ὕπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγει
ὑπάγειν
ὑπάγεις
ὑπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγῃ
ὑπάγητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑπάγω
ὑπαγόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπαγορεύσωσιν
ὑπαγορεύω
ὑπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγουσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγω
 • Present
 • ὑπαγόντων
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd plur
 • ὑπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • ὑπάγουσαν
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • ὕπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάγειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑπάγῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάγητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ὑπάγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ὑπάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ὑπῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • Aorist
 • ὑπαχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ὑπήγαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπήγαγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ὕπαιθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in the open air (e.g., on the roof), the field, the open country, under the sky
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕπαιθροςὕπαιθρον
GENὑπαίθρου
DATὑπαίθρῳ
ACCὕπαιθρον
Plural
 MascFemNeut
NOMὕπαιθροιὕπαιθρα
GENὑπαίθρων
DATὑπαίθροις
ACCὑπαίθρουςὕπαιθρα
ὑπαίθρου
ὑπαίθρῳ
ὑπακοή
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπακοήὑπακοαί
GENὑπακοῆςὑπακοῶν
DATὑπακοῇὑπακοαῖς
ACCὑπακοήνὑπακοάς
VOCὑπακοήὑπακοαί
ὑπακοῇ
ὑπακοήν
ὑπακοῆς
ὑπακούει
ὑπακούειν
ὑπακούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούοντες
ὑπακούοντι
ὑπακούοντος
ὑπακούουσα
ὑπακούουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούσαι
ὑπακούσαντες
ὑπακουσάτω
ὑπακούσει
ὑπακούσεται
ὑπακούσῃ
ὑπακούσῃς
ὑπακούσηται
ὑπακούσητε
ὑπακούσομαι
ὑπάκουσον
ὑπακούσονται
ὑπακούσωμεν
ὑπακούσωσιν
ὑπακούω
 • Present
 • ὑπακουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπακούουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ὑπακούοντες Verb: Pres Act Part Nom plur Masc
 • ὑπακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπακούειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπακούετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὑπακούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • ὑπακούοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ὑπακούουσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπακούουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπακούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὑπήκουε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπήκουεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπήκουον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ὑπακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὑπακούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὑπακούσαντες Verb: Aor Act Part Nom plur Masc
 • ὑπακούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑπακούσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπακούσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ὑπακούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ὑπάκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπακούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὑπήκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπηκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπήκουσας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὑπήκουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ὑπακούων
ὑπαλειφθῆναι
ὑπαλείφω
ὕπανδρον
ὕπανδρος
Singular
 MascFemNeut
NOMὕπανδροςὕπανδρον
GENὑπάνδρου
DATὑπάνδρῳ
ACCὕπανδρον
Plural
 MascFemNeut
NOMὕπανδροιὕπανδρα
GENὑπάνδρων
DATὑπάνδροις
ACCὑπάνδρουςὕπανδρα
ὑπάνδρου
ὑπάντα
ὑπαντᾷ
ὑπαντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet (someone), encounter (someone), come upon (someone)
  • to go to meet
  • to befall
  • to treat and look after
 • Cognates: ἀπαντάω, καταντάω, συναντάω, ὑπαντάω
 • Forms:
  • ὑπαντᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπήντα Verb: Imperfect act ind 3rd Sing
  • ὑπάντα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑπαντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑπαντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπαντήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑπήντησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπήντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπαντῆσαι
ὑπαντήσεται
ὑπαντήσῃ
ὑπάντησιν
ὑπάντησις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπάντησιςὑπαντήσεις
GENὑπαντήεωςὑπαντήσεων
DATὑπαντήσειὑπαντήσεσι(ν)
ACCὑπάντησινὑπαντήσεις
ὕπαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (indeclinable form)
 • Meaning:
  • reality, sort of vision, a waking vision
  • οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ not an illusive dream, but a reality
 • Note: This noun is defective in that there is no genitive or dative forms, only nominative and accusative
 • Note: Opposite of ὄναρ
ὑπάρξαντες
ὑπαρξάτω
ὑπάρξει
ὑπάρξεις
ὑπάρξεως
ὑπάρξῃ
ὕπαρξιν
ὕπαρξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • existence
  • creatures
  • belongings, property, goods, substance, possession
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὕπαρξιςὑπάρξεις
GENὑπάρξεωςὑπάρξεων
DATὑπάρξειὑπάρξεσι(ν)
ACCὕπαρξινὑπάρξεις
ὑπάρξουσιν
ὑπάρξω
ὑπάρξωσι
ὑπάρξωσιν
ὑπάρχει
ὑπάρχειν
ὑπαρχέτω
ὑπάρχῃ
ὑπάρχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχοντας
ὑπάρχοντες
ὑπάρχοντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχόντων
ὑπάρχουσα
ὑπαρχούσας
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχούσης
ὑπάρχουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχω
 • Present
 • ὑπαρχούσας
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ὑπάρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάρχειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπαρχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπάρχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ὑπάρχον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ὑπάρχοντα
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ὑπάρχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ὑπάρχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὑπάρχοντος
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • ὑπαρχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • ὑπάρχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ὑπαρχούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ὑπάρχουσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • ὑπάρχουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • ὑπάρχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ὑπάρχωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ὑπάρχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ὑπῆρχε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπῆρχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπῆρχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ὑπάρξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὑπάρξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ὑπαρξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπάρξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπάρξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ὑπάρξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὑπῆρξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ὑπάρχων
ὑπάρχωσι
ὑπάρχωσιν
ὑπασπισταί
ὑπασπιστής
Masculine
 SingularPlural
NOMὑπασπιστήςὑπασπισταί
GENὑπασπιστοῦὑπασπιστῶν
DATὑπασπιστῇὑπασπισταῖς
ACCὑπασπιστήνὑπασπιστάς
ὑπασπιστῶν
ὕπατοι
ὕπατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • highest, uppermost
   • most supreme, most high
  • Substantival:
   • highest official, consul
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕπατοςὑπάτηὕπατον
GENὑπάτουὑπάτηςὑπάτου
DATὑπάτῳὑπάτῃὑπάτῳ
ACCὕπατονὑπάτηνὕπατον
VOCὕπατεὑπάτηὕπατε
Plural
 MascFemNeut
NOMὕπατοιὕπαταιὕπατα
GENὑπάτωνὑπάτωνὑπάτων
DATὑπάτοιςὑπάταιςὑπάτοις
ACCὑπάτουςὑπάταςὕπατα
VOCὕπατοιὕπαταιὕπατα
 • Comparatives & Superlatives
 • ὑπερτάτην Adj: Acc Sing Fem superl
 • ὑπερτάτῳ Adj: Dat Sing Fem superl
ὑπάτους
ὑπαχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑπάγω