to converge; to incline to a point
  • to agree, consent
συννεφεῖν
συννεφέω
 • Meaning: to collect together, gather (i.e., gather clouds)
 • Forms:
  • συννεφεῖν Verb: Pres Act Infin
συννεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: clouded over, cloudy, gloomy
 • Forms:
συννοέω
 • Meaning:
  • to meditate, reflect upon (something), ponder
  • to become aware and realize
  • to imagine (e.g., "I never imagined they were mine.")
 • Forms:
  • συννοήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • συννοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
συννοήσας
σύννους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in deep thought, thoughtful, circumspect, gloomy, pensive
συννοῶν
συννυμφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: husband's brother's wife, sister-in-law
 • Forms:
συννύμφου