ἄρνα
ἄρνας
ἀρνάσι, ἀρνάσιν
ἀρνεῖσθαι
ἀρνέομαι
 • Meaning:
  • to say that a statement heard or presented is untrue
  • to deny (the value of or validity of)
  • to contradict, disavow, reject, abnegate, refuse, disown
  • to refuse (to do)
  • to repent
 • Forms:
Present
 • ἄρνησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἀρνεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀρνήσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἀρνούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀρνούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀρνούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀρνουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀρνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἠρνεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρνοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀρνήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀρνήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀρνησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀρνήσονται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀρνήσονται Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἠρνησάμην Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἠρνήθησαν Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἄρνησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀρνησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀρνησαμένοις Part: Aor Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀρνησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀρνησαμένους Part: Aor Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀρνήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • ἀρνησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἀρνήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἠρνήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἠρνήσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἠρνήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἠρνήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἀρνήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἠρνημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἠρνημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἠρνημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἤρνηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἄρνες
ἄρνησαι
ἀρνησάμενοι
ἀρνησαμένοις
ἀρνησάμενος
ἀρνησαμένου
ἀρνησαμένους
ἀρνήσασθαι
ἀρνησάσθω
ἀρνήσεσι
ἀρνήσεται
ἀρνήσεως
ἀρνήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀρνέομαι
ἀρνήσηται
ἄρνησιν
ἄρνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: denial
ἀρνήσομαι
ἀρνησόμεθα
ἀρνήσονται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀρνέομαι
ἀρνήσωνται
ἀρνία
ἀρνίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lamb, young lamb, sheep
 • Forms:
ἀρνίου
ἀρνίῳ
ἀρνίων
ἀρνός
ἀρνούμεθα
ἀρνούμενοι
ἀρνούμενος
ἀρνουμένων
ἀρνοῦνται
ἀρνῶν

prev top next