ἠβούλεσθε
ἠβούλετο
ἠβουλήθην
ἠβουλήθη
ἠβουλόμεθα
ἠβούλοντο