συνᾶραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: συναίρω
συναρεῖς
συναρεσθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to please together, satisfy together
 • Root: συναρέσκω
συναρέσκω
 • Meaning: to please together, satisfy together
συναριθμέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to include (in enumeration)
   • to number
   • to number together with
  • Middle:
   • to make a reckoning
   • to reckon
   • to compute
 • Forms:
  • συναριθμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συνηριθμημένοι Part: Aor Pass Nom Plur Masc
συναριθμήσεται
συναρμοζόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to fit together
 • Root: συναρμόζω
συναρμόζω
 • Meaning:
  • to fit in with
  • to fit together
  • to associate with
 • Forms:
  • συνηρμόσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνήρμοσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συναρμολογέω
 • Meaning: to fit together, join together
 • Forms:
  • συναρμολογουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • συναρμολογούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
συναρμολογουμένη
συναρμολογούμενον
συναρπάζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to catch up
   • to take up
   • to seize and carry clean away
   • to grasp
   • to snatch together
   • Mentally: to captivate, e.g., "captivate by her eyelids" (Prov 6:25)
  • Passive:
   • to be taken by force
   • to be captivated
 • Forms:
  • συναρπάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • συναρπασθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
  • συναρπασθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
  • συναρπασθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • συνηρπάκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • συνήρπασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
συναρπάσαντες
συναρπασθέντος
συναρπασθέντων
συναρπασθῇς
συναρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • joint administration
  • common government
  • shared rule, shared dominion
  • rule free from dissention and discord
 • Forms:
συναρχίαν