ἦρα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: αἴρω
ἦραν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἦρας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἠράσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐράω
ἠράσω
ἤρατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: αἴρω
ἠργάζετο
ἠργάζοντο
ἠργασάμην
ἠργάσαντο
ἠργάσατο
ἤργει
ἤργησαν
ἤργησεν
ἦργμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
top
ἠρδαλωμένῳ
ἦρε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἠρέθισε
ἠρέθισεν
ἤρεισεν
ᾑρεῖτο
ἠρεμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be still (without moving), silent (esp. from grief)
 • Forms:
  • ἠρεμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἠρεμάζων
ἤρεμον
ἤρεμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quiet; tranquil
 • Forms:
  • ἤρεμον Adj: Acc Sing Masc
ἦρεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἤρεσαν
ἤρεσε
ἤρεσεν
top
ἤρεσκον
ᾑρέτικα
ᾑρέτικεν
ᾑρέτισα
ᾑρετισάμεθα
ᾑρετισάμην
ᾑρέτισαν
ᾑρετίσαντο
ᾑρετίσατο
ᾑρέτισεν
ᾑρετίσω
ἠρεύνα
ἠρεύνησαν
ἠρεύνησας
ἠρεύνησεν
top
ἠρεύνων
ἠρημώθη
ἠρημώθην
ἠρημωκότας
ἠρημωμέναις
ἠρημωμένας
ἠρημωμένη
ἠρημωμένην
ἠρημωμένης
ἠρημωμένον
ἠρημωμένων
ἠρήμωσα
ἠρήμωσαν
ἠρήμωσας
ἠρημώσατε
top
ἠρήμωσεν
ἠρήμωται
ἤρθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἤρθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἠριθεύετο
ἠριθμήθησαν
ἠριθμημέναι
ἠρίθμηνται
ἠρίθμησαν
ἠρίθμησας
ἠρίθμησεν
ἠρίθμηται
ἠρίστα
ἠρίστησαν
ἦρκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
top
ἦρκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἤρκεσεν
ἠρκέσθη
ἦρκται
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἠρμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἠρμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: αἴρω
ἠρμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἠρμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: αἴρω
ἡρμηνευμένην
ἡρμήνευσε
ἡρμοσάμην
ἥρμοσαν
ἡρμόσθησαν
ἡρμοσμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἡρμοσμένοι
ἡρμοσμένοις
top
ἡρμοσμένῳ
ἠρνεῖτο
ἠρνήθησαν
ἠρνημένοι
ἠρνημένοις
ἠρνημένος
ἠρνησάμην
ἠρνήσαντο
ἠρνήσασθε
ἠρνήσατο
ἠρνήσω
ἤρνηται
ἠρνοῦντο
ἦρξαι
ἠρξάμην
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
top
ἦρξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἤρξαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἦρξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἤρξατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἦρξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἤρξω
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ᾖρον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἤροσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἠροτρία
ἠροτριάσατε
ἡρπάγη
ἥρπακεν
ἥρπασα
ἥρπασαν
ἥρπασε
top
ἥρπασεν
ἡρπάσθη
ἡρπασμένον
ἡρπασμένος
ἠρρώστει
ἠρρώστησε
ἠρρώστησεν
ἦρται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἠρτυμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀρτύω
ἠρυθρίων
ἠρυθροδανωμένα
ἤρχατο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἤρχετο
ἠρχιτεκτόνησεν
ἠρχόμην
top
ἤρχοντο
ἤρχου
ἥρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hero
 • Note: See Ἥρως City of Heroes
ἠρώτα
ἠρωτήθη
ἠρωτημένος
ἠρώτησα
ἠρωτήσαμεν
ἠρώτησαν
ἠρώτησας
ἠρώτησε
ἠρώτησεν
ἠρώτουν
ἠρώτων