ἁρπαγαί
ἁρπαγέντα
ἅρπαγες
ἁρπαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of robbery, plunder, seizure, rape, pillage, extortion, ravening, spoiling
  • what is stolen, plunder, booty
  • greediness, rapacity
 • Cognates: ἁρπαγή, διαρπαγή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁρπαγήἁρπαγαί
GENἁρπαγῆςἁρπαγῶν
DATἁρπαγῇἁρπαγαῖς
ACCἁρπαγήνἁρπαγάς
ἁρπαγῇ
ἁρπαγήν
ἁρπαγῆς
ἁρπαγησόμεθα
ἅρπαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • booty, prey, spoil
  • stolen article
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἅρπαγμαἁρπάγματα
GENἁρπάγματοςἁρμαγμάτων
DATἁρπάγματιἁρπάγμασι(ν)
ACCἅρπαγμαἁρπάγματα
ἁρπάγματα
ἁρπάγματι
ἁρπαγμόν
ἁρπαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plunder, robbery, prize, booty
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἁρπαγμόςἁρπαγμοί
GENἁρπαγμοῦἁρπαγμῶν
DATἁρπαγμῷἁρπαγμοῖς
ACCἁρπαγμόνἁρπαγμούς
VOCἁρπαγμέἁρπαγμοί
ἁρπάζει
ἁρπάζειν
ἁρπάζοντες
ἁρπάζουσιν
ἁρπάζω
 • Present
 • ἁρπάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁρπάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἁρπάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἁρπάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἁρπάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἥρπαζον Verb: Imperf Act Ind 1st Sing; Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἁρπαγησόμεθα Verb: 2nd Future, pass Ind 1st Plur
 • ἁρπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁρπάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἁρπάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἁρπᾶται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἁρπῶμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἁρπαγέντα Verb: 2Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • ἁρπάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἁρπάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἁρπάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁρπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἥρπασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἥρπασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἥρπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἥρπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡρπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡρπάγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἥρπακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἡρπασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • ἡρπασμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
ἁρπάζων
ἅρπαξ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: rapacious (animal), robbing, ravenous
  • Substantival: robber, swindler, rogue
 • Forms:
  • ἅρπαγες Adj: Nom Plur Masc
  • ἅρπαξιν Adj: Dat Plur Masc
ἅρπαξιν
ἁρπάσαι
ἁρπάσαντες
ἁρπάσατε
ἁρπάσει
ἁρπάσεις
ἁρπάσετε
ἁρπάσῃ
ἁρπᾶται
ἁρπῶμαι