ἥν
 • Parse: Relative Pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: ὅς
ἦν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἠνάγκαζε(ν)
ἠναγκάζετο
ἠνάγκαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναγκάζω
ἠναγκάζοντο
ἠνάγκασαν
ἠναγκάσατε
ἠνάγκασε(ν)
ἠναγκάσθη
ἠναγκάσθην
ἠναγκασμένη
ἠνδραγάθησε(ν)
ἤνεγκα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
ἠνέγκαμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φέρω
ἤνεγκαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἤνεγκας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἠνέγκατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἤνεγκε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἤνεγκον
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
ἠνείχεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω
ἠνείχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ᾔνεσα
ᾔνεσαν
ᾔνεσας
ᾐνέσατε
ᾔνεσε(ν)
ἠνέσχετο
ἠνεσχόμην
ἠνέχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἠνέχθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
ἠνέχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἠνεχύραζες
ἠνεχύρασαν
ἠνέῳγμαι
ἠνεῳγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνοίγω
ἠνεῳγμένη
ἠνεῳγμένην
ἠνεῳγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνοίγω
ἠνεῳγμένους
ἠνέῳξα
ἠνέῳξε(ν)
ἠνεῴχθη
ἠνεῳχθην
ἠνεῴχθησαν
ἤνθηκεν
ἤνθησαν
ἤνθησε(ν)
ἡνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reins, bridle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡνίαἡνίαι
GENἡνίαςἡνιῶν
DATἡνίᾳἡνίαις
ACCἡνίανἡνίας
VOCἡνίαἡνίαι
ἡνίαι
ἡνίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: when, at the time when, whenever

  ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο
  When it was dawn (Gen 19:15)

  ἡνίκα ἄν
  every time that

  ἡνίκα ἐὰν ἐγκαταλίπητε κύριον ..
  whenever you forsake the Lord .. (Josh 24:20)

ἡνίοχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who holds the reins, charioteer
 • Forms:
  • ἡνιόχῳ Noun: Dat Sing Masc
ἡνιόχῳ
ἡνιῶν
ἠνοίγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνοίγω
ἠνοίγη
ἠνοίγησαν
ἤνοιγμαι
ἠνοιγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνοίγω
ἤνοιγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀνοίγω
ἤνοιξα
ἠνοίξαμεν
ἤνοιξαν
ἤνοιξας
ἠνοίξατε
ἤνοιξε(ν)
ἠνοίχθη
ἠνοίχθην
ἠνοίχθησαν
ἠνόμησα
ἠνομήσαμεν
ἠνόμησαν
ἠνόμησας
ἠνομήσατε
ἠνόμησε(ν)
ἠνομοῦσαν
ᾔνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἰνέω
ἠντληκότες
ἤντλησε(ν)
ἤντλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀντλέω
ἠνυπνιασάμην
ἠνυπνιάσθη
ἠνυπνιάσθην
ἤνυστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the fourth stomach of ruminating animals
  • intestines, guts, innards, viscera, entrails
  • by implication: dung
ἡνωμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: ἑνόω
ἡνωμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἑνόω
ἡνωμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἑνόω
ἡνωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἑνόω
ἠνωτίσαντο
ἠνωτίσασθε
ἠνωτίσατο
ἠνωχλήθην