αιν, αἲν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: spring, fountain (Neh. 2:14)
αινακιμ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: none was exempt, none innocent (1Kings 15:22)
αἴνει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖν
αἰνείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖται
αἰνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνέσαι
αἰνέσαισαν
αἰνέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνέσει
αἰνέσεις
αἰνέσεσι
αἰνέσεσιν
αἰνέσετε
αἰνέσεως
αἰνέσῃς
αἴνεσιν
αἴνεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMαἴνεσιςαἰνέσεις
GENαἰνέσεωςαἰνέσεων
DATαἰνέσειαἰνέσεσι(ν)
ACCαἴνεσι(ν)αἰνέσεις
αἰνέσομεν
αἰνέσουσι
αἰνέσουσιν
αἰνέσω
αἰνέσωμεν
αἰνετόν
αἰνετός
αἰνετῷ
αἰνέω
 • PRESENT VERBS
 • αἴνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἰνεῖ
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἰνεῖν Verb: Pres Act Infin
 • αἰνείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • αἰνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • αἰνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • αἰνῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • αἰνοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • αἰνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἰνῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • IMPERFECT VERBS
 • αἰνεῖ Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ᾔνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • AORIST VERBS
 • ᾔνεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ᾔνεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾔνεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ᾐνέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ᾔνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • αἰνέσαι Verb: Aor Act Infin
 • αἰνέσαισαν Verb: 1Aor Act Opt 3rd Plur
 • αἰνέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • αἰνεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • αἰνεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • αἰνέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • αἰνέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • FUTURE VERBS
 • αἰνέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • αἰνέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • αἰνέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • αἰνέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • αἰνέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • PARTICIPLES
 • αἰνοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • αἰνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • αἰνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • αἰνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • αἰνοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • αἰνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
αἰνῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἴνιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a riddle, an obscure saying, enigma
  • indirect image, indistinct image, reflection, obscureness, obscurity
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαἴνιγμααἰνίγματα
GENαἰνίγματοςαἰνιγμάτων
DATαἰνίγματιαἰνίγμασι(ν)
ACCαἴνιγμααἰνίγματα
αἰνίγμασι
αἰνίγμασιν
αἰνίγματα
αἰνίγματι
αἰνιγματισταί
αἰνιγματιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who speaks riddles
 • Concord: Num 21:27
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαἰνιγματιστήςαἰνιγματισταί
GENαἰνιγματιστοῦαἰνιγματιστῶν
DATαἰνιγματιστῇαἰνιγματισταῖς
ACCαἰνιγματιστήναἰνιγματιστάς
αἰνιγματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγματωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγμάτων
αἰνίσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to speak in riddles
  • Passive:
   • to hint at
   • to be wrapped up in riddles
 • Forms:
  • αἰνιττομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • αἰνιττόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
αἰνιττομένη
αἰνιττόμενος
αἰνογόνοιο
αἰνογόνος
αἴνοις
αἶνον
αἶνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: praise, eulogy, verbal praise
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαἶνοςαἴνοι
GENαἶνουαἰνῶν
DATαἴνῳαἴνοις
ACCαἶνοναἴνους
αἰνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dread, dire, grim, horrible
αἰνοῦμεν
αἰνοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἴνους
αἰνοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἰνέω
αἰνόφυτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: plants of praise
 • Forms:
  • αἰνοφύτων Noun: Gen Plur Neut
αἰνοφύτων
αἰνῶ
αἴνῳ
αἰνῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dreadfully, horribly