ἀρχάγγελον
ἀρχάγγελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: archangel
 • Forms:
  • ἀρχάγγελον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχαγγέλου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχαγγέλῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχαγγέλου
ἀρχαγγέλῳ
ἄρχαι
ἀρχαῖα
ἀρχαία
ἀρχαίαις
ἀρχαίαν
ἀρχαίας
ἀρχαῖοι
ἀρχαίοις
ἀρχαῖον
ἀρχαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • old, ancient
  • former, original, from the beginning
  • early
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρχαῖοςἀρχαίαἀρχαῖον
GENἀρχαίουἀρχαίαςἀρχαίου
DATἀρχαίῳἀρχαίᾳἀρχαίῳ
ACCἀρχαῖονἀρχαίανἀρχαῖον
VOCἀρχαῖεἀρχαίαἀρχαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρχαῖοιἀρχαῖαιἀρχαῖα
GENἀρχαίωνἀρχαίωνἀρχαίων
DATἀρχαίοιςἀρχαίαιςἀρχαίοις
ACCἀρχαίουςἀρχαίαςἀρχαῖα
VOCἀρχαῖοιἀρχαῖαιἀρχαῖα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀρχαιοτέρων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Comp
 • ἀρχαιότεροι Adj: Nom Plur Masc Comp
ἀρχαιότεροι
ἀρχαιοτέρων
ἀρχαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: antiquity, early
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχαιότης 
GEN  
DAT  
ACCἀρχαιότητα 
ἀρχαιότητα
ἀρχαίου
ἀρχαίους
ἀρχαῖς
ἀρχαίῳ
ἀρχαίων
ἀρχάς
ἄρχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεγόνον
ἀρχέγονος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρχέγονοςἀρχέγονον
ἀρχεγόνον
GENἀρχεγόνου
DATἀρχεγόνῳ
ACCἀρχέγονον
ἀρχεγόνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρχέγονοιἀρχέγονα
GENἀρχεγόνων
DATἀρχεγόνοις
ACCἀρχεγόνουςἀρχέγονα
ἄρχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεῖα
ἄρχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἄρχω
ἀρχείοις
ἀρχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: official records, original documents, town-hall, magistrate's residence, senate-house
 • Forms:
  • ἀρχεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀρχείοις Noun: Dat Plur Neut
ἄρχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Re. Beginning:
   • beginning, commencement, starting point
   • first arrival
   • origin, beginning, head (of a river)
   • front (e.g., the front seat)
   • first cause
   • headwaters, upper tributaries of a river
  • Re. Ruling:
   • ruler, one who rules, authority (i.e., first in command)
   • rule, dominion
   • high office
   • domain, sovereign realm
   • leadership position (e.g., military commander)
  • Re. Other meanings:
   • Plural: corners (of a sheet) (i.e., the first part of a sheet)
   • the far end
   • top of mountain, summit
   • something of prime importance
   • division of an army, company
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχήἄρχαι
GENἀρχῆςἀρχῶν
DATἀρχῇἀρχαῖς
ACCἀρχήνἀρχάς
ἀρχῇ
ἀρχηγέτῃ
ἀρχηγέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: author, originator, a first leader, the founder
 • Forms:
  • ἀρχηγέτῃ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχηγοί
ἀρχηγοῖς
ἀρχηγόν
ἀρχηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leader, ruler, prince, chief
  • someone who begins (something)
  • initiator, originator, founder
 • Forms:
  • ἀρχηγοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀρχηγοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀρχηγόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχηγούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀρχηγῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀρχηγούς
ἀρχηγῶν
ἀρχῆθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the beginning, from of old, from olden time
ἀρχήν
ἀρχῆς
ἀρχιδεσμοφύλακος
ἀρχιδεσμοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief jailer, chief prison guard, warden
 • Forms:
  • ἀρχιδεσμοφύλακος Noun: Gen Sing Masc
ἀρχιδεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prison governor, chief prison guard, warden
ἀρχιεράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be high-priest, serve as high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀρχιερᾶσθαι
ἀρχιερατεύειν
ἀρχιερατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατεύειν Verb: Pres Act Infin
ἀρχιερατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: high-priestly, of the high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατικοῦ Adj: Gen Sing Neut
ἀρχιερατικοῦ
ἀρχιερέα
ἀρχιερεῖ
ἀρχιερεῖς
ἀρχιερεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief priest, high priest, chief of the priests
 • Forms:
  • ἀρχιερέα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιερεῖ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀρχιερεῖς Noun: Nom/Acc Plur Masc
  • ἀρχιερεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἀρχιερεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
  • ἀρχιερέων Noun: Gen Plur Masc
  • ἀρχιερέως Noun: Gen Sing Masc
ἀρχιερεῦσι
ἀρχιερεῦσιν
ἀρχιερέων
ἀρχιερέως
ἀρχιερωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the high-priesthood
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύναι
GENἀρχιερωσύνηςἀρχιερωσυνῶν
DATἀρχιερωσύνῃἀρχιερωσύναις
ACCἀρχιερωσύνηνἀρχιερωσύνας
VOCἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύναι
ἀρχιερωσύνην
ἀρχιερωσύνης
ἀρχιευνοῦχον
ἀρχιευνοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief eunuch, chief of the eunuchs
 • Forms:
  • ἀρχιευνοῦχον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιευνούχου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχιευνούχῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιευνούχου
ἀρχιευνούχῳ
ἀρχιλῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber chieftain
ἀρχιμάγειρον
ἀρχιμάγειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker, chief cook
 • Forms:
  • ἀρχιμάγειρον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιμαγείρου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχιμαγείρῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιμαγείρου
ἀρχιμαγείρῳ
ἀρχιοινοχοΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: office of chief cupbearer, chief wine taster
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιοινοχοΐα 
GEN  
DAT  
ACCἀρχιοινοχοΐαν 
ἀρχιοινοχοΐαν
ἀρχιοινοχόον
ἀρχιοινοχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief wine taster, chief cupbearer
 • Forms:
  • ἀρχιοινοχόον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιοινοχόου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχιοινοχόῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιοινοχόου
ἀρχιοινοχόῳ
ἀρχιπατριῶται
ἀρχιπατριώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head of a family
 • Forms:
  • ἀρχιπατριῶται Noun: Nom Plur Masc
ἀρχιποίμενος
ἀρχιποίμην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief shepherd
 • Forms:
  • ἀρχιποίμενος Noun: Gen Sing Masc
ἀρχισιτοποιόν
ἀρχισιτοποιός
ἀρχισιτοποιοῦ
ἀρχισιτοποιῷ
ἀρχιστράτηγον
ἀρχιστράτηγος
ἀρχιστρατήγου
ἀρχιστρατήγῳ
ἀρχισυνάγωγοι
ἀρχισυνάγωγον
ἀρχισυνάγωγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: (chief) ruler of the synagogue
 • Forms:
  • ἀρχισυνάγωγοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἀρχισυνάγωγον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχισυναγώγου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχισυναγώγῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀρχισυναγώγων Noun: Gen Plur Masc
ἀρχισυναγώγου
ἀρχισυναγώγῳ
ἀρχισυναγώγων
ἀρχισωματοφύλακα
ἀρχισωματοφύλακες
ἀρχισωματοφύλαξ
ἀρχιτέκτονα
ἀρχιτεκτονεῖν
ἀρχιτεκτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be the architect, be master workman
  • to work as commissioner of building works:
  • to design and construct
 • Forms:
  • ἀρχιτεκτονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀρχιτεκτονῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρχιτεκτόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀρχιτεκτονῆσαι
ἀρχιτέκτονι
ἀρχιτεκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: architecture, construction, workmanship
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιτεκτονίαἀρχιτεκτονίαι
GENἀρχιτεκτονίαςἀρχιτεκτονιῶν
DATἀρχιτεκτονίᾳἀρχιτεκτονίαις
ACCἀρχιτεκτονίανἀρχιτεκτονίας
ἀρχιτεκτονίας
ἀρχιτέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a chief constructor, contractor, master builder, chief architect, chief-artificer, director of works
 • Forms:
  • ἀρχιτέκτονα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιτέκτονι Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιτελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a principle tax-gatherer, chief among the publicans
ἀρχιτρίκλινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head waiter, butler, toastmaster, entertainment director, governor (ruler) of the feast
 • Forms:
  • ἀρχιτρικλίνῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιτρικλίνῳ
ἀρχίφυλοι
ἀρχίφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tribal chief, chief of a tribe
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρχίφυλοςἀρχίφυλον
GENἀρχιφύλου
DATἀρχιφύλῳ
ACCἀρχίφυλον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρχίφυλοιἀρχίφυλα
GENἀρχιφύλων
DATἀρχιφύλοις
ACCἀρχιφύλουςἀρχίφυλα
ἀρχιφύλους
ἄρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ἄρχω
ἄρχοντα
ἄρχοντας
ἄρχοντες
ἄρχοντι
ἀρχοντικάς
ἀρχοντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: associate of a ruler, of a ruler
 • Forms:
  • ἀρχοντικάς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
ἄρχοντος
ἀρχόντων
ἄρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσι
ἄρχουσιν
ἀρχουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to rule, reign over (someone, something)
   • to regulate
   • to manage, administer
  • Middle:
   • to begin, make beginning, commence
   • to be first (to do something), lead off
   • to act forthwith
 • Cognates: ἐνάρχομαι, ἀπάρχω, ἄρχω, ἐξάρχω, ἐπάρχω, κατάρχω, προϋπάρχω, ὑπάρχω
 • Forms:
  • ἄρξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀρξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀρξάμενον
   • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Neut
   • Verb: Aor Mid Part Nom Sing Neut
  • ἀρξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀρξαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἀρξαμένῳ Verb: Aor Mid Part Dat Sing Masc
  • ἄρξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀρξάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἄρξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἄρξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἄρξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἄρξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἄρξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἄρξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἄρξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἄρξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἄρξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἄρξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἄρξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἄρξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἄρξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἄρξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἄρξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀρξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἄρξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἄρχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἄρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἄρχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἄρχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἄρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἄρχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀρχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἄρχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀρχομένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
  • ἀρχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀρχομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἄρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἄρχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἄρχουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἀρχούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἀρχουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἦργμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἦρκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἦρξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρξάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἦρξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤρξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἦρξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἤρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἦρξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤρξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἤρχατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
ἄρχων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ruler, magistrate, prince, captain
  • someone who is charged with important functions
 • Forms:
  • ἄρχοντα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄρχοντας Noun: Acc Plur Masc
  • ἄρχοντες Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • ἄρχοντι Noun: Dat Sing Masc
  • ἄρχοντος Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχόντων Noun: Gen Plur Masc
  • ἄρχουσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρχουσι(ν) Noun: Dat Plur Masc