ἀρχάγγελον
ἀρχάγγελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: archangel
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχάγγελοςἀρχάγγελοι
GENἀρχαγγέλουἀρχαγγέλων
DATἀρχαγγέλῳἀρχαγγέλοις
ACCἀρχάγγελονἀρχαγγέλους
VOCἀρχάγγελεἀρχάγγελοι
ἀρχαγγέλου
ἀρχαγγέλῳ
ἄρχαι
ἀρχαῖα
ἀρχαία
ἀρχαίαις
ἀρχαίαν
ἀρχαίας
ἀρχαῖοι
ἀρχαίοις
ἀρχαῖον
ἀρχαῖος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρχαῖοςἀρχαίαἀρχαῖον
GENἀρχαίουἀρχαίαςἀρχαίου
DATἀρχαίῳἀρχαίᾳἀρχαίῳ
ACCἀρχαῖονἀρχαίανἀρχαῖον
VOCἀρχαῖεἀρχαίαἀρχαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρχαῖοιἀρχαῖαιἀρχαῖα
GENἀρχαίωνἀρχαίωνἀρχαίων
DATἀρχαίοιςἀρχαίαιςἀρχαίοις
ACCἀρχαίουςἀρχαίαςἀρχαῖα
VOCἀρχαῖοιἀρχαῖαιἀρχαῖα
ἀρχαιότεροι
ἀρχαιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀρχαῖος
 • Meaning: older
ἀρχαιοτέρων
ἀρχαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: antiquity, early
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχαιότηςἀρχαιότητες
GENἀρχαιότητοςἀρχαιοτήτων
DATἀρχαιότητιἀρχαιότησιν
ACCἀρχαιότηταἀρχαιότητας
ἀρχαιότητα
ἀρχαίου
ἀρχαίους
ἀρχαῖς
ἀρχαίῳ
ἀρχαίων
ἀρχάς
ἄρχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεγόνον
ἀρχέγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: original author, originator, source
 • Forms:
ἀρχεδέατρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief seneschal
ἄρχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεῖα
ἄρχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἄρχω
ἀρχείοις
ἀρχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: official records, original documents, town-hall, magistrate’s residence, senate-house
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀρχεῖονἀρχεῖα
GENἀρχείουἀρχείων
DATἀρχείῳἀρχείοις
ACCἀρχεῖονἀρχεῖα
ἄρχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Re. Beginning:
   • beginning, commencement, starting point
   • ancient, oldest
   • first arrival
   • origin, beginning, head (of a river)
   • front (e.g., the front seat)
   • first cause
   • headwaters, upper tributaries of a river
  • Re. Ruling:
   • ruler, one who rules, authority (i.e., first in command)
   • rule, dominion
   • high office
   • domain, sovereign realm
   • leadership position (e.g., military commander)
  • Re. Other meanings:
   • Plural: corners (of a sheet) (i.e., the first part of a sheet)
   • the far end
   • top of mountain, summit
   • sum total

    Λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ἰσραὴλ
    Take the sum total of all the congregation of Israel’s sons (Num 1:2)

   • something of prime importance
   • division of an army, company
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχήἄρχαι
GENἀρχῆςἀρχῶν
DATἀρχῇἀρχαῖς
ACCἀρχήνἀρχάς
ἀρχῇ
ἀρχηγέτῃ
ἀρχηγέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: author, originator, a first leader, the founder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχηγέτηςἀρχηγέται
GENἀρχηγέτουἀρχηγετῶν
DATἀρχηγέτῃἀρχηγέταις
ACCἀρχηγέτηνἀρχηγέτας
ἀρχηγοί
ἀρχηγοῖς
ἀρχηγόν
ἀρχηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leader, ruler, prince, chief
  • someone who begins (something)
  • initiator, originator, founder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχηγόςἀρχηγοί
GENἀρχηγοῦἀρχηγῶν
DATἀρχηγῷἀρχηγοῖς
ACCἀρχηγόνἀρχηγούς
VOCἀρχηγέἀρχηγοί
ἀρχηγούς
ἀρχηγῶν
ἀρχῆθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the beginning, from of old, from olden time
ἀρχήν
ἀρχῆς
ἀρχιδεσμοφύλακος
ἀρχιδεσμοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief jailer, chief prison guard, warden
 • Forms:
ἀρχιδεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prison governor, chief prison guard, warden
ἀρχιεράομαι
 • Meaning: to be high priest, serve as high priest
 • Forms:
  • ἀρχιερᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀρχιερᾶσθαι
ἀρχιερατεύειν
ἀρχιερατεύω
 • Meaning: to be high priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατεύειν Verb: Pres Act Infin
ἀρχιερατικός
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: high priestly, of the high priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατικοῦ Adj: Gen Sing Neut
ἀρχιερατικοῦ
ἀρχιερέα
ἀρχιερεῖ
ἀρχιερεῖς
ἀρχιερεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief priest, high priest, chief of the priests
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιερεύςἀρχιερεῖς
GENἀρχιερέωςἀρχιερέων
DATἀρχιερεῖἀρχιερεῦσι(ν)
ACCἀρχιερέαἀρχιερέας
ἀρχιερεῦσι, ἀρχιερεῦσιν
ἀρχιερέων
ἀρχιερέως
ἀρχιερωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the high priesthood
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύναι
GENἀρχιερωσύνηςἀρχιερωσυνῶν
DATἀρχιερωσύνῃἀρχιερωσύναις
ACCἀρχιερωσύνηνἀρχιερωσύνας
VOCἀρχιερωσύνηἀρχιερωσύναι
ἀρχιερωσύνην
ἀρχιερωσύνης
ἀρχιεταῖρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief friend
ἀρχιευνοῦχον
ἀρχιευνοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief eunuch, chief of the eunuchs
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιευνοῦχοςἀρχιευνοῦχοι
GENἀρχιευνούχουἀρχιευνούχων
DATἀρχιευνούχῳἀρχιευνούχοις
ACCἀρχιευνοῦχονἀρχιευνούχους
VOCἀρχιευνοῦχεἀρχιευνοῦχοι
ἀρχιευνούχου
ἀρχιευνούχῳ
ἀρχικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: royal
ἀρχικούς
ἀρχιλῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber chieftain
ἀρχιμάγειρον
ἀρχιμάγειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker, chief cook
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιμάγειροςἀρχιμάγειροι
GENἀρχιμαγείρουἀρχιμαγείρων
DATἀρχιμαγείρῳἀρχιμαγείροις
ACCἀρχιμάγειρονἀρχιμαγείρους
VOCἀρχιμάγειρεἀρχιμάγειροι
ἀρχιμαγείρου
ἀρχιμαγείρῳ
ἀρχιοινοχοΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: office of chief cupbearer, chief wine taster
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιοινοχοΐαἀρχιοινοχοΐαι
GENἀρχιοινοχοΐαςἀρχιοινοχοϊῶν
DATἀρχιοινοχοΐᾳἀρχιοινοχοΐαις
ACCἀρχιοινοχοΐανἀρχιοινοχοΐας
ἀρχιοινοχοΐαν
ἀρχιοινοχόον
ἀρχιοινοχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief wine taster, chief cupbearer, head wine steward
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιοινοχόοςἀρχιοινοχόοι
GENἀρχιοινοχόουἀρχιοινοχόων
DATἀρχιοινοχόῳἀρχιοινοχόοις
ACCἀρχιοινοχόονἀρχιοινοχόους
VOCἀρχιοινοχόεἀρχιοινοχόοι
ἀρχιοινοχόου
ἀρχιοινοχόῳ
ἀρχιπατριῶται
ἀρχιπατριώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head of a family
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιπατριώτηςἀρχιπατριῶται
GENἀρχιπατριώτουἀρχιπατριωταιῶν
DATἀρχιπατριώτῃἀρχιπατριώταις
ACCἀρχιπατριώτηνἀρχιπατριώτας
ἀρχιποίμενος
ἀρχιποίμην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief shepherd
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιποίμηνἀρχιποίμενες
GENἀρχιποίμενοςἀρχιποίμενων
DATἀρχιποίμενιἀρχιποίμεσι(ν)
ACCἀρχιποίμεναἀρχιποίμενας
VOCἀρχιποίμηνἀρχιποίμενες
ἀρχισιτοποιόν
ἀρχισιτοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχισιτοποιόςἀρχισιτοποιοί
GENἀρχισιτοποιοῦἀρχισιτοποιῶν
DATἀρχισιτοποιῷἀρχισιτοποιοῖς
ACCἀρχισιτοποιόνἀρχισιτοποιούς
VOCἀρχισιτοποιέἀρχισιτοποιοί
ἀρχισιτοποιοῦ
ἀρχισιτοποιῷ
ἀρχιστράτηγον
ἀρχιστράτηγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief commander, commander-in-chief
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιστράτηγοςἀρχιστράτηγοι
GENἀρχιστρατήγουἀρχιστρατήγων
DATἀρχιστρατήγῳἀρχιστρατήγοις
ACCἀρχιστράτηγονἀρχιστρατήγους
VOCἀρχιστράτηγεἀρχιστράτηγοι
ἀρχιστρατήγου
ἀρχιστρατήγῳ
ἀρχισυνάγωγοι
ἀρχισυνάγωγον
ἀρχισυνάγωγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: (chief) ruler of the synagogue
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχισυνάγωγοςἀρχισυνάγωγοι
GENἀρχισυναγώγουἀρχισυναγώγων
DATἀρχισυναγώγῳἀρχισυναγώγοις
ACCἀρχισυνάγωγονἀρχισυναγώγους
VOCἀρχισυνάγωγεἀρχισυνάγωγοι
ἀρχισυναγώγου
ἀρχισυναγώγῳ
ἀρχισυναγώγων
ἀρχισωματοφύλακα
ἀρχισωματοφύλακας
ἀρχισωματοφύλακες
ἀρχισωματοφυλάκων
ἀρχισωματοφύλαξ
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: chief bodyguard, chief of the body-guard, head of security service
 • Forms:
ἀρχιτέκτονα
ἀρχιτεκτονεῖν
ἀρχιτεκτονέω
 • Meaning:
  • to be the architect, be master workman
  • to work as commissioner of building works:
  • to design and construct
 • Forms:
  • ἀρχιτεκτονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀρχιτεκτονῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρχιτεκτόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀρχιτεκτονῆσαι
ἀρχιτέκτονι
ἀρχιτεκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: architecture, construction, workmanship
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρχιτεκτονίαἀρχιτεκτονίαι
GENἀρχιτεκτονίαςἀρχιτεκτονιῶν
DATἀρχιτεκτονίᾳἀρχιτεκτονίαις
ACCἀρχιτεκτονίανἀρχιτεκτονίας
ἀρχιτεκτονίας
ἀρχιτέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a chief constructor, contractor, master builder, chief architect, chief-artificer, director of works
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιτέκτωνἀρχιτέκτονες
GENἀρχιτέκτονοςἀρχιτεκτόνων
DATἀρχιτέκτονιἀρχιτέκτοσι
ACCἀρχιτέκτοναἀρχιτέκτονας
VOCἀρχιτέκτωνἀρχιτέκτονες
ἀρχιτελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a principle tax-gatherer, chief among the publicans
ἀρχιτρίκλινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head waiter, butler, toastmaster, entertainment director, governor (ruler) of the feast
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρχιτρίκλινοςἀρχιτρίκλινοι
GENἀρχιτρικλίνουἀρχιτρικλίνων
DATἀρχιτρικλίνῳἀρχιτρικλίνοις
ACCἀρχιτρίκλινονἀρχιτρικλίνους
VOCἀρχιτρίκλινεἀρχιτρίκλινοι
ἀρχιτρικλίνῳ
ἀρχίφυλοι
ἀρχίφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: tribal chief, chief of a tribe
 • Forms:
ἀρχιφύλους
ἄρχομαι
ἀρχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἄρχω
ἄρχοντα
ἄρχοντας
ἄρχοντες
ἄρχοντι
ἀρχοντικάς
ἀρχοντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: associate of a ruler, of a ruler
 • Forms:
  • ἀρχοντικάς Adj: Gen Sing Fem
  • ἀρχοντικάς Adj: Acc Plur Fem
ἄρχοντος
ἀρχόντων
ἀρχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader, chief, commander
ἄρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσι, ἄρχουσιν
ἀρχουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχω
 • Meaning:
  • Active:
   • to rule, reign over (someone, something)
   • to regulate
   • to manage, administer, supervise
  • Middle:
   • to begin, make beginning, commence
   • to be first (to do something), lead off
   • to act forthwith
 • Forms:
Present
 • ἄρχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἄρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἄρχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἄρχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἄρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἄρχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀρχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἄρχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀρχομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀρχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀρχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἄρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἄρχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἄρχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ἀρχούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἀρχουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
Imperfect
Future
 • ἄρξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἄρξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἄρξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἄρξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἄρξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἄρξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἄρξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἄρξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἄρξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἦρξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἦρξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἦρξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἦρξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἄρξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἄρξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἄρξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἠρξάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἤρξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἤρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἤρξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἤρχατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἄρξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἄρξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἄρξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἄρξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀρξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἄρξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἄρξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀρξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀρξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • ἀρξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • ἀρξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀρξαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἀρξαμένῳ Part: Aor Mid Dat Sing Masc
 • ἄρξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • ἦργμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἦρκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἄρχων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ruler, one who rules (but with less authority and power than βασιλεύς)
  • one who is given important functions to carry out
  • administrator, executor
  • ruler, magistrate, prince, captain, governor, premier
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄρχωνἄρχοντες
GENἄρχοντοςἀρχόντων
DATἄρχοντιἄρχουσι(ν)
ACCἄρχονταἄρχοντας
VOCἄρχονἄρχοντες
ἀρχῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: beginning, ruler
 • Root: ἀρχή