ἡψάμην
  • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • Root: ἅπτω
ἧψαν
  • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἅπτω
ἥψαντο
  • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • Root: ἅπτω
ἥψατο
  • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • Root: ἅπτω
ἡψήθη
  • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • Root: ἕψω
ἡψημένον
  • Parse: Verb: Aor Mid Part Acc Sing Neut
  • Root: ἕψω
ἡψημένων
  • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Neut
  • Root: ἕψω
ἡψήσαμεν
  • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • Root: ἕψω
ἥψησαν
  • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἕψω
ἥψησεν
  • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • Root: ἕψω
ἥψηται
  • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • Root: ἅπτω
ἥψουν
  • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Root: ἕψω