ἄρνα
ἄρνας
ἄρνασι
ἀρνάσιν
ἀρνεῖσθαι
ἀρνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to say that a statement heard or presented is untrue
  • to deny (the value of or validity of), contradict, disavow, reject, abnegate, refuse, disown
  • to contradict, disavow, reject, abnegate, refuse, disown
  • to refuse (to do)
  • to repent
 • Cognates: ἀπαρνέομαι, ἀρνέομαι, ἐξαρνέομαι
 • Forms:
  • ἠρνησάμην Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἠρνήθησαν Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἠρνημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἠρνημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀρνεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἄρνησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
  • ἀρνησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀρνησαμένοις Verb: Aor Mid/Pass part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀρνησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀρνησαμένους Verb: Aor Mid/Pass part Acc Plur masc
  • ἀρνήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • ἀρνησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • ἀρνήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀρνήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀρνήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἄρνησιν Verb: Pres Mid/Pass subj 2nd sing
  • ἀρνήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀρνησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀρνήσονται
   • Verb: Fut Mid/Pass ind 3rd plur
   • Verb: FutPerf Mid/Pass ind 3rd plur
  • ἀρνήσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἀρνούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀρνούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀρνούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀρνουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀρνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἠρνεῖτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠρνημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠρνήσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἠρνήσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἠρνήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠρνήσω Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἤρνηται Verb: Perf Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠρνοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἄρνες
ἄρνησαι
ἀρνησάμενοι
ἀρνησαμένοις
ἀρνησάμενος
ἀρνησαμένους
ἀρνήσασθαι
ἀρνησάσθω
ἀρνήσεσι
ἀρνήσεται
ἀρνήσεως
ἀρνήσῃ
ἀρνήσηται
ἄρνησιν
ἄρνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: denial
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄρνησιςἀρνήσεις
GENἀρνήσεωςἀρνήσεων
DATἀρνήσειἀρνήσεσι(ν)
ACCἄρνησινἀρνήσεις
ἀρνήσομαι
ἀρνησόμεθα
ἀρνήσονται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass ind 3rd plur
  • Verb: FutPerf Mid/Pass ind 3rd plur
 • Root: ἀρνέομαι
ἀρνήσωνται
ἀρνία
ἀρνίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lamb, young lamb, sheep
 • Forms:
  • ἀρνία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀρνίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἀρνίῳ Noun: Dat Sing Neut
ἀρνίου
ἀρνίῳ
ἀρνός
ἀρνούμεθα
ἀρνούμενοι
ἀρνούμενος
ἀρνουμένων
ἀρνοῦνται
ἀρνῶν