ἀῤῥαβών, ἀρραβών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pledge, security deposit, earnest
 • Aramaic:
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρραβών
ἀῤῥαβών
ἀρραβῶνες
ἀῤῥαβῶνες
GENἀρραβῶνος
ἀῤῥαβῶνος
ἀρραβώνων
ἀῤῥαβώνων
DATἀρραβῶνι
ἀῤῥαβῶνι
ἀρραβῶσι(ν)
ἀῤῥαβῶσι(ν)
ACCἀρραβῶνα
ἀῤῥαβῶνα
ἀρραβῶνας
ἀῤῥαβῶνας
VOCἀρραβών
ἀῤῥαβών
ἀρραβῶνες
ἀῤῥαβῶνες
ἀῤῥαβῶνα, ἀρραβῶνα
ἀρραβῶνι, ἀῤῥαβῶνι
ἄῤῥαφος, ἄρραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without seam, seamless, of a single piece
 • Note: Alt. spelling ἄραφος
 • Forms:
ἄρρεν, ἄῤῥεν
ἄῤῥενα, ἄρρενα
ἄρρενες, ἄῤῥενες
ἀῤῥενωδῶς, ἀρρενωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bravely
ἀῤῥένων, ἀρρένων
ἀῤῥήκτοις, ἀρρήκτοις
ἄῤῥηκτος, ἄρρηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unbreakable, indissoluble, indestructible
 • Forms:
ἄῤῥην, ἄρρην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: male, man
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄρρην
ἄῤῥην
ἄρρενες
ἄῤῥενες
GENἄρρενος
ἄῤῥενος
ἄρρενων
ἄῤῥενων
DATἄρρενι
ἄῤῥενι
ἄρρεσι(ν)
ἄῤῥεσι(ν)
ACCἄρρενα
ἄῤῥενα
ἄρρενας
ἄῤῥενας
VOCἄρρην
ἄῤῥην
ἄρρενες
ἄῤῥενες
ἄῤῥητα, ἄρρητα
ἄῤῥητος, ἄρρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsaid, unspeakable, inexpressible, ineffable
 • Forms:
ἀρρήτων, ἀῤῥήτων
ἄῤῥιζος, ἄρριζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without roots
 • Forms:
ἀῤῥωστεῖν, ἀρρωστεῖν
ἀῤῥωστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be ill, sick, suffer illness
 • Forms:
  • ἀῤῥωστεῖν, ἀρρωστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστησαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρρώστει, ἠῤῥώστει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἠρρώστησε(ν), ἠῤῥώστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀῤῥώστημα, ἀρρώστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an illness, a sickness, disease
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀῤῥώστημα
ἀρρώστημα
ἀῤῥωστήματα
ἀρρωστηματα
GENἀῤῥωστήματος
ἀρρωστηματος
ἀῤῥωστημάτων
ἀρρωστημάτων
DATἀῤῥωστήματι
ἀρρωστηματι
ἀῤῥωστήμασι(ν)
ἀρρωστημασι(ν)
ACCἀῤῥώστημα
ἀρρώστημα
ἀῤῥωστήματα
ἀρρωστηματα
ἀῤῥωστήματι, ἀρρωστήματι
ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστῆσαι
ἀῤῥωστία
ἀρρωστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sickness, disease, weakness
  • sickening, disheartening state of affairs
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρρωστίαἀρρωστίαι
GENἀρρωστίαςἀρρωστιῶν
DATἀρρωστίᾳἀρρωστίαις
ACCἀρρωστίανἀρρωστίας
ἀρρωστίᾳ, ἀῤῥωστίᾳ
ἀῤῥωστίαν, ἀρρωστίαν
ἀῤῥωστίας, ἀρρωστίας
ἄῤῥωστοι, ἄρρωστοι
ἀῤῥώστοις, ἀρρώστοις
ἄῤῥωστον, ἄρρωστον
ἄῤῥωστος, ἄρρωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • sick, ill, infirm
  • sickly
 • Forms:
ἀῤῥώστους, ἀρρώστους