συναχθέν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συναχθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Neut
  • Part: Aor Pass Acc Masc
 • Root: συνάγω
συναχθέντας
συναχθέντες
συναχθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: συνέχω
συναχθῇ
συναχθῆναι
συναχθῇς
συναχθήσεσθε
συναχθήσεται
συναχθήσῃ
συναχθήσομαι
συναχθήσονται
συνάχθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: συνέχω
συναχθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: συνάγω
συναχθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συναχθῶμεν
συναχθῶσι, συναχθῶσιν