ὕπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγει
ὑπάγειν
ὑπάγεις
ὑπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγῃ
ὑπάγητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὕπαγον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to lead
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ὑπάγω
ὑπαγόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπαγορεύσωσι, ὑπαγορεύσωσιν
ὑπαγορεύω
 • Meaning:
  • to indicate verbally
  • to dictate; define; designate
 • Forms:
  • ὑπαγορεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ὑπηγόρευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπάγουσα
ὑπάγουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ὑπάγω
ὑπάγω
 • Active Meaning:
  • to carry back
  • Military:
   • to drive back
   • to push back
  • to draw off
  • to go away, depart, leave and go
  • to lead away
  • to influence someone’s personal temperament to go in another direction
 • Passive Meaning:
  • to be moved
 • Forms:
Present
 • ὑπαγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ὑπαγόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ὑπάγουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑπάγουσαν
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • ὕπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάγειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑπάγῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάγητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ὑπάγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὑπάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ὑπῆγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὑπῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • ὑπαχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ὑπήγαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ὑπαί
ὕπαιθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in the open air (e.g., on the roof), the field, the open country, under the sky
 • Forms:
ὑπαίθρου
ὑπαίθρῳ
ὑπακοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: response, obedience, act of paying heed
 • Forms:
ὑπακοῇ
ὑπακοήν
ὑπακοῆς
ὑπακολουθέω
 • Meaning: to follow closely
ὑπακούει
ὑπακούειν
ὑπακούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούοντες
ὑπακούοντι
ὑπακούοντος
ὑπακούομεν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούουσα
ὑπακούουσι, ὑπακούουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούσαντες
ὑπακούσαντος
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Sing Masc
  • Part: Aor Act Gen Sing Neut
 • Root: ὑπακούω
ὑπακουσάτω
ὑπακούσει
ὑπακούσεται
ὑπακούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούσῃς
ὑπακούσηται
ὑπακούσητε
ὑπακούσομαι
ὑπακουσόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Meaning: to hearken, give ear
 • Root: ὑπακούω
ὑπάκουσον
ὑπακούσονται
ὑπακούσωμεν
ὑπακούσωσι, ὑπακούσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπακούω
 • Meaning:
  • to listen, hearken, be obedient to, obey, comply
  • to pay heed to; take heed of
  • to respond, answer
 • Forms:
Present
 • ὑπακουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπακούουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑπακούοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπακούειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπακούετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑπακούετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὑπακούοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • ὑπακούοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὑπακούουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ὑπακούουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπακούουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ὑπακούουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπακούων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὑπήκουε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπήκουον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὑπήκουον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὑπακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὑπακούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὑπακούσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑπακούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑπακούσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπακούσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ὑπακούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ὑπάκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπακούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὑπήκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπηκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπήκουσας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὑπήκουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ὑπακούων
ὑπαλειφθῆναι
ὑπαλείφω
 • Meaning: to anoint
 • Forms:
  • ὑπαλειφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • Note: In Ignatius: Ephesus, 3:1, this word could be ὑποληφθῆναι meaning fight
ὕπανδρον
ὕπανδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • subject to the authority of a husband
  • married
  • under a man’s authority
 • Substantival Meaning:
  • a married woman (who has a husband)
 • Forms:
ὑπάνδρου
ὑπανεμνήσθη
ὑπάντα
ὑπαντᾷ
ὑπαντάω
 • Meaning:
  • to meet (someone), encounter (someone), come upon (someone)
  • to go to meet
  • to befall
  • to treat and look after
 • Forms:
  • ὑπαντᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπήντα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑπάντα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑπαντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑπαντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπαντήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑπήντησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπήντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπαντῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπαντάω
ὑπαντήσεται
ὑπαντήσῃ
ὑπάντησιν
ὑπάντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an encounter, meeting, coming to meet
ὑπαντῶσι, ὑπαντῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὑπαντάω
ὕπαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (indeclinable form)
 • Meaning:
  • reality, sort of vision, a waking vision

   οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ
   not an illusive dream, but a reality

 • Note: This noun is defective in that there is no genitive or dative forms, only nominative and accusative
 • Note: Opposite of ὄναρ
ὑπάρξαντες
ὑπαρξάτω
ὑπάρξει
ὑπάρξεις
ὑπάρξεως
ὑπάρξῃ
ὕπαρξιν
ὕπαρξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • existence
  • creatures
  • belongings, property, goods, substance, possession
 • Forms:
ὑπάρξουσι, ὑπάρξουσιν
ὑπάρξω
ὑπάρξωσι, ὑπάρξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχει
ὑπάρχειν
ὑπάρχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to begin, take the initiative
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχέτω
ὑπάρχῃ
ὑπάρχοι
ὑπάρχον
ὑπάρχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ὑπάρχω
ὑπάρχοντας
ὑπάρχοντες
ὑπάρχοντος
ὑπαρχόντων
ὕπαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lieutenant, subordinate commander
ὑπάρχουσα
ὑπάρχουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ὑπάρχω
ὑπαρχούσης
ὑπάρχουσι, ὑπάρχουσιν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὑπάρχω
 • ——
 • Parse #2: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὕπαρχος
ὑπάρχω
 • Meaning:
  • Verb
   • to exist, be present, be at hand
   • to begin, take the initiative
   • to be (as a substitute for εἰμί)
   • to belong, possess

    εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία
    if gold things belong to anyone (Ex 32:24)

  • Substantival:
   • one’s possessions and livelihood (that contribute to one’s existence)
   • one’s resources
   • one in charge of possessions
 • Forms:
Present
 • ὑπαρχούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ὑπαρχούσας Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ὑπάρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπάρχειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπαρχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπάρχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ὑπάρχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ὑπάρχοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ὑπάρχοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ὑπάρχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὑπάρχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὑπάρχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπάρχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὑπάρχοντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ὑπαρχόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • ὑπάρχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑπαρχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ὑπάρχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπάρχουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Neut
 • ὑπάρχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὑπάρχωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ὑπάρχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ὑπῆρχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπήρχετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ὑπήρχομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ὑπῆρχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὑπῆρχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὑπάρξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὑπάρξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑπαρξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπάρξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπάρξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ὑπάρξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὑπῆρξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ὑπάρχων
ὑπάρχωσι, ὑπάρχωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπάρχω
ὑπασπισταί
ὑπασπιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a shield bearer, armour-bearer, esquire, guard
 • Forms:
ὑπασπιστῶν
ὕπατοι
ὕπατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ὑπέρτατος
 • Adjectival Meaning:
  • highest, uppermost
  • most supreme, most high
 • Substantival Meaning:
  • highest official, consul
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὕπατοςὑπάτηὕπατον
GENὑπάτουὑπάτηςὑπάτου
DATὑπάτῳὑπάτῃὑπάτῳ
ACCὕπατονὑπάτηνὕπατον
VOCὕπατεὑπάτηὕπατε
Plural
 MascFemNeut
NOMὕπατοιὕπαταιὕπατα
GENὑπάτωνὑπάτωνὑπάτων
DATὑπάτοιςὑπάταιςὑπάτοις
ACCὑπάτουςὑπάταςὕπατα
VOCὕπατοιὕπαταιὕπατα
ὑπάτους
ὑπαχθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὑπάγω