ἦρα, ᾖρα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: αἴρω
ἦραν, ᾖραν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἦρας, ᾖρας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἠράσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐράω
ἠράσω
ἤρατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: αἴρω
ἠργάζετο
ἠργάζοντο
ἠργασάμην
ἠργάσαντο
ἠργάσατο
ἤργει
ἤργησαν
ἤργησεν
ἦργμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἠρδαλωμένῳ
ἦρε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἠρέθισε
ἠρέθισεν
ἤρεισεν
ᾑρεῖτο
ἠρεμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be still (without moving), silent (esp. from grief)
 • Forms:
  • ἠρεμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἠρεμάζων
ἤρεμον
ἤρεμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: quiet; tranquil
 • Forms:
  • ἤρεμον Adj: Acc Sing Masc
ἦρεν, ἦρε, ᾖρε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἤρεσαν
ἤρεσε
ἤρεσεν
ἤρεσκον
ᾑρέτικα
ᾑρέτικεν
ᾑρέτισα
ᾑρετισάμεθα
ᾑρετισάμην
ᾑρέτισαν
ᾑρετίσαντο
ᾑρετίσατο
ᾑρέτισε
ᾑρέτισεν
ᾑρετίσω
ἠρεύνα
ἠρεύνησαν
ἠρεύνησας
ἠρεύνησεν
ἠρεύνων
ἠρημώθη
ἠρημώθην
ἠρημωκότας
ἠρημωμέναις
ἠρημωμένας
ἠρημωμένη
ἠρημωμένην
ἠρημωμένης
ἠρημωμένον
ἠρημωμένων
ἠρήμωσα
ἠρήμωσαν
ἠρήμωσας
ἠρημώσατε
ἠρήμωσεν
ἠρήμωται
ἤρθη, ᾔρθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἤρθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἠριθεύετο
ἠριθμήθησαν
ἠριθμημέναι
ἠρίθμηνται
ἠρίθμησαν
ἠρίθμησας
ἠρίθμησεν
ἠρίθμηται
ἠρίστα
ἠρίστησαν
ἦρκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἦρκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἤρκεσεν
ἠρκέσθη
ἦρκται
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἠρμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἠρμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: αἴρω
ἠρμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἠρμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: αἴρω
ἡρμηνευμένην
ἡρμήνευσε
ἡρμοσάμην
ἥρμοσαν
ἡρμόσθησαν
ἡρμοσμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἡρμοσμένοι
ἡρμοσμένοις
ἡρμοσμένῳ
ἠρνεῖτο
ἠρνήθησαν
ἠρνημένοι
ἠρνημένοις
ἠρνημένος
ἠρνησάμην
ἠρνήσαντο
ἠρνήσασθε
ἠρνήσατο
ἠρνήσω
ἤρνηται
ἠρνοῦντο
ἦρξαι
ἠρξάμην
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἦρξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἤρξαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἦρξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἤρξατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἦρξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἤρξω
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ᾖρον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἤροσαν, ᾔροσαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἠροτρία
ἠροτριάσατε
ἡρπάγη
ἥρπαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Ind Act 1st Sing
  • Verb: Imperf Ind Act 3rd Plur
 • Root: ἁρπάζω
ἥρπακεν
ἥρπασα
ἥρπασαν
ἥρπασε
ἥρπασεν
ἡρπάσθη
ἡρπασμένον
ἡρπασμένος
ἠρρώστει
ἠρρώστησε
ἠρρώστησεν
ἦρται
ᾖρται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἠρτυμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀρτύω
ἠρυθρίων
ἠρυθροδανωμένα
ἤρχατο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἤρχετο
ἠρχιτεκτόνησεν
ἠρχόμην
ἤρχοντο
ἤρχου
ἥρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hero
 • Note: See Ἥρως City of Heroes
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἥρωςἥρωες, ἥρως
GENἥρωοςἡρώων
DATἥρωι, ἥρῳἥρωσι(ν)
ACCἥρωα, ἥρωἥρωας, ἥρως
VOCἥρωςἥρωες, ἥρως
ἠρώτα
ἠρωτήθη
ἠρωτημένος
ἠρώτησα
ἠρωτήσαμεν
ἠρώτησαν
ἠρώτησας
ἠρώτησε
ἠρώτησεν
ἠρώτουν
ἠρώτων