αιν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: spring, fountain (Neh. 2:14)
αινακιμ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: none was exempt, none innocent (1Kings 15:22)
αἴνει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖν
αἰνείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνέσαι
αἰνέσαισαν
αἰνέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνέσει
αἰνέσεις
αἰνέσεσι
αἰνέσεσιν
αἰνέσετε
αἰνέσεως
αἰνέσῃς
αἴνεσιν
αἴνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: praise, act of praising, thank-offering
 • Cognates: αἴνεσις, παραίνεσις
 • Forms:
  • αἰνέσεις Noun: Acc Plur Fem
  • αἰνέσεσι Noun: Dat Plur Fem
  • αἰνέσεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • αἰνέσεως Noun: Gen Sing Fem
  • αἴνεσιν Noun: Acc Sing Fem
αἰνέσομεν
αἰνέσουσιν
αἰνέσω
αἰνέσωμεν
αἰνετόν
αἰνετός
αἰνετῷ
αἰνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to praise, glorify, commend, approve, speak of, tell of
 • Cognates: αἰνέω, ἐπαινέω, παραινέω, συναινέω, ὑπερεπαινέω
 • Forms:
  • αἴνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • αἰνεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • αἰνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • αἰνείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • αἰνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • αἰνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • αἰνέσαι Verb: Aor Act Infin
  • αἰνέσαισαν Verb: 1Aor Act Opt 3rd Plur
  • αἰνέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • αἰνεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • αἰνεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • αἰνέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • αἰνέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • αἰνέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • αἰνέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • αἰνέσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • αἰνέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • αἰνέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • αἰνῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • αἰνοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • αἰνοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • αἰνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • αἰνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • αἰνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • αἰνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • αἰνῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • αἰνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ᾔνεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ᾔνεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾔνεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ᾐνέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ᾔνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾔνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
αἰνῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἴνιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a riddle, an obscure saying, enigma
  • indirect image, indistinct image, reflection, obscureness, obscurity
 • Forms:
  • αἰνίγμασι Noun: Dat Plur Neut
  • αἰνίγμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • αἰνίγματα Noun: Acc Plur Neut
  • αἰνίγματι Noun: Dat Sing Neut
  • αἰνιγμάτων Noun: Gen Plur Neut
αἰνίγμασι
αἰνίγμασιν
αἰνίγματα
αἰνίγματι
αἰνιγματισταί
αἰνιγματιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who speaks riddles
 • Concord: Num 21:27
 • Forms:
  • αἰνιγματισταί Noun: Nom Plur Masc
αἰνιγματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγματωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγμάτων
αἰνίσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to speak in riddles
  • Passive:
   • to hint at
   • to be wrapped up in riddles
 • Forms:
  • αἰνιττομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • αἰνιττόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
αἰνιττομένη
αἰνιττόμενος
αἰνογόνοιο
αἰνογόνος
αἴνοις
αἶνον
αἶνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: praise, eulogy, verbal praise
 • Forms:
  • αἴνοις Noun: Dat Plur Masc
  • αἶνον Noun: Acc Sing Masc
  • αἴνους Noun: Acc Plur Masc
  • αἴνῳ Noun: Acc Plur Masc
αἰνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dread, dire, grim, horrible
αἰνοῦμεν
αἰνοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἴνους
αἰνοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἰνέω
αἰνόφυτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: plants of praise
 • Forms:
  • αἰνοφύτων Noun: Gen Plur Neut
αἰνοφύτων
αἰνῶ
αἴνῳ
αἰνῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dreadfully, horribly