ἧς
 • Parse: Relative pronoun Gen Sing Fem
 • Root: ὅς
ᾖς
 • Parse: Verb: Pres Subj 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἦς
 • Parse: Verb: Imperfect 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἦσαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ᾖσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾖσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
ἠσεβήκασιν
ἠσεβηκότων
ἠσέβησα
ἠσεβήσαμεν
ἠσέβησαν
ἠσέβησας
ἠσεβήσατε
ἠσέβησεν
ἠσέβουν
ᾖσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
ἦσθα
 • Parse: Verb: Imp Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ᾐσθάνου
ᾐσθάνοντο
ἠσθένει
ἠσθενήκαμεν
ἠσθενηκός
ἠσθένησα
ἠσθενήσαμεν
ἠσθένησαν
ἠσθένησας
ἠσθενήσατε
ἠσθένησε
ἠσθένησεν
ἥσθετο
ἤσθετο
ἡσθῆναι
ἤσθιε
ἤσθιεν
ἤσθιες
ἠσθίετε
ἠσθίομεν
 • Parse: Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
ἤσθιον
ᾔσθοντο
ἤσθοσαν
ἠσκοῦμεν
ἠσμένισαν
ἠσπάζοντο
ἠσπάσαντο
ἠσπάσατο
ἡσσάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be inferior, rate lower
  • to overcome, i.e., vanquish (literally or figuratively)
  • to make worse
 • Forms:
  • ἡσσώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
ἧσσον
 • Parse: Adj: Acc Sing Neut Comparative
 • Root: ἥσσων
ἡσσόνων
ἡσσώθητε
ἥσσων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inferior, weaker
  • less, lesser
 • Note: Alternate form of ἥττων
 • Forms:
  • ἧσσον Adj: Acc Sing Neut Comparative
  • ἡσσόνων Adj: Gen Plur Masc
ἡστινοσοῦν
ἡστισοῦν
ἠστόχησαν
ἠσυνθέτηκα
ἠσυνθετήκατε
ἠσυνθετήσαμεν
ἠσυνθέτησαν
ἡσύχαζε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἡσυχάζω
ἡσυχάζει
ἡσυχάζειν
ἡσυχάζεται
ἡσυχάζετε
ἡσυχάζοντα
ἡσυχάζοντας
ἡσυχάζουσα
ἡσυχάζουσιν
ἡσυχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cease
  • to fall silent, hold peace, be quiet, keep quiet
  • to refrain from speech
  • to refrain from doing
  • to rest, be at ease, refrain from labour, be inactive
 • Forms:
  • ἡσυχάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἡσύχασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἡσυχάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἡσυχάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἡσύχασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡσυχάσει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἡσυχάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἡσύχασεν
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἡσύχασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἡσυχάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἡσύχασον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἡσυχάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἡσυχάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἡσυχάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἡσυχάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἡσυχάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἡσυχάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἡσυχάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἡσυχάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἡσύχασα
ἡσυχάσαι
ἡσυχάσαμεν
ἡσύχασαν
ἡσυχάσαντες
ἡσυχάσει
ἡσυχάσεις
ἡσύχασεν
ἡσυχάσῃ
ἡσύχασον
ἡσυχῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • quietly, softly, gently, motionless
  • without making much noise
ἡσυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • quietness, silence; stillness, i.e., ceasing from bustle or language
  • absence of excessive noise or movement
  • peace of mind
 • Forms:
  • ἡσυχίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἡσυχίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἡσυχίας Noun: Gen Sing Fem
ἡσυχίᾳ
ἡσυχίαν
ἡσυχίας
ἡσύχιον
ἡσύχιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • peaceable, quiet, still
  • making no excessive noise
  • not suffering from disturbance or turbulance
 • Forms:
  • ἡσύχιον Adj: Acc Sing Masc
  • ἡσυχίου Adj: Gen Sing Neut
ἡσυχίου
ἥσυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: still, quiet, gentle, at rest, at ease, at leisure
 • Forms:
  • ἡσύχου Adj: Gen Sing Fem
  • ἡσύχῳ Adj: Dat Sing Masc
ἡσύχου
ἡσύχῳ
ἡσύχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: quietly
ἠσφαλισάμην
ἠσφαλίσαντο
ἠσφαλίσατο
ἠσχάτισεν
ᾔσχυμμαι
ᾔσχυναν
ᾐσχύνετο
ᾐσχύνθη
ᾐσχύνθημεν
ᾐσχύνθην
ᾐσχύνθησαν
ᾐσχυνόμην
ᾐσχύνοντο
ᾔσχυνται