συνοδεύοντες
συνοδεύσαι
συνοδεύσω
συνοδεύω
 • Meaning:
  • to travel with (someone), journey with, travel in company
  • to have fellowship with (someone)
 • Forms:
  • συνώδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνοδεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συνοδεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • συνοδεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
συνοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: company, caravan, group of travellers, companionship on a journey
 • Forms:
συνοδίᾳ
συνοδίας
σύνοδοι
συνοδοιπόρον
συνοδοίπορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow traveller
σύνοδον
σύνοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meeting
  • assembly, company, group
  • conjunction (of months), conjunction (of months)
 • Forms:
συνοδυνάομαι
 • Meaning: to suffer in pain with, have sorrow with
 • Forms:
  • συνοδυνηθῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
συνοδυνηθῇς
συνόδῳ
συνόδων
σύνοιδα
σύνοιδεν
συνοικέω
 • Meaning:
  • to enter marital relationship
  • to be married with (someone)
  • to live in wedlock
  • to dwell together
  • to reside together
  • to live with (someone)
 • Forms:
Present
 • συνοικοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • συνοικοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συνοικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • συνοικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνοικήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist
 • συνοικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • συνοικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνῴκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνῴκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • συνῳκηκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
συνοικῆσαι
συνοικήσει
συνοικήσεως
συνοικήσῃ
συνοίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: marriage, cohabitation (in marriage)
συνοικήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: συνοικέω
συνοικήσων
συνοικίζω
 • Active Meaning:
  • to unite (in marriage)
  • to allow to live with
  • to give in marriage
  • to take in marriage
 • Passive Meaning:
  • to be bound in marriage
  • to be populated (of a city)
 • Forms:
  • συνοικίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συνοικισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συνοικισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • συνῳκίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • συνῴκισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνῳκίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συνῳκισμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
συνοικίσητε
συνοικισθήσεται
συνοικισθήσῃ
συνοικοδομεῖσθε
συνοικοδομέω
 • Meaning: to construct with others, build together with
 • Forms:
  • συνῳκοδομήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνοικοδομεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • συνοικοδομήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
συνοικοδομήσομεν
σύνοικον
σύνοικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: cohabiting, living in the same house with
συνοικοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συνοικέω
συνοικοῦντες
συνοικοῦσα
συνοικοῦσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: συνοικέω
συνοικούσῃ
συνοικῶν
συνολκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of drawing in (air), inhaling
  • gulp
  • contraction, retraction, spasm, convulsion, cramp
 • Forms:
συνολκῇ
συνολκήν
σύνολον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σύνολος
σύνολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • altogether, without exception, in every case
  • +Neg: at all (e.g., not at all), not under any circumstance
 • Forms:
  • σύνολον Adj: Nom/Acc Sing Neut
συνομιλέω
 • Meaning: to talk with, live with
 • Forms:
  • συνομιλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
συνομιλῶν
συνομολογεῖται
συνομολογέω
 • Active Meaning:
  • to say the same thing as (someone)
  • to agree with (someone)
  • to express agreement
 • Passive Meaning:
  • to be agreed, be confessed, be conceded
 • Forms:
  • συνομολογεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
συνομολογήσας
συνομορέω
 • Meaning: to adjoin, border together, join hard
 • Forms:
  • συνομοροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
συνομοροῦσα
συνόντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σύνειμι
συνόντων
συνοράω
 • Meaning:
  • to become aware of, realize
  • to look on, perceive
  • to see together
  • to consider
 • Forms:
  • συνεωρακότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • συνορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • συνορῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συνορώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • συνορῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
συνορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: neighbouring country
 • Forms:
συνορίζω
 • Meaning: to bring together
συνορισάμενος
συνορῶν
συνορῶντας
συνορῶντες
συνορώντων
συνορῶσα
συνούλωσι, συνούλωσιν
συνούλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • complete scar formation
  • complete cicatrization
  • healing of a wound
  • soundness
συνούσης
συνουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: being with, society, company
συνουσιασμόν
συνουσιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sexual lust, sexual intercourse
συνοῦσι, συνοῦσιν
συνοχάς
συνοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • siege
  • oppression
  • prison
  • Plural: fetters, bonds, restraints
  • anxiety, anguish, distress, dismay
 • Forms:
συνοχῇ
συνοχήν
συνοχῆς
συνόχωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be held together
συνοψίζω
 • Meaning: to estimate
 • Forms:
  • συνοψίσας Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Sing
συνοψίσας