συνάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συνάγω
συναγαγεῖν
συναγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
συναγαγέτωσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συναγάγῃ
συναγάγητε
συνάγαγον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root:συνάγω
συναγαγόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:συνάγω
συναγαγόντες
συναγαγόντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: συνάγω
συναγαγούσῃ
συναγάγω
συναγάγωμεν
συναγαγών
συναγάγωσι, συναγάγωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: συνάγω
σύναγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συνάγω
συνάγει
συναγείοχας
συναγελάζομαι
 • Meaning: to herd together, be gathered together
 • Forms:
  • συναγελάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
συναγελάζονται
συνάγεσθαι
συνάγεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
συνάγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συνέχω
συνάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
σύναγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • collection
  • something collected and brought together
  • concretion (such as stone or gravel in the kidneys)
 • Forms:
συναγμάτων
συναγομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: συνάγω
συναγόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to bring together, gather together
 • Root: συνάγω
συναγόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to bring together
 • Root: συνάγω
συναγομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: συνάγω
συναγόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: συνάγω
συναγομένων
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: συνάγω
συνάγονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: συνέχω
συνάγοντες
συναγόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συνάγουσα
συνάγουσι, συνάγουσιν
συνάγω
 • Active Meaning:
  • to bring together, lead together
  • to gather (something, animals)
  • to gather, assemble, convene (a council)
  • to glean
  • to collect (money)
  • to pick up (something)
  • to receive, invite, take care of
  • to lead (someone) (i.e., to marry her)
  • to receive into one's house, lead into one's house
  • to take care of (animals)
 • Middle Meaning:
  • to assemble, gather
  • to be wrapped together (of tow)
 • Forms:
Present
 • συναγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • συναγόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • συναγομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • σύναγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • συναγομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • συναγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • συνάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συνάγουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • συνήγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • συναχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • συναχθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • συναχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • συνάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συνάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • συναχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Neut
 • συναχθέντα Part: Aor Pass Acc Masc
 • συναχθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • συναχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • συναχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • συναχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • συναχθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • συναχθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • συναχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • συνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συναγαγέτωσαν Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • συναγάγητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • συναγαγόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • συναγάγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνῆξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνῆξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • συναχθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συναχθέν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • σύναξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συναγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συναγάγωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • συναγείοχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • συνηγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συνηγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • συνηγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συνηγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • συνῆκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συναγωγαί
συναγωγαῖς
συναγωγάς
συναγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • collection, pile
  • harvest
  • place of collecting
  • gathering (of people), company
  • act of assembling, bringing together
  • gang, band
  • assembly, congregation, host
  • multitude
  • synagogue
  • house of meeting
 • Forms:
συναγωγῇ
συναγωγήν
συναγωγῆς
συναγωγῶν
συναγών
συναγωνίζεται
συναγωνίζομαι
 • Meaning:
  • to fight along with (someone)
  • to contend along with
  • to help
  • to assist
 • Forms:
  • συναγωνίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
συναγωνίσασθαι