ἤθελε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
ἤθελεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
ἤθελες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
ἠθέληκα
ἠθέλησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: θέλω
ἠθελήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: θέλω
ἠθέλησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
ἠθέλησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
ἠθελήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: θέλω
ἠθέλησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
ἠθέλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
ἤθελον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
ἠθέτηκα
ἠθετήκασιν
ἠθετηκυῖα
ἠθέτησαν
ἠθέτησας
ἠθέτησεν
ἠθέτουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀθετέω
ἤθη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἦθος
ἤθλησαν
ἠθλοθέτει
ἠθολογέω
ἠθολογήσαιμι
ἦθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • dealings, affairs, business
  • custom, usage, habit, habitually
  • moral disposition, character
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἦθοςἤθη
GENἤθουςἠθῶν
DATἤθειἤθεσι(ν)
ACCἦθοςἤθη
ἠθροίζοντο
ἤθροισεν
ἠθροίσθη
ἠθροίσθησαν
ἠθροισμένους
ἠθύμει
ἠθύμησε
ἠθύμησεν
ἠθῶν
ἠθῴωμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀθῳόω