ἠδάφισαν
ἥδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Nom Sing Fem
 • Root: ὅδε
ᾔδει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
ἡδεῖ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἡδύς
ἡδεῖα
ἡδείας
ᾔδειμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: οἶδα
ᾔδειν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: εἴδω
ᾔδεις
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
ᾔδεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ᾔδειτε
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ᾐδέσατο
ἥδεσθε
ᾐδέσθης
ἥδεται
ἡδέων
ἡδέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • gladly; sweetly, i.e., (figuratively) with pleasure
  • pleasantly
  • in a cheerful and merry mood
ἤδη
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • now, already, by this time, before this time
  • very soon after now
  • really
  • + ποτέ = now at length, at last
ἠδίκηκα
ἠδίκηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀδικέω
ἠδικηκός
ἠδικηκότι
ἠδικηκότος
ἠδικημένοι
ἠδικημένου
ἠδίκησα
ἠδικήσαμεν
ἠδίκησαν
ἠδίκησας
ἠδικήσατε
ἠδίκησε
ἠδίκησεν
ἠδίκηται
ἠδίκουν
ἥδιον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἡδύς
ἥδιστα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: most (very) gladly; with great pleasure
ἡδίστου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc Comp
 • Root: ἡδύς
ἡδίστῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem Comparative
 • Root: ἡδύς
ἠδολέσχει
ἠδολέσχησα
ἠδολέσχουν
ἥδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pleased with, delight in, rejoice in
 • Forms:
  • ἥδεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἥδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἥσθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἡσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ᾖδον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀείδω
ἡδοναῖς
ἡδονάς
ἡδονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • physical pleasure, enjoyment, pleasantness
  • agreeable taste, flavour, taste, sensual delight
  • sexual desire
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡδονήἡδοναί
GENἡδονῆςἡδονῶν
DATἡδονῇἡδοναῖς
ACCἡδονήνἡδονάς
VOCἡδονήἡδοναί
ἡδονῇ
ἡδονήν
ἡδονῆς
ἡδονῶν
ἥδρασεν
ἡδρασμένη
ἡδρασμένῃ
ἡδρασμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἑδράζω
ἡδρασμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἑδράζω
ἡδρυμμένα
ἡδρύνθη
ἡδρύνθησαν
ἡδύ
ἠδυνάμην
ἥδυναν
ἠδύναντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: δύναμαι
ἠδύνασθε
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: δύναμαι
ἠδυνάσθη
ἠδυνάσθην
ἠδυνάσθης
ἠδυνάσθησαν
ἠδύνατο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δύναμαι
ἠδυνήθη
ἠδυνήθημεν
ἠδυνήθην
ἠδυνήθης
ἠδυνήθησαν
ἠδυνήθητε
ἡδυνθείη
ἡδύνθη
ἡδύνθης
ἡδύνθησαν
ἡδύνουσιν
ἡδύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sweeten, season, give a flavour
  • to gladden, please
 • Forms:
  • ἥδυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡδύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἡδυνθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἡδύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡδύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἡδύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἡδύοσμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mint
ἡδυπάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: enjoyment, pleasure, comfort, pleasant living, luxury (with carnal overtones)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡδυπάθειαἡδυπάθειαι
GENἡδυπαθείαςἡδυπαθειῶν
DATἡδυπαθείᾳἡδυπαθείαις
ACCἡδυπάθειανἡδυπαθείας
ἡδυπαθείαις
ἡδυπαθείας
ἡδύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasant, sweet, suitable; well pleased, glad, delicious, agreeable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἡδύςἡδεῖαἡδύ
GENἡδέοςἡδείαςἡδέος
DATἡδεῖἡδείᾳἡδεῖ
ACCἡδύνἡδεῖανἡδύ
Plural
 MascFemNeut
NOMἡδεῖςἡδεῖαιἡδέα
GENἡδέωνἡδειωνἡδέων
DATἡδέσιἡδείαιςἡδέσι
ACCἡδεῖςἡδείαςἡδέα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἡδυτέρα
  • Adj: Nom Sing Fem Comparative
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut Comparative
 • ἡδίστου Adj: Gen Sing Masc Comp
 • ἡδίστῳ Adj: Dat Sing Fem Comparative
 • ἥδιον Adj: Acc Sing Masc/Neut Comparative
ἥδυσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • that which gives a relish or flavour
  • spice, seasoning, flavouring, sauce
  • aromatic
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἥδυσμαἡδύσματα
GENἡδύσματοςἡδυσμάτων
DATἡδύσματιἡδύσμασι(ν)
ACCἥδυσμαἡδύσματα
ἡδύσματα
ἡδύσματος
ἡδυσμάτων
ἡδυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sweet savour, sweetness
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἡδυσμόςἡδυσμοί
GENἡδυσμοῦἡδυσμῶν
DATἡδυσμῷἡδυσμοῖς
ACCἡδυσμόνἡδυσμούς
VOCἡδυσμέἡδυσμοί
ἡδυσμοῦ
ἡδυτέρα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem Comparative
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut Comparative
 • Root: ἡδύς
ἡδύφωνος
ἡδυφώνου
ἥδω
 • Parse: conjunction
 • Meaning: or, whether
ἠδώ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: rainbow, his light, his bow, his disaster, his mist
 • Concord: Job 36:30