ἡμάρτανον
ἥμαρτε
ἥμαρτεν
ἥμαρτες
ἡμάρτετε
ἡμάρτηκα
ἠμαρτήκαμεν
ἡμάρτηκας
ἡμαρτήκατε
ἡμάρτηκεν
ἡμαρτηκόσιν
ἡμαρτηκότα
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἁμαρτάνω
ἡμαρτηκότας
ἡμαρτηκότες
ἡμαρτηκότων
ἡμαρτηκώς
ἡμαρτήσαμεν
ἡμάρτομεν
ἥμαρτον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἡμάρτοσαν
ἡμᾶς
ἠμαυρώθησαν
ἠμβλύνθησαν
ἠμβλυώπουν
ἤμεθα
 • Parse: Verb: Imp Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἡμεῖς
 • Parse: Personal pronoun: 1st Nom Plur
 • Meaning: we, us
 • Forms:
  • ἡμῶν Personal pronoun: 1st Gen Plur
  • ἡμῖν Personal pronoun: 1st Dat Plur
  • ἡμᾶς Personal pronoun: 1st Acc Plur
ἠμέλησα
ἠμέλησας
ἠμελλε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
ἠμελλεν
 • Parse: Verb: Imp act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
ἠμελλον
 • Parse: Verb: Imp act Ind 1st Sing
 • Root: μέλλω
ἤμελξας
ἦμεν
 • Parse: Verb: Imp Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἡμέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • day, a period of 24 hours, from one sunset to the other
  • daytime, day-break, a period of 12 hours from sunrise to sunset
  • a state or time of life
  • length of life (e.g., many days = old age; few days = youth)
  • era, age
  • length of past existence, age
  • judgment (e.g., day of the Lord)
 • Forms:
  • ἡμέρῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἡμέρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἡμέραι Noun: Nom Plur Fem
  • ἡμέραις Noun: Dat Plur Fem
  • ἡμέραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἡμέρας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἡμερῶν Noun: Gen Plur Fem
ἥμερα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἥμερος
ἡμέρᾳ
ἡμέραι
ἡμέραις
ἡμέραν
ἡμέρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἡμέρα
ἡμέρῃ
ἡμερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of day, by day
 • Forms:
  • ἡμερινῇ Adj: Dat Sing Fem
ἡμερινῇ
ἥμεροι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἡμερόω
ἥμερον
ἥμερος
ἡμεροῦται
ἡμεροῦτο
ἡμερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tame, pacify, restrain, be civilized
 • Cognates: ἐξημερόω
 • Forms:
  • ἥμεροι Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἡμεροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἡμεροῦτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἡμερῶν
ἡμερώτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
  • Adj Acc Sing Masc Comp
 • Root: ἥμερος
ἡμετέρα
ἡμέτερα
ἡμετέρᾳ
ἡμέτεραι
ἡμετέραις
ἡμετέραν
ἡμετέρας
ἡμέτεροι
ἡμετέροις
ἡμέτερον
 • Parse:
  • Possessive pronoun: 1st Nom Sing Neut
  • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἡμέτερος
ἡμέτερος
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom Sing Masc
 • Meaning: our, ours
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἡμέτεροςἡμετέραἡμέτερον
GENἡμετέρουἡμετέραςἡμετέρου
DATἡμετέρῳἡμετέρᾳἡμετέρῳ
ACCἡμέτερονἡμετέρανἡμέτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἡμέτεροιἡμέτεραιἡμέτερα
GENἡμετέωνἡμετέρωνἡμετέρων
DATἡμετέροιςἡμετέραιςἡμετέροις
ACCἡμετέρουςἡμετέραςἡμέτερα
ἡμετέρου
ἡμετέρους
ἡμετέρῳ
 • Parse:
  • Possessive pronoun: 1st Dat Sing Neut
  • Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc
 • Root: ἡμέτερος
ἡμετέρων
ἤμην
 • Parse: Verb: Imp Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
ἡμίεφθον
ἡμίεφθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: half-boiled, half-cooked
 • Forms:
  • ἡμίεφθον Adj: Acc Sing Neut
ἡμιθανῆ
ἡμιθανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: half dead, i.e., entirely exhausted
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἡμιθανήςἡμιθανές
GENἡμιθανοῦς
DATἡμιθανεῖ
ACCἡμιθανῆἡμιθανές
Plural
 MascFemNeut
NOMἡμιθανεῖςἡμιθανῆ
GENἡμιθανῶν
DATἡμιθανέσι(ν)
ACCἡμιθανεῖςἡμιθανῆ
ἡμίθνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: half dead; half-mortal
ἡμῖν
ἡμίξηροι
ἡμίξηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: half dry, half withered
 • Forms:
  • ἡμίξηροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἡμιξήρους Adj: Acc Plur Masc
ἡμιξήρους
ἡμίονοι
ἡμίονον
ἡμίονος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mule, half-donkey
 • Forms:
  • ἡμίονοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἡμίονον Noun: Acc Sing Masc
  • ἡμιόνου Noun: Gen Sing Masc
  • ἡμιόνους Noun: Acc Plur Masc
  • ἡμιόνων Noun: Gen Plur Masc
ἡμιόνου
ἡμιόνους
ἡμιόνων
ἡμίσει
ἡμίσεις
ἡμίσεσιν
ἡμίσευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a half, one half
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἡμίσευμαἡμισεύματα
GENἡμισεύματοςἡμισευμάτων
DATἡμισεύματιἡμισεύμασι(ν)
ACCἡμίσευμαἡμισεύματα
ἡμισεύματος
ἡμισεύσωσιν
ἡμισεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to halve, cut in two
  • to consume half of
 • Forms:
  • ἡμισεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἡμίση
ἡμίσια
ἡμίσους
ἥμισυ
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: half
 • Forms:
  • ἡμίση Adj: Acc Plur Neut
  • ἡμίσια Adj: Acc Plur Neut
  • ἡμίσους Adj: Gen Sing Neut
ἥμισυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: half
 • Forms:
  • ἡμίσει Adj: Dat Sing Masc
  • ἡμίσεις Adj: Nom Plur Masc
  • ἡμίσεσι(ν) Adj: Dat Plur Masc
ἡμιώριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: half an hour
ἡμίωρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a half hour
ἡμμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
 • Root: ἅπτω
ἠμυνάμην
ἠμύναντο
ἠμύνατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: ἀμύνω
ἠμφίασα
ἠμφιασάμην
ἠμφιέσαντο
ἠμφιεσμένον
ᾑμωδίασαν
ἡμῶν