ἥξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἥκω
ἥξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἥκω
ἥξετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἥκω
ἥξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἥκω
ἠξίου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἠξίουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀξιόω
ἠξιώθην
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀξιόω
ἠξίωσα
ἠξίωσας
ἠξιώσατε
ἠξιώσαμεν
ἠξίωσαν
ἠξίωσε
ἠξίωσεν
ἠξίωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἥξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἥκω
ἥξουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἥξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ἥκω
ἥξω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἥκω
ἥξων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἥκω
ἥξωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἥξωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἥκω