συνέλαβε, συνέλαβεν
συνελάβετο
συνέλαβον
συνελάβοντο
συνελάβοσαν
συνελάλησαν
συνελάλησε, συνελάλησεν
συνελάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλαλέω
συνελάμβανε, συνελάμβανεν
συνελαμβάνοσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλαμβάνω
συνελασθέντων
συνελαύνω
 • Active Meaning:
  • to drive (something)
  • to force (something), force back
  • to force to move away
  • to bring (something)
 • Passive Meaning:
  • to be driven to
 • Forms:
  • συνελασθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
  • συνήλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνήλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλαστο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συνέλεγε, συνέλεγεν
συνέλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλέγω
συνελέγοντο
συνελέλεκτο
συνέλεξαν
συνέλεξας
συνέλεξε, συνέλεξεν
συνελεύσεις
συνελεύσεται
συνέλευσιν
συνέλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gathering, coming together, meeting
  • sexual intercourse
  • stronghold for an army troop (esp. Judg. 9)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg. 9:46, 49
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

συνελεύσομαι
συνελεύσονται
συνεληλύθεισαν
συνεληλυθέναι
συνεληλυθότας
συνεληλυθυῖαι
συνελήμφθη
συνελήμφθην
συνελήμφθης
συνελήμφθησαν
συνελήφθη
συνελήφθην
συνελήφθησαν
σύνελθε
συνελθεῖν
συνελθέτω
συνέλθῃ
συνελθόν
συνελθόντα
συνελθόντας
συνελθόντες
συνελθόντι
συνελθόντων
συνελθούσαις
συνελθούσης
συνέλθωμεν
συνέλθωσι, συνέλθωσιν
συνελκύσῃς
συνέλκω
 • Meaning:
  • to draw together, associate with
  • to place someone in the same category and someone else and treat him as though he belonged
 • Forms:
  • συνελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
συνελογίσαντο
συνελοιδορήσατε
συνελόχησε, συνελόχησεν
συνελύθη