ὕπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγει
ὑπάγειν
ὑπάγεις
ὑπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγῃ
ὑπάγητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑπάγω
ὑπαγόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπαγορεύσωσιν
ὑπαγορεύω
ὑπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγουσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγω
ὕπαιθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: in the open air (e.g., on the roof), the field, the open country, under the sky
 • Forms:
  • ὑπαίθρου Adj: Gen Sing Fem
  • ὑπαίθρῳ Noun: Dat Sing Masc
ὑπαίθρου
ὑπαίθρῳ
ὑπακοή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: response, obedience
 • Cognates: ἀκοή, παρακοή, ὑπακοή
 • Forms:
  • ὑπακοῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ὑπακοήν Noun: Acc Sing Fem
  • ὑπακοῆς Noun: Gen Sing Fem
ὑπακοῇ 
ὑπακοήν
ὑπακοῆς
ὑπακούει
ὑπακούειν
ὑπακούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούοντες
ὑπακούοντι
ὑπακούοντος
ὑπακούουσα
ὑπακούουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούσαι
ὑπακούσαντες
ὑπακούσεται
ὑπακούσῃ
ὑπακούσῃς
ὑπακούσηται
ὑπακούσητε
ὑπακούσομαι
ὑπάκουσον
ὑπακούσονται
ὑπακούσωμεν
ὑπακούσωσιν
ὑπακούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to listen, hearken, be obedient to, obey, heed
  • to respond, answer
 • Cognates: ἀκούω, ἀντακούω, διακούω, εἰσακούω, ἐνακούω, ἐπακούω, παρακούω, προακούω
 • Forms:
  • ὑπακούουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὑπακούοντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
  • ὑπακούσαντες Verb: Aor Act Part Nom plur masc
  • ὑπακούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ὑπακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπακούειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑπακούετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ὑπακούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
  • ὑπακούοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ὑπακούουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὑπακούουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὑπακούσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑπακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑπακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑπακούσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ὑπακούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ὑπακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ὑπάκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὑπακούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ὑπακούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ὑπακούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑπήκουε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑπήκουεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑπήκουον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὑπήκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὑπηκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὑπήκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπήκουσας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὑπηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ὑπήκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπήκουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπακούων
ὑπαλειφθῆναι
ὑπαλείφω
ὕπανδρον
ὕπανδρος
ὑπάνδρου
ὑπάντα 
ὑπαντᾷ 
ὑπαντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to meet (someone), encounter (someone), come upon (someone)
 • Cognates: ἀπαντάω, καταντάω, συναντάω, ὑπαντάω
 • Forms:
  • ὑπαντᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπήντα Verb: imp act ind 3rd Sing
  • ὑπάντα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑπαντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑπαντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπαντήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑπήντησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπήντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπαντῆσαι
ὑπαντήσεται
ὑπαντήσῃ
ὑπάντησιν
ὑπάντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an encounter, meeting, coming to meet
 • Cognates: ἀπάντησις, συνάντησις, ὑπάντησις
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὑπάντησιςὑπαντήσεις
  GENὑπαντήεωςὑπαντήσεων
  DATὑπαντήσειὑπαντήσεσι(ν)
  ACCὑπάντησινὑπαντήσεις
ὕπαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reality, sort of vision
ὑπάρξαντες
ὑπαρξάτω
ὑπάρξει
ὑπάρξεις
ὑπάρξεως
ὑπάρξῃ
ὕπαρξιν
ὕπαρξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • existence
  • belongings, property, goods, substance, possession
 • Forms:
  • ὑπάρξει Noun: Dat Sing Fem
  • ὑπάρξεις Noun: Acc Plur Fem
  • ὑπάρξεως Noun: Gen Sing Fem
  • ὕπαρξιν Noun: Acc Sing Fem
ὑπάρξουσιν
ὑπάρξω
ὑπάρξωσιν
ὑπάρχει
ὑπάρχειν
ὑπαρχέτω
ὑπάρχῃ
ὑπάρχον
ὑπάρχοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχοντας
ὑπάρχοντες
ὑπάρχοντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχόντων
ὑπάρχουσα
ὑπαρχούσας
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχούσης
ὑπάρχουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exist, be present, be at hand
  • to be (as a substitute for εἰμί)
  • Substantival: one's possessions and livelihood (that contribute to one's existence)
  • Substantival: one in charge of possessions
 • Cognates: ἀπάρχω, ἄρχω, ἐνάρχομαι, ἐπάρχω, ἐξάρχω, κατάρχω, προενάρχομαι, προϋπάρχω, ὑπάρχω
 • Forms:
  • ὑπάρξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὑπαρξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ὑπάρξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑπαρχούσας
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ὑπάρξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὑπάρξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ὑπάρξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ὑπάρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπάρχειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑπαρχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ὑπάρχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ὑπάρχον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ὑπάρχοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ὑπάρχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὑπάρχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑπάρχοντος
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • ὑπαρχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ὑπάρχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὑπαρχούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ὑπάρχουσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
  • ὑπάρχουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
  • ὑπάρχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑπάρχωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ὑπάρχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ὑπῆρχε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑπῆρχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὑπῆρχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὑπῆρξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπάρχων
ὑπάρχωσι
ὑπάρχωσιν
ὑπασπισταί
ὑπασπιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a shield bearer, armour-bearer, esquire, guard
 • Cognates: ὑπασπιστής, ὑπερασπιστής
 • Forms:
  • ὑπασπισταί Noun: Nom Plur Masc
  • ὑπασπιστῶν Adj: Gen Plur Masc
ὑπασπιστῶν
ὕπατοι
ὕπατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: highest official, consul, most supreme, most high
 • Forms:
  • ὑπερτάτην Adj: Acc Sing Fem superl
  • ὑπερτάτῳ Adj: Dat Sing Fem superl
  • ὕπατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὑπάτους Adj: Acc Plur Masc
ὑπάτους
ὑπαχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑπάγω