ἀρχάγγελον
ἀρχάγγελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: archangel
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχάγγελοςἀρχάγγελοι
GENἀρχαγγέλουἀρχαγγέλων
DATἀρχαγγέλῳἀρχαγγέλοις
ACCἀρχάγγελονἀρχαγγέλους
VOCἀρχάγγελεἀρχάγγελοι
ἀρχαγγέλου
ἀρχαγγέλῳ
ἄρχαι
ἀρχαῖα
ἀρχαία
ἀρχαίαις
ἀρχαίαν
ἀρχαίας
ἀρχαῖοι
ἀρχαίοις
ἀρχαῖον
ἀρχαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • old, ancient
  • former, original, from the beginning
  • early
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρχαῖοςἀρχαίαἀρχαῖον
GENἀρχαίουἀρχαίαςἀρχαίου
DATἀρχαίῳἀρχαίᾳἀρχαίῳ
ACCἀρχαῖονἀρχαίανἀρχαῖον
VOCἀρχαῖεἀρχαίαἀρχαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρχαῖοιἀρχαῖαιἀρχαῖα
GENἀρχαίωνἀρχαίωνἀρχαίων
DATἀρχαίοιςἀρχαίαιςἀρχαίοις
ACCἀρχαίουςἀρχαίαςἀρχαῖα
VOCἀρχαῖοιἀρχαῖαιἀρχαῖα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀρχαιοτέρων Adj: Gen Plur MFN Comparative
 • ἀρχαιότεροι Adj: Nom Plur Masc Comp
ἀρχαιότεροι
ἀρχαιοτέρων
ἀρχαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: antiquity, early
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχαιότηςἀρχαιότητες
GENἀρχαιότητοςἀρχαιοτήτων
DATἀρχαιότητιἀρχαιότησιν
ACCἀρχαιότηταἀρχαιότητας
ἀρχαιότητα
ἀρχαίου
ἀρχαίους
ἀρχαῖς
ἀρχαίῳ
ἀρχαίων
ἀρχάς
ἄρχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεγόνον
ἀρχέγονος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρχέγονοςἀρχέγονον
ἀρχεγόνον
GENἀρχεγόνου
DATἀρχεγόνῳ
ACCἀρχέγονον
ἀρχεγόνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρχέγονοιἀρχέγονα
GENἀρχεγόνων
DATἀρχεγόνοις
ACCἀρχεγόνουςἀρχέγονα
ἄρχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεῖα
ἄρχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἄρχω
ἀρχείοις
ἀρχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: official records, original documents, town-hall, magistrate's residence, senate-house
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀρχεῖονἀρχεῖα
GENἀρχείουἀρχείων
DATἀρχείῳἀρχείοις
ACCἀρχεῖονἀρχεῖα
ἄρχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Re. Beginning:
   • beginning, commencement, starting point
   • first arrival
   • origin, beginning, head (of a river)
   • front (e.g., the front seat)
   • first cause
   • headwaters, upper tributaries of a river
  • Re. Ruling:
   • ruler, one who rules, authority (i.e., first in command)
   • rule, dominion
   • high office
   • domain, sovereign realm
   • leadership position (e.g., military commander)
  • Re. Other meanings:
   • Plural: corners (of a sheet) (i.e., the first part of a sheet)
   • the far end
   • top of mountain, summit
   • sum total

    Λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ἰσραὴλ
    Take the sum total of all the congregation of the sons of Israel (Num 1:2)

   • something of prime importance
   • division of an army, company
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχήἄρχαι
GENἀρχῆςἀρχῶν
DATἀρχῇἀρχαῖς
ACCἀρχήνἀρχάς
ἀρχῇ
ἀρχηγέτῃ
ἀρχηγέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: author, originator, a first leader, the founder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχηγέτηςἀρχηγέται
GENἀρχηγέτουἀρχηγετῶν
DATἀρχηγέτῃἀρχηγέταις
ACCἀρχηγέτηνἀρχηγέτας
ἀρχηγοί
ἀρχηγοῖς
ἀρχηγόν
ἀρχηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leader, ruler, prince, chief
  • someone who begins (something)
  • initiator, originator, founder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχηγόςἀρχηγοί
GENἀρχηγοῦἀρχηγῶν
DATἀρχηγῷἀρχηγοῖς
ACCἀρχηγόνἀρχηγούς
VOCἀρχηγέἀρχηγοί
ἀρχηγούς
ἀρχηγῶν
ἀρχῆθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the beginning, from of old, from olden time
ἀρχήν
ἀρχῆς
ἀρχιδεσμοφύλακος
ἀρχιδεσμοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief jailer, chief prison guard, warden
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιδεσμοφύλαξἀρχιδεσμοφύλακες
GENἀρχιδεσμοφύλακοςἀρχιδεσμοφύλάκων
DATἀρχιδεσμοφύλακιἀρχιδεσμοφύλαξι
ACCἀρχιδεσμοφύλακαἀρχιδεσμοφύλακας
VOCἀρχιδεσμοφύλαξἀρχιδεσμοφύλακες
ἀρχιδεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prison governor, chief prison guard, warden
ἀρχιεράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be high-priest, serve as high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀρχιερᾶσθαι
ἀρχιερατεύειν
ἀρχιερατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατεύειν Verb: Pres Act Infin
ἀρχιερατικός
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: high-priestly, of the high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατικοῦ Adj: Gen Sing Neut
ἀρχιερατικοῦ
ἀρχιερέα
ἀρχιερεῖ
ἀρχιερεῖς
ἀρχιερεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief priest, high priest, chief of the priests
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιερεύςἀρχιερεῖς
GENἀρχιερέωςἀρχιερέων
DATἀρχιερεῖἀρχιερεῦσι(ν)
ACCἀρχιερέαἀρχιερέας
ἀρχιερεῦσι(ν)
ἀρχιερέων
ἀρχιερέως
ἀρχιερωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the high-priesthood
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύναι
GENἀρχιερωσύνηςἀρχιερωσυνῶν
DATἀρχιερωσύνῃἀρχιερωσύναις
ACCἀρχιερωσύνηνἀρχιερωσύνας
VOCἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύναι
ἀρχιερωσύνην
ἀρχιερωσύνης
ἀρχιεταῖρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief friend
ἀρχιευνοῦχον
ἀρχιευνοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief eunuch, chief of the eunuchs
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιευνοῦχοςἀρχιευνοῦχοι
GENἀρχιευνούχουἀρχιευνούχων
DATἀρχιευνούχῳἀρχιευνούχοις
ACCἀρχιευνοῦχονἀρχιευνούχους
VOCἀρχιευνοῦχεἀρχιευνοῦχοι
ἀρχιευνούχου
ἀρχιευνούχῳ
ἀρχιλῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber chieftain
ἀρχιμάγειρον
ἀρχιμάγειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker, chief cook
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιμάγειροςἀρχιμάγειροι
GENἀρχιμαγείρουἀρχιμαγείρων
DATἀρχιμαγείρῳἀρχιμαγείροις
ACCἀρχιμάγειρονἀρχιμαγείρους
VOCἀρχιμάγειρεἀρχιμάγειροι
ἀρχιμαγείρου
ἀρχιμαγείρῳ
ἀρχιοινοχοΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: office of chief cupbearer, chief wine taster
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιοινοχοΐαἀρχιοινοχοΐαι
GENἀρχιοινοχοΐαςἀρχιοινοχοϊῶν
DATἀρχιοινοχοΐᾳἀρχιοινοχοΐαις
ACCἀρχιοινοχοΐανἀρχιοινοχοΐας
ἀρχιοινοχοΐαν
ἀρχιοινοχόον
ἀρχιοινοχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief wine taster, chief cupbearer, head wine steward
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιοινοχόοςἀρχιοινοχόοι
GENἀρχιοινοχόουἀρχιοινοχόων
DATἀρχιοινοχόῳἀρχιοινοχόοις
ACCἀρχιοινοχόονἀρχιοινοχόους
VOCἀρχιοινοχόεἀρχιοινοχόοι
ἀρχιοινοχόου
ἀρχιοινοχόῳ
ἀρχιπατριῶται
ἀρχιπατριώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head of a family
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιπατριώτηςἀρχιπατριῶται
GENἀρχιπατριώτουἀρχιπατριωταιῶν
DATἀρχιπατριώτῃἀρχιπατριώταις
ACCἀρχιπατριώτηνἀρχιπατριώτας
ἀρχιποίμενος
ἀρχιποίμην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief shepherd
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιποίμηνἀρχιποίμενες
GENἀρχιποίμενοςἀρχιποίμενων
DATἀρχιποίμενιἀρχιποίμεσι(ν)
ACCἀρχιποίμεναἀρχιποίμενας
VOCἀρχιποίμηνἀρχιποίμενες
ἀρχισιτοποιόν
ἀρχισιτοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχισιτοποιόςἀρχισιτοποιοί
GENἀρχισιτοποιοῦἀρχισιτοποιῶν
DATἀρχισιτοποιῷἀρχισιτοποιοῖς
ACCἀρχισιτοποιόνἀρχισιτοποιούς
VOCἀρχισιτοποιέἀρχισιτοποιοί
ἀρχισιτοποιοῦ
ἀρχισιτοποιῷ
ἀρχιστράτηγον
ἀρχιστράτηγος
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιστράτηγοςἀρχιστράτηγοι
GENἀρχιστρατήγουἀρχιστρατήγων
DATἀρχιστρατήγῳἀρχιστρατήγοις
ACCἀρχιστράτηγονἀρχιστρατήγους
VOCἀρχιστράτηγεἀρχιστράτηγοι
ἀρχιστρατήγου
ἀρχιστρατήγῳ
ἀρχισυνάγωγοι
ἀρχισυνάγωγον
ἀρχισυνάγωγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: (chief) ruler of the synagogue
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχισυνάγωγοςἀρχισυνάγωγοι
GENἀρχισυναγώγουἀρχισυναγώγων
DATἀρχισυναγώγῳἀρχισυναγώγοις
ACCἀρχισυνάγωγονἀρχισυναγώγους
VOCἀρχισυνάγωγεἀρχισυνάγωγοι
ἀρχισυναγώγου
ἀρχισυναγώγῳ
ἀρχισυναγώγων
ἀρχισωματοφύλακα
ἀρχισωματοφύλακες
ἀρχισωματοφύλαξ
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: chief bodyguard, chief of the body-guard, head of security service
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχισωματοφύλαξἀρχισωματοφύλακες
GENἀρχισωματοφύλακοςἀρχισωματοφυλάκων
DATἀρχισωματοφύλακιἀρχισωματοφύλαξι
ACCἀρχισωματοφύλακαἀρχισωματοφύλακας
VOCἀρχισωματοφύλαξἀρχισωματοφύλακες
ἀρχιτέκτονα
ἀρχιτεκτονεῖν
ἀρχιτεκτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be the architect, be master workman
  • to work as commissioner of building works:
  • to design and construct
 • Forms:
  • ἀρχιτεκτονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀρχιτεκτονῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρχιτεκτόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀρχιτεκτονῆσαι
ἀρχιτέκτονι
ἀρχιτεκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: architecture, construction, workmanship
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιτεκτονίαἀρχιτεκτονίαι
GENἀρχιτεκτονίαςἀρχιτεκτονιῶν
DATἀρχιτεκτονίᾳἀρχιτεκτονίαις
ACCἀρχιτεκτονίανἀρχιτεκτονίας
ἀρχιτεκτονίας
ἀρχιτέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a chief constructor, contractor, master builder, chief architect, chief-artificer, director of works
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιτέκτωνἀρχιτέκτονες
GENἀρχιτέκτονοςἀρχιτεκτόνων
DATἀρχιτέκτονιἀρχιτέκτοσι
ACCἀρχιτέκτοναἀρχιτέκτονας
VOCἀρχιτέκτωνἀρχιτέκτονες
ἀρχιτελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a principle tax-gatherer, chief among the publicans
ἀρχιτρίκλινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head waiter, butler, toastmaster, entertainment director, governor (ruler) of the feast
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιτρίκλινοςἀρχιτρίκλινοι
GENἀρχιτρικλίνουἀρχιτρικλίνων
DATἀρχιτρικλίνῳἀρχιτρικλίνοις
ACCἀρχιτρίκλινονἀρχιτρικλίνους
VOCἀρχιτρίκλινεἀρχιτρίκλινοι
ἀρχιτρικλίνῳ
ἀρχίφυλοι
ἀρχίφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: tribal chief, chief of a tribe
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρχίφυλοςἀρχίφυλον
GENἀρχιφύλου
DATἀρχιφύλῳ
ACCἀρχίφυλον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρχίφυλοιἀρχίφυλα
GENἀρχιφύλων
DATἀρχιφύλοις
ACCἀρχιφύλουςἀρχίφυλα
ἀρχιφύλους
ἄρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἄρχω
ἄρχοντα
ἄρχοντας
ἄρχοντες
ἄρχοντι
ἀρχοντικάς
ἀρχοντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: associate of a ruler, of a ruler
 • Forms:
  • ἀρχοντικάς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
ἄρχοντος
ἀρχόντων
ἄρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσι(ν)
ἀρχουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχω
 • Present
 • ἄρχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἄρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἄρχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἄρχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἄρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἄρχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀρχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἄρχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀρχομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀρχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀρχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἄρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἄρχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἄρχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ἀρχούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἀρχουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Imperfect
 • Future
 • ἄρξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἄρξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἄρξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἄρξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἄρξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἄρξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἄρξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἄρξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἄρξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἄρξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀρξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀρξάμενον
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • ἀρξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀρξαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἀρξαμένῳ Part: Aor Mid Dat Sing Masc
 • ἄρξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἄρξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἄρξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἄρξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἄρξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἄρξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἄρξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἄρξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἀρξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἄρξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἦρξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἠρξάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἦρξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤρξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἦρξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἦρξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤρξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἤρχατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἦργμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἦρκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἄρχων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ruler, magistrate, prince, captain, governor, premier
  • someone who is charged with important functions
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄρχωνἄρχοντες
GENἄρχοντοςἀρχόντων
DATἄρχοντιἄρχουσι(ν)
ACCἄρχονταἄρχοντας
VOCἄρχονἄρχοντες