ἀῤῥαβών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pledge, security deposit, earnest
 • Aramaic:
 • Forms:
  • ἀῤῥαβῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • ἀῤῥαβῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρραβῶνι Noun: Dat Sing Masc
ἀῤῥαβῶνα
ἀρραβῶνι
ἄῤῥαφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without seam, seamless, of a single piece
 • Note: Alt. spelling ἄραφος
ἄρρεν
ἄῤῥενα, ἄρρενα
ἄῤῥενες
ἀῤῥενωδῶς, ἀρρενωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bravely
ἀῤῥένων, ἀρρένων
ἀῤῥήκτοις, ἀρρήκτοις
ἄῤῥηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unbreakable, indissoluble, indestructible
 • Forms:
  • ἀῤῥήκτοις, ἀρρήκτοις Adj: Dat Plur Fem
ἄῤῥην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: male, man
 • Forms:
  • ἄρρεν Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἄῤῥενα, ἄρρενα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄῤῥενες Noun: Nom Plur Masc
  • ἄρσεν Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἄρσενα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄρσενες Noun: Nom Plur Masc
  • ἄρσεσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρσεσιν Noun: Dat Plur Masc
ἄῤῥητα
ἄῤῥητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsaid, unspeakable, inexpressible, ineffable
 • Forms:
  • ἀρρήτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἄῤῥητα Adj: Acc Plur Neut
ἀρρήτων
ἄῤῥιζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without roots
ἀῤῥωστεῖν
ἀῤῥωστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be ill, sick, suffer illness
 • Forms:
  • ἀῤῥωστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστησαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρρώστει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠρρώστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρρώστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀῤῥώστημα, ἀρρώστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an illness, a sickness, disease
 • Forms:
  • ἀῤῥωστήματι, ἀρρωστηματι Noun: Dat Sing Neut
ἀῤῥωστήματι, ἀρρωστήματι
ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστῆσαι
ἀῤῥωστία, ἀρρωστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sickness, disease, weakness
  • sickening, disheartening state of affairs
 • Forms:
  • ἀῤῥωστίαν, ἀρρωστιαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀῤῥωστίας, ἀρρωστιας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀρρωστίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀρρωστίᾳ
ἀῤῥωστίαν, ἀρρωστίαν
ἀῤῥωστίας, ἀρρωστίας
ἄῤῥωστοι
ἀῤῥώστοις
ἄῤῥωστον
ἄῤῥωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sick, ill, infirm
  • sickly
 • Forms:
  • ἄῤῥωστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀῤῥώστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἄῤῥωστον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀῤῥώστους Adj: Acc Plur Masc
ἀῤῥώστους