ἅρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a war-chariot
  • a warrior mounted on a war-chariot
  • a carriage (for transporting people)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἅρμαἅρματα
GENἅρματοςἁρμάτων
DATἅρματιἅρμασι(ν)
ACCἅρμαἅρματα
ἅρμασι
ἅρμασιν
ἅρματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἅρμα
ἁρματηλάτην
ἁρματηλάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a charioteer, chariot driver
 • Forms:
  • ἁρματηλάτην Noun: Acc Sing Masc
ἅρματι
ἅρματος
ἁρμάτων
ἁρμογαί
ἁρμογαῖς
ἁρμογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: joint (in masonry), junction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁρμογήἁρμογαί
GENἁρμογῆςἁρμογῶν
DATἁρμογῇἁρμογαῖς
ACCἁρμογήνἁρμογάς
VOCἁρμογήἁρμογαί
ἁρμογῇ
ἁρμογήν
ἁρμόζεις
ἁρμόζεται
ἁρμόζονται
ἁρμόζοντες
ἁρμόζοντας
ἁρμόζουσα
ἁρμόζουσαν
ἁρμόζουσι
ἁρμόζουσιν
ἁρμόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to adapt, fit into (something)
  • to fit with (something)
  • to fit together, join
  • to match up, be suitable, befit
  • to join, give in marriage, become engaged
  • to tune (the strings of a lute), set in order
 • Cognates: ἁρμόζω, ἐναρμόζω, ἐφαρμόζω, συναρμόζω
 • Forms:
 • Present
 • ἁρμόζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἁρμόζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁρμόζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • ἁρμόζοντας Verb: Pres Act Part Acc plur masc
 • ἁρμόζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἁρμόζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἁρμόζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἁρμόζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἁρμόζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἁρμόσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁρμόσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἁρμόσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Aorist
 • ἁρμόσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἁρμοσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἡρμοσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἥρμοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἡρμόσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἡρμοσμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἡρμοσμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Neut
 • ἡρμοσμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
 • ἡρμοσμένα
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
ἁρμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • joint, mode, key
  • music
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁρμονίαἁρμονίαι
GENἁρμονίαςἁρμονιῶν
DATἁρμονίᾳἁρμονίαις
ACCἁρμονίανἁρμονίας
ἁρμονίαν
ἁρμονίας
ἁρμόνιον
ἁρμόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fitting, harmonious, agreeing, suited
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁρμόνιοςἁρμόνιον
GENἁρμονίου
DATἁρμονίῳ
ACCἁρμόνιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἁρμόνιοιἁρμόνια
GENἁρμονίων
DATἁρμονίοις
ACCἁρμονίουςἁρμόνια
ἁρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a joint, an articulation
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἁρμόςἁρμοί
GENἁρμοῦἁρμῶν
DATἁρμῷἁρμοῖς
ACCἁρμόνἁρμούς
VOCἁρμέἁρμοί
ἁρμόσαι
ἁρμόσει
ἁρμοσθῆναι
ἁρμόσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμόσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμῶν