ὕπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγει
ὑπάγειν
ὑπάγεις
ὑπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγῃ
ὑπάγητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ὑπάγω
ὑπαγόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπαγορεύσωσιν
ὑπαγορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to indicate verbally
  • to dictate; define; designate
 • Forms:
  • ὑπαγορεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ὑπηγόρευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπάγουσα
ὑπάγουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to carry back
   • Military:
    • to drive back
    • to push back
   • to draw off
   • to go away, depart, leave and go
   • to lead away
   • to influence someone's personal temperament to go in another direction
  • Passive:
   • to be moved
 • Forms:
 • Present
 • ὑπαγόντων
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd plur
 • ὑπάγουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑπάγουσαν
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • ὕπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάγειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑπάγῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάγητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ὑπάγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὑπάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ὑπῆγον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • ὑπαχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ὑπήγαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ὕπαιθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in the open air (e.g., on the roof), the field, the open country, under the sky
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕπαιθροςὕπαιθρον
GENὑπαίθρου
DATὑπαίθρῳ
ACCὕπαιθρον
Plural
 MascFemNeut
NOMὕπαιθροιὕπαιθρα
GENὑπαίθρων
DATὑπαίθροις
ACCὑπαίθρουςὕπαιθρα
ὑπαίθρου
ὑπαίθρῳ
ὑπακοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: response, obedience, act of paying heed
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπακοήὑπακοαί
GENὑπακοῆςὑπακοῶν
DATὑπακοῇὑπακοαῖς
ACCὑπακοήνὑπακοάς
VOCὑπακοήὑπακοαί
ὑπακοῇ
ὑπακοήν
ὑπακοῆς
ὑπακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to follow closely
ὑπακούει
ὑπακούειν
ὑπακούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούοντες
ὑπακούοντι
ὑπακούοντος
ὑπακούουσα
ὑπακούουσι(ν)
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούσαντες
ὑπακουσάτω
ὑπακούσει
ὑπακούσεται
ὑπακούσῃ
ὑπακούσῃς
ὑπακούσηται
ὑπακούσητε
ὑπακούσομαι
ὑπάκουσον
ὑπακούσονται
ὑπακούσωμεν
ὑπακούσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούω
 • Present
 • ὑπακουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπακούουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑπακούοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπακούειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπακούετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὑπακούοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • ὑπακούοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὑπακούουσι
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπακούουσι(ν)
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπακούων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὑπήκουε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπήκουον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ὑπακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὑπακούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὑπακούσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑπακούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑπακούσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπακούσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ὑπακούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ὑπάκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπακούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὑπήκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπηκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπήκουσας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὑπήκουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ὑπακούων
ὑπαλειφθῆναι
ὑπαλείφω
ὕπανδρον
ὕπανδρος
Singular
 MascFemNeut
NOMὕπανδροςὕπανδρον
GENὑπάνδρου
DATὑπάνδρῳ
ACCὕπανδρον
Plural
 MascFemNeut
NOMὕπανδροιὕπανδρα
GENὑπάνδρων
DATὑπάνδροις
ACCὑπάνδρουςὕπανδρα
ὑπάνδρου
ὑπάντα
ὑπαντᾷ
ὑπαντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet (someone), encounter (someone), come upon (someone)
  • to go to meet
  • to befall
  • to treat and look after
 • Cognates: ἀπαντάω, καταντάω, συναντάω, ὑπαντάω
 • Forms:
  • ὑπαντᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπήντα Verb: Imperfect act ind 3rd Sing
  • ὑπάντα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑπαντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑπαντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπαντήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑπήντησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπήντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπαντῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπαντάω
ὑπαντήσεται
ὑπαντήσῃ
ὑπάντησιν
ὑπάντησις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπάντησιςὑπαντήσεις
GENὑπαντήεωςὑπαντήσεων
DATὑπαντήσειὑπαντήσεσι(ν)
ACCὑπάντησινὑπαντήσεις
ὕπαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (indeclinable form)
 • Meaning:
  • reality, sort of vision, a waking vision
  • οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ not an illusive dream, but a reality
 • Note: This noun is defective in that there is no genitive or dative forms, only nominative and accusative
 • Note: Opposite of ὄναρ
ὑπάρξαντες
ὑπαρξάτω
ὑπάρξει
ὑπάρξεις
ὑπάρξεως
ὑπάρξῃ
ὕπαρξιν
ὕπαρξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • existence
  • creatures
  • belongings, property, goods, substance, possession
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὕπαρξιςὑπάρξεις
GENὑπάρξεωςὑπάρξεων
DATὑπάρξειὑπάρξεσι(ν)
ACCὕπαρξινὑπάρξεις
ὑπάρξουσι(ν)
ὑπάρξω
ὑπάρξωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχει
ὑπάρχειν
ὑπαρχέτω
ὑπάρχῃ
ὑπάρχον
ὑπάρχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχοντας
ὑπάρχοντες
ὑπάρχοντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχόντων
ὑπάρχουσα
ὑπαρχούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχούσης
ὑπάρχουσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχω
 • Present
 • ὑπαρχούσας
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ὑπάρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάρχειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπαρχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπάρχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ὑπάρχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ὑπάρχοντα
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὑπάρχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὑπάρχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπάρχοντος
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ὑπαρχόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • ὑπάρχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑπαρχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ὑπάρχουσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Neut
 • ὑπάρχουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Neut
 • ὑπάρχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὑπάρχωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ὑπάρχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ὑπῆρχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπῆρχον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ὑπάρξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὑπάρξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑπαρξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπάρξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπάρξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ὑπάρξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὑπῆρξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ὑπάρχων
ὑπάρχωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπάρχω
ὑπασπισταί
ὑπασπιστής
Masculine
 SingularPlural
NOMὑπασπιστήςὑπασπισταί
GENὑπασπιστοῦὑπασπιστῶν
DATὑπασπιστῇὑπασπισταῖς
ACCὑπασπιστήνὑπασπιστάς
ὑπασπιστῶν
ὕπατοι
ὕπατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • highest, uppermost
   • most supreme, most high
  • Substantival:
   • highest official, consul
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕπατοςὑπάτηὕπατον
GENὑπάτουὑπάτηςὑπάτου
DATὑπάτῳὑπάτῃὑπάτῳ
ACCὕπατονὑπάτηνὕπατον
VOCὕπατεὑπάτηὕπατε
Plural
 MascFemNeut
NOMὕπατοιὕπαταιὕπατα
GENὑπάτωνὑπάτωνὑπάτων
DATὑπάτοιςὑπάταιςὑπάτοις
ACCὑπάτουςὑπάταςὕπατα
VOCὕπατοιὕπαταιὕπατα
 • Comparatives & Superlatives
 • ὑπερτάτην Adj: Acc Sing Fem superl
 • ὑπερτάτῳ Adj: Dat Sing Fem superl
ὑπάτους
ὑπαχθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὑπάγω