ἀῤῥαβών, ἀρραβών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pledge, security deposit, earnest
 • Aramaic:
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρραβών
ἀῤῥαβών
ἀρραβῶνες
ἀῤῥαβῶνες
GENἀρραβῶνος
ἀῤῥαβῶνος
ἀρραβώνων
ἀῤῥαβώνων
DATἀρραβῶνι
ἀῤῥαβῶνι
ἀρραβῶσι(ν)
ἀῤῥαβῶσι(ν)
ACCἀρραβῶνα
ἀῤῥαβῶνα
ἀρραβῶνας
ἀῤῥαβῶνας
VOCἀρραβών
ἀῤῥαβών
ἀρραβῶνες
ἀῤῥαβῶνες
ἀῤῥαβῶνα, ἀρραβῶνα
ἀρραβῶνι, ἀῤῥαβῶνι
ἄῤῥαφος, ἄρραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without seam, seamless, of a single piece
 • Note: Alt. spelling ἄραφος
 • Forms:
ἄρρεν, ἄῤῥεν
ἄῤῥενα, ἄρρενα
ἄρρενες, ἄῤῥενες
ἀῤῥενωδῶς, ἀρρενωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bravely
ἀῤῥένων, ἀρρένων
ἀῤῥήκτοις, ἀρρήκτοις
ἄῤῥηκτος, ἄρρηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unbreakable, indissoluble, indestructible
 • Forms:
ἄῤῥην, ἄρρην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: male, man
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄρρην
ἄῤῥην
ἄρρενες
ἄῤῥενες
GENἄρρενος
ἄῤῥενος
ἄρρενων
ἄῤῥενων
DATἄρρενι
ἄῤῥενι
ἄρρεσι(ν)
ἄῤῥεσι(ν)
ACCἄρρενα
ἄῤῥενα
ἄρρενας
ἄῤῥενας
VOCἄρρην
ἄῤῥην
ἄρρενες
ἄῤῥενες
ἄῤῥητα, ἄρρητα
ἄῤῥητος, ἄρρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsaid, unspeakable, inexpressible, ineffable
 • Forms:
ἀρρήτων, ἀῤῥήτων
ἄῤῥιζος, ἄρριζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without roots
 • Forms:
ἀῤῥωστεῖν, ἀρρωστεῖν
ἀῤῥωστέω
 • Meaning: to be ill, sick, suffer illness
 • Forms:
  • ἀῤῥωστεῖν, ἀρρωστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστησαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρρώστει, ἠῤῥώστει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἠρρώστησε(ν), ἠῤῥώστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀῤῥώστημα, ἀρρώστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an illness, a sickness, disease
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀῤῥώστημα
ἀρρώστημα
ἀῤῥωστήματα
ἀρρωστηματα
GENἀῤῥωστήματος
ἀρρωστηματος
ἀῤῥωστημάτων
ἀρρωστημάτων
DATἀῤῥωστήματι
ἀρρωστηματι
ἀῤῥωστήμασι(ν)
ἀρρωστημασι(ν)
ACCἀῤῥώστημα
ἀρρώστημα
ἀῤῥωστήματα
ἀρρωστηματα
ἀῤῥωστήματι, ἀρρωστήματι
ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστῆσαι
ἀῤῥωστία
ἀρρωστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sickness, disease, weakness
  • sickening, disheartening state of affairs
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρρωστίαἀρρωστίαι
GENἀρρωστίαςἀρρωστιῶν
DATἀρρωστίᾳἀρρωστίαις
ACCἀρρωστίανἀρρωστίας
ἀρρωστίᾳ, ἀῤῥωστίᾳ
ἀῤῥωστίαν, ἀρρωστίαν
ἀῤῥωστίας, ἀρρωστίας
ἄῤῥωστοι, ἄρρωστοι
ἀῤῥώστοις, ἀρρώστοις
ἄῤῥωστον, ἄρρωστον
ἄῤῥωστος, ἄρρωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • sick, ill, infirm, powerless, weakness
  • sickly
 • Note: It would seem that νόσος is the disease (which needs to be cured) while μαλακία is the state of being ill or feeling unwell resulting in nausea or vomiting (which needs to be managed or controlled); ἄρρωστος is the state of being ill to the point of being powerless
 • Forms:
ἀῤῥώστους, ἀρρώστους