ἧς
 • Parse: Relative Pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: ὅς
ᾖς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἦς
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ᾖσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄδω
ἦσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ᾖσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾖσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
ἠσεβήκασιν
ἠσεβηκότων
ἠσέβησα
ἠσεβήσαμεν
ἠσέβησαν
ἠσέβησας
ἠσεβήσατε
ἠσέβησε, ἠσέβησεν
ἠσέβουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀσεβέω
ᾖσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
ἦσθα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ᾐσθάνου
ᾐσθάνοντο
ἠσθένει
ἠσθενήκαμεν
ἠσθενηκός
ἠσθένησα
ἠσθενήσαμεν
ἠσθένησαν
ἠσθένησας
ἠσθενήσατε
ἠσθένησε, ἠσθένησεν
ἥσθετο
ἤσθετο
ἥσθη
 • Parse #1: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to seat oneself, sit
 • Root: ἕζομαι
 • ——
 • Parse #2: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to enjoy oneself
 • Root: ἥδομαι
ἤσθημαι
ᾐσθημένως
 • Parse #1:
  • Part: Perf Mid Acc Plur Masc
 • Meaning: to perceive
 • Root: αἰσθάνομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Perf Mid Acc Plur Masc
 • Meaning: to run into
 • Root: εἰσθέω
ἤσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄδω
ἡσθῆναι
ἡσθήσομαι
ἤσθιε, ἤσθιεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἤσθιες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἠσθίετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἠσθίομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
ἤσθιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἠσθόμην
ᾔσθοντο
ἤσθοσαν
ἠσκηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to work skilfully
 • Root: ἀσκέω
ἠσκοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἀσκέω
ἦσμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄδω
ἠσμένισαν
ἠσπάζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to welcome kindly, greet
 • Root: ἀσπάζομαι
ἠσπάζοντο
ἠσπασάμεθα
ἠσπάσαντο
ἠσπάσατο
ἧσσα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • defeat, overcome
ἡσσάομαι
 • Meaning:
  • to be inferior, rate lower
  • to overcome, i.e., vanquish (literally or figuratively)
  • to make worse
 • Forms:
  • ἡσσώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
ἧσσον
 • Parse: Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἥσσων
ἡσσόνων
ἡσσώθητε
ἥσσων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • inferior, weaker
  • less, lesser
 • Note: Alternate form of ἥττων
 • Forms:
  • ἧσσον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἡσσόνων Adj: Gen Plur MFN
ἡστινοσοῦν
ἡστισοῦν
ἠστόχησαν
ἤστραψε, ἤστραψεν
ἠσυνθέτηκα
ἠσυνθετήκατε
ἠσυνθετήσαμεν
ἠσυνθέτησαν
ἡσύχαζε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἡσυχάζω
ἡσυχάζει
ἡσυχάζειν
ἡσυχάζεται
ἡσυχάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἡσυχάζω
ἡσυχάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἡσυχάζω
ἡσυχάζοντας
ἡσυχάζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to keep quiet
 • Root: ἡσυχάζω
ἡσυχάζουσα
ἡσυχάζουσι, ἡσυχάζουσιν
ἡσυχάζω
 • Meaning:
  • to cease
  • to fall silent, hold peace, be quiet, keep quiet
  • to refrain from speech
  • to refrain from doing
  • to rest, be at ease, refrain from labour, be inactive
 • Forms:
Present
 • ἡσύχασεν Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἡσυχάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἡσυχάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἡσυχάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἡσυχάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἡσυχάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἡσυχάζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἡσυχάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἡσυχάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἡσύχασε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἡσυχάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἡσυχάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἡσύχασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἡσυχάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἡσυχάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἡσύχασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἡσυχάσει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡσύχασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡσυχάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἡσύχασον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
ἡσύχασα
ἡσυχάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἡσυχάζω
ἡσυχάσαμεν
ἡσύχασαν
ἡσυχάσαντες
ἡσυχάσας
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἡσυχάζω
ἡσυχάσει
ἡσυχάσεις
ἡσύχασε, ἡσύχασεν
ἡσυχάσῃ
ἡσύχαζεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to keep quiet
 • Root: ἡσυχάζω
ἡσύχασον
ἡσυχῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • quietly, softly, gently, motionless
  • without making much noise
ἡσυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • quietness, silence; stillness, i.e., ceasing from bustle or language
  • absence of excessive noise or movement
  • peace of mind
 • Forms:
ἡσυχίᾳ
ἡσυχίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἡσυχία
ἡσυχίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἡσυχία
ἡσύχιον
ἡσύχιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • peaceable, peaceful
  • quiet, still, calm
  • making no excessive noise
  • not suffering from disturbance or turbulence
 • Forms:
  • ἡσύχιον Adj: Acc Sing Masc
  • ἡσυχίου Adj: Gen Sing Neut
ἡσυχίου
ἥσυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: still, quiet, gentle, at rest, at ease, at leisure
 • Forms:
  • ἡσύχου Adj: Gen Sing Fem
  • ἡσύχῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἡσύχου
ἡσύχῳ
ἡσύχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: quietly
ἠσφαλισάμην
ἠσφαλίσαντο
ἠσφαλίσατο
ἠσφαλίσθαι
ἠσχάτισε, ἠσχάτισεν
ᾔσχυμμαι
ᾔσχυναν
ᾐσχύνετο
ᾐσχύνθη
ᾐσχύνθημεν
ᾐσχύνθην
ᾐσχύνθησαν
ᾐσχυνόμην
ᾐσχύνοντο
ᾔσχυνται
ἥσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἵημι