ἀρχάγγελον
ἀρχάγγελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: archangel
ἀρχαγγέλου
ἀρχαγγέλῳ
ἄρχαι
ἀρχαῖα
ἀρχαία
ἀρχαίαις
ἀρχαίαν
ἀρχαίας
ἀρχαῖοι
ἀρχαίοις
ἀρχαιολογία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ancient history
 • Forms:
  • ἀρχαιολογίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἀρχαιολογίας
ἀρχαῖον
ἀρχαῖος
ἀρχαιότεροι
ἀρχαιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀρχαῖος
 • Meaning: older
ἀρχαιοτέρων
ἀρχαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: antiquity, early
 • Forms:
ἀρχαιότητα
ἀρχαίου
ἀρχαίους
ἀρχαῖς
ἀρχαίῳ
ἀρχαίων
ἀρχάς
ἄρχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεγόνον
ἀρχέγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: original author, originator, source
 • Forms:
ἀρχεδέατρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief seneschal
ἄρχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεῖα
ἄρχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἄρχω
ἀρχείοις
ἀρχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: official records, original documents, town-hall, magistrate’s residence, senate-house
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀρχεῖονἀρχεῖα
GENἀρχείουἀρχείων
DATἀρχείῳἀρχείοις
ACCἀρχεῖονἀρχεῖα
ἄρχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Re. Beginning:
   • beginning, commencement, starting point
   • ancient, oldest
   • first arrival
   • origin, beginning, head (of a river)
   • front (e.g., the front seat)
   • first cause
   • headwaters, upper tributaries of a river
  • Re. Ruling:
   • ruler, one who rules, authority (i.e., first in command)
   • rule, dominion
   • high office
   • domain, sovereign realm, sphere, territory, estate
   • leadership position (e.g., military commander)
  • Re. Other meanings:
   • Plural: corners (of a sheet) (i.e., the first part of a sheet)
   • the far end
   • top of mountain, summit
   • sum total

    Λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ἰσραὴλ
    Take the sum total of all the congregation of Israel’s sons (Num 1:2)

   • something of prime importance
   • division of an army, company
 • Forms:
ἀρχῇ
ἀρχηγέτῃ
ἀρχηγέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: author, originator, a first leader, the founder
 • Forms:
ἀρχηγοί
ἀρχηγοῖς
ἀρχηγόν
ἀρχηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leader, ruler, prince, chief
  • someone who begins (something)
  • initiator, originator, founder
ἀρχηγούς
ἀρχηγῶν
ἀρχῆθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the beginning, from of old, from olden time
ἀρχήν
ἀρχῆς
ἀρχιδεσμοφύλακος
ἀρχιδεσμοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief jailer, chief prison guard, warden
 • Forms:
ἀρχιδεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prison governor, chief prison guard, warden
ἀρχιεράομαι
 • Meaning: to be high priest, serve as high priest
 • Forms:
  • ἀρχιερᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀρχιερᾶσθαι
ἀρχιερατεύειν
ἀρχιερατεύω
 • Meaning: to be high priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατεύειν Verb: Pres Act Infin
ἀρχιερατικός
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: high priestly, of the high priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατικοῦ Adj: Gen Sing Neut
ἀρχιερατικοῦ
ἀρχιερέα
ἀρχιερεῖ
ἀρχιερεῖς
ἀρχιερεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief priest, high priest, chief of the priests
 • Forms:
ἀρχιερεῦσι, ἀρχιερεῦσιν
ἀρχιερέων
ἀρχιερέως
ἀρχιερωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the high priesthood
 • Forms:
ἀρχιερωσύνην
ἀρχιερωσύνης
ἀρχιεταῖρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief friend
ἀρχιευνοῦχον
ἀρχιευνοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief eunuch, chief of the eunuchs
ἀρχιευνούχου
ἀρχιευνούχῳ
ἀρχικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: royal
ἀρχικούς
ἀρχιλῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber chieftain
ἀρχιμάγειρον
ἀρχιμάγειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker, chief cook
ἀρχιμαγείρου
ἀρχιμαγείρῳ
ἀρχιοινοχοΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: office of chief cupbearer, chief wine taster
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιοινοχοΐαἀρχιοινοχοΐαι
GENἀρχιοινοχοΐαςἀρχιοινοχοϊῶν
DATἀρχιοινοχοΐᾳἀρχιοινοχοΐαις
ACCἀρχιοινοχοΐανἀρχιοινοχοΐας
ἀρχιοινοχοΐαν
ἀρχιοινοχόον
ἀρχιοινοχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief wine taster, chief cupbearer, head wine steward
ἀρχιοινοχόου
ἀρχιοινοχόῳ
ἀρχιπατριῶται
ἀρχιπατριώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head of a family
 • Forms:
ἀρχιποίμενος
ἀρχιποίμην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief shepherd
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιποίμηνἀρχιποίμενες
GENἀρχιποίμενοςἀρχιποίμενων
DATἀρχιποίμενιἀρχιποίμεσι(ν)
ACCἀρχιποίμεναἀρχιποίμενας
VOCἀρχιποίμηνἀρχιποίμενες
ἀρχισιτοποιόν
ἀρχισιτοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker
ἀρχισιτοποιοῦ
ἀρχισιτοποιῷ
ἀρχιστράτηγον
ἀρχιστράτηγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief commander, commander-in-chief
ἀρχιστρατήγου
ἀρχιστρατήγῳ
ἀρχισυνάγωγοι
ἀρχισυνάγωγον
ἀρχισυνάγωγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief ruler of the synagogue
ἀρχισυναγώγου
ἀρχισυναγώγῳ
ἀρχισυναγώγων
ἀρχισωματοφύλακα
ἀρχισωματοφύλακας
ἀρχισωματοφύλακες
ἀρχισωματοφυλάκων
ἀρχισωματοφύλαξ
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: chief bodyguard, chief of the body-guard, head of security service
 • Forms:
ἀρχιτέκτονα
ἀρχιτεκτονεῖν
ἀρχιτεκτονέω
 • Meaning:
  • to be the architect, be master workman
  • to work as commissioner of building works:
  • to design and construct
 • Forms:
  • ἀρχιτεκτονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀρχιτεκτονῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρχιτεκτόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀρχιτεκτονῆσαι
ἀρχιτέκτονι
ἀρχιτεκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: architecture, construction, workmanship
 • Forms:
ἀρχιτεκτονίας
ἀρχιτέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a chief constructor, contractor, master builder, chief architect, chief-artificer, director of works
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιτέκτωνἀρχιτέκτονες
GENἀρχιτέκτονοςἀρχιτεκτόνων
DATἀρχιτέκτονιἀρχιτέκτοσι
ACCἀρχιτέκτοναἀρχιτέκτονας
VOCἀρχιτέκτωνἀρχιτέκτονες
ἀρχιτελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a principle tax-gatherer, chief among the publicans
ἀρχιτρίκλινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head waiter, butler, toastmaster, entertainment director, governor (ruler) of the feast
ἀρχιτρικλίνῳ
ἀρχίφυλοι
ἀρχίφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: tribal chief, chief of a tribe
 • Forms:
ἀρχιφύλους
ἄρχομαι
ἀρχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἄρχω
ἄρχοντα
ἄρχοντας
ἄρχοντες
ἄρχοντι
ἀρχοντικάς
ἀρχοντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: associate of a ruler, of a ruler
 • Forms:
  • ἀρχοντικάς Adj: Gen Sing Fem
  • ἀρχοντικάς Adj: Acc Plur Fem
ἄρχοντος
ἀρχόντων
ἀρχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader, chief, commander
ἄρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσι, ἄρχουσιν
ἀρχουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχω
 • Active Meaning:
  • to rule, reign over (someone, something)
  • to regulate
  • to manage, administer, supervise
 • Middle Meaning:
  • to begin, make beginning, commence
  • to be first (to do something), lead off
  • to act forthwith
 • Forms:
Present
 • ἄρχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἄρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἄρχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἄρχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἄρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἄρχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀρχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἄρχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀρχομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀρχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀρχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἄρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἄρχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἄρχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ἀρχούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἀρχουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
Imperfect
Future
 • ἄρξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἄρξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἄρξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἄρξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἄρξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἄρξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἄρξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἄρξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἄρξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἦρξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἦρξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἦρξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἦρξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἄρξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἄρξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἄρξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἠρξάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἤρξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἤρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἤρξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἤρχατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἄρξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἄρξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἄρξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἄρξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀρξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἄρξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἄρξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀρξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀρξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • ἀρξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • ἀρξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀρξαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἀρξαμένῳ Part: Aor Mid Dat Sing Masc
 • ἄρξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • ἦργμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἦρκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἄρχων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ruler, one who rules (but with less authority and power than βασιλεύς)
  • one who is given important functions to carry out
  • administrator, executor
  • ruler, magistrate, prince, captain, governor, premier
 • Forms:
ἀρχῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: beginning, ruler
 • Root: ἀρχή