συνζῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: συζάω
συνζῆθι
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συζάω
συνζητεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: συζητέω
συνζητῶν
συνζυγεῖς
συνζῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: συζάω