συνακμάζω
 • Meaning:
  • to be in full bloom, flourish
  • to be strong enough (to do something)
  • Impersonal: It is high time (to do something)
 • Forms:
  • συνακμάσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • συνακμάσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
συνακμάσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνακμάζω
συνακολουθεῖν
συνακολουθέω
 • Meaning:
  • to follow, accompany (someone)
  • to move together with
 • Forms:
  • συνακολουθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • συνακολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • συνακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • συνακολουθήσασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
  • συνακολουθούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • συνακολουθοῦσαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
  • συνηκολούθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
συνακολουθῆσαι
συνακολουθήσασαι
συνακολουθούντων
συνακολουθοῦσαι
συνακούειν
συνακοῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to hear along with
 • Root: συνακούω
συνακούω
 • Meaning: to hear along with
 • Forms:
  • συνακούειν Verb: Pres Act Infin