συναναβαίνω
 • Meaning:
  • to go up with (someone), ascend with (someone or something), come up with
  • to set out on a military campaign together
 • Forms:
Present
Imperfect
 • συνανέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνανέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συναναβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • συναναβάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • συναναβᾶσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • συναναβᾶσιν Part: 2Aor Act Dat Plur Masc
 • συναναβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνανέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνανέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συναναβῆναι Verb: Aor Act Infin
Perfect
συναναβάντες
συναναβᾶσαι
συναναβᾶσιν
συναναβῆναι
συναναβήσεται
συναναβῶ
συναναγκάζω
 • Meaning: to press together, compress
 • Forms:
  • συναναγκασθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
συναναγκάσαντος
συναναγκασθῇ
συνανάκειμαι
 • Meaning:
  • to recline (at a meal with someone)
  • to sit (down, at the table, together) with (at food)
 • Forms:
  • συνανακείμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • συνανακειμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
  • συνανακειμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • συνανακειμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • συνανέκειντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
συνανακείμενοι
συνανακειμένοις
συνανακειμένους
συνανακειμένων
συναναμείγνυμι
 • Active Meaning:
  • to mix up together
 • Passive Meaning:
  • to mingle with
  • to associate with
 • Forms:
  • συνανεμείγνυτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
συναναμείξεων
συνανάμειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: relationship forged as allies
 • Note: also spelled συνανάμιξις
συναναμίγνυμι
 • Meaning:
  • to mix up together
  • to associate with
  • to have company with, keep company with
  • to have dealings with
  • to become an active part of
 • Forms:
  • συναναμίγνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • συναναμίγνυσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
συναναμίγνυσθαι
συναναμίγνυσθε
συνανάμιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: combination with another, league, group
 • Forms:
συναναμίσγεσθε
συναναμίσγω
 • Active Meaning:
  • to mix together
 • Middle Meaning:
  • to have dealings with
  • to be involved with (someone's practices)
 • Passive Meaning:
  • to have fellowship with
 • Forms:
  • συναναμίσγεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
συναναπαύομαι
συναναπαύσεται
συναναπαύσωμαι
συναναπαύω
 • Active Meaning:
  • to cause to leave off together
  • to take rest with (someone)
 • Middle Meaning:
  • to lie down with
  • to take rest together
 • Forms:
  • συναναπαύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • συναναπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συναναπαύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
συναναστρεφόμενα
συναναστρέφω
 • Active Meaning:
  • to contend
  • to turn back together
  • to twist
 • Middle Meaning:
  • to live among
  • to live in
  • to share within a family
 • Passive Meaning:
  • to associate, live with
  • to go about with (someone)
 • Forms:
  • συναναστρεφόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • συνανεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνανεστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
συναναστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • living with, associating with, intimate fellowship
  • shared conduct, shared way of life
  • act of maintaining association with someone
 • Forms:
συναναστροφῇ
συναναστροφήν
συναναστροφῆς
συναναφέρειν
συναναφέρω
 • Meaning:
  • to carry up together with
  • to carry with oneself to a higher position
  • to offer up
 • Forms:
  • συναναφέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • συνανοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
συναναφέρων
συναναφύρω
 • Active Meaning:
  • to knead up (bread dough) together
 • Middle Meaning:
  • to get deeply involved
 • Passive Meaning:
  • to be mixed up with
  • to conspire in
 • Forms:
  • συνανεφύρης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • συνανεφύροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
συναναχέω
 • Meaning: to pour on together with
συνανθομολογέομαι
 • Meaning: to give assent
συνανθομολογησάμενος
συνανέβαινον
συνανέβη
συνανέβησαν
συνανέκειντο
συνανεμείγνυτο
συνανεστράφη
συνανεστράφην
συνανεφύρης
συνανεφύροντο
συνανοίσετε
συναντᾷ
συναντᾶν
συναντᾶτε
συναντάω
 • Active Meaning:
  • positive sense
   • to meet together with welcome
   • to rally to
   • to meet by chance
   • to come upon
   • to present oneself to
  • hostile sense
   • to fall upon
   • to run upon
   • to befall, happen to
   • to confront and deal with personally
   • to come against (someone) (esp. of projectiles)
 • Middle Meaning:
  • positive sense
   • to meet with
  • hostile sense
   • to come upon
   • to befall
   • to happen to
   • to come against
 • Forms:
Present
 • συναντᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συναντᾶν Verb: Pres Act Infin
 • συναντᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • συναντῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • συναντῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • συνήντων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνήντων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συναντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συναντήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • συναντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συναντήσοντα Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
 • συναντήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • συναντήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • συναντῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • συναντήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συναντήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • συναντήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • συναντήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • συνάντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συναντήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • συνήντησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνήντησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνήντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
συνάντειμι
 • Meaning: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to meet, encounter
 • Forms:
  • συναντῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
συναντελάβετο
συναντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meeting, encounter
 • Forms:
συνάντημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • incident, occurrence
  • something that befalls someone
  • event, fate
  • visitation (of plague), plague, adversity
 • Forms:
συναντήματα
συναντήν
συναντῆσαι
συναντήσαντος
συναντήσας
συναντήσει
συναντήσεσθε
συναντήσεται
συναντήσῃ
συναντήσῃς
συναντήσητε
συνάντησιν
συνάντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a meeting
  • the act of coming face to face
  • a group of people who come together for a purpose
συνάντησον
συναντήσοντα
συναντήσουσι, συναντήσουσιν
συναντήσωσι, συναντήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: συναντάω
συναντιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw against
 • Note: Like ἀντιβάλλω
συναντιλαβάνομαι
 • Meaning: to co-operate, assist, support, help, help in gaining something
 • Forms:
  • συναντελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
  • συναντιλάβηται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
  • συναντιλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συναντιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συναντιλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
συναντιλάβηται
συναντιλαμβάνεσθαι
συναντιλαμβάνεται
συναντιλαμβάνομαι
 • Meaning: to co-operate, assist, support, help, help in gaining something
 • Forms:
  • συναντελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
  • συναντιλάβηται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
  • συναντιλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συναντιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συναντιλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
συναντιλήμψεται
συναντιλήμψονται
συναντιλήψεται
συναντιλήψονται
συναντῶν
συναντώντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: συναντάω
συναντῶσα
συναντῶσι, συναντῶσιν